Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Konkusrådet ber om en lovendring etter høyesterettskjennelse om justeringsforpliktelser

Konkursrådet mener at det er behov for en lovendring etter Høyesteretts kjennelse av 28. mai 2020 (kjennelsen), jf. HR-2020-1129-A. I kjennelsen kom Høyesterett til at dersom et konkursbo selger en eiendel der det foreligger en justeringsforpliktelse, så utløser konkursboets salg en plikt for konkursboet til å innberette justering av tidligere refundert merverdiavgift, og videre at det er konkursboet som blir ansvarlig for denne forpliktelsen som et massekrav.

 

Konkursrådet mener det er behov for en lovendring etter kjennelsen, slik at konkursboene kan oppfylle det mandatet som er gitt i konkursloven § 85 om at eiendeler blir solgt så fordelaktig som mulig. Konkursrådet har i desember 2020 sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet om virkningene av kjennelsen og behovet for en lovendring.

 

Web levert av CustomPublish AS