Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Masteroppgave om konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav

Masteroppgaven om Konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav er skrevet av Bjørn Goul Nellemann ved Universitetet i OsloOppgaven ble levert våren 2020.

 

Oppgavens problemstilling er om et konkursbo har adgang til å overdra et omstøtelseskrav under bobehandlingen. Spørsmålet er kort omtalt i en obiter dicta i dom inntatt i Rt-1994-792 (Namtvedt). Rettskildebildet gir utover dette intet klart svar på problemstillingen. Hovedregelen i norsk rett er at formuerettslige krav kan overdras, men omstøtelse er et rettsmiddel som i utgangspunktet kun skal verne om kreditorfellesskapet. En adgang til overdragelse kan derfor synes å stå i et spenningsforhold til omstøtelsesreglenes gjenopprettelses- og likhetshensyn. På den annen side er et konkursbo ofte presset på både tid og penger, og en overdragelse kan derfor være i boets egeninteresse, fremfor å forfølge et usikkert krav gjennom en kostbar rettssak. Oppgaven avgir en samlet analyse av de ulike rettskildefaktorer som taler for og mot en slik overdragelsesadgang.

 

Oppgaven kan leses i PDF her: Konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav

Web levert av CustomPublish AS