Konkursrådets årsberetning 1995

1. Innledning

Konkursrådet ble oppnevnt av Justisdepartementet den 22. april 1994 for en prøveperiode på 2 år. Rådets mandat ble fastsatt samme dato. Konkursrådet kom først i gang med sitt arbeid i august 1994.

Hovedrammen for Konkursradets virksomhet i 1995 fremgår av virksomhetsplanen for 1994 og 1995.

Konkursrådets budsjett i 1995 var kr. 1 500 000, inklusiv lønn til sekretær (halv stilling).

2. Konkursrådets virksomhet i 1995

Møter:

Konkursrådet har hatt månedlige heldagsmøter, tilsammen 9 møter i 1995. I tillegg til dette har leder og sekretær samt enkelte andre av råds-medlemmene hatt egne forberedende møter.

Virksomhetsplan og budsjett:

Det er utarbeidet virksomhetsplan for 1995 og for første halvår 1996. Videre er det utarbeidet busjett og regnskapsrapporter for 1995 samt budsjettforslag for første halvår 1996.

Konkursrådets uttalelse/ publikasjoner/brosjyrer mv:

Konkursrådet har i 1995 utgitt 3 publikasjoner i serien "Konkursråd", som ble startet opp i 1994. Publikasjonene har et opplag pa 12 000 og sendes samtlige, skifteretter, bobestyrere, revisorer, politimestere, skattefogder, kemnere, fylkesskattekontorer, departementer, en rekke enkeltpersoner og private og offentlige virksomheter samt pressen. I publikasjonene er føgende temaer behandlet i 1995:

 • Konkursråd nr. 2 - mars 1995 - Anbefaling - Søking etter boets eiendeler
 • Konkursråd nr. 3 - august 1995 - Anbefaling - Strategi for ivaretakelse av offentliges interesser i forbindelse med konkursbobehandling Anbefalingen omhandler bl.a. det offentliges strategi for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurser.
 • Konkursråd nr. 4 - november 1995
 • I Anbefaling - Regnskapsførsel og regnskapsavleggelse mv i konkursbo II Konkursradets regionsbesøk pa Hamar, mai/juni 1995 og i Ålesund, oktober 1995
 • III Uttalelse nr. 1/95 fra Konkursrådet - Tvangsavikling pga manglende innsending av årsoppgjør

Videre har Konkursrådet i 1995 utgitt følgende brosjyrer:

 • Konkurs - hva innebærer det? - orientering til skyldnere som er personlig konkurs.
 • Konkurs i aksjeselskaper - hva innebærer det? - orientering til selskapets ledelse

Brosjyrene har et opplag pa 20 000 og er sendt samtlige skifteretter med anmodning om å distribuere disse til bobestyrere samt til å levere de til skyldneren ved konkursåpningen.

Konkursrådet har kommet med 4 prinsipielle uttalelser i 1995 som er eller vil bli publisert. Nr. 1/95 er publisert i Konkursrad nr. 4. De øvrige vil bli publisert i første nummer av Konkursråd i 1996. Det er gitt uttalelser om følgende temaer:

 • Uttalelse nr. 1/95 - Tvangsavvikling pga manglende innsending av årsoppgjør
 • Uttalelse nr. 2/95 - Ekstrabetaling for utf0ring av registreringsforretning
 • Uttalelse nr. 3/95 - Skifterettens adgang til taushetsbelagte opplysninger fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Uttalelse nr. 4/95 - Forskrift om Konkursregisteret

Konkursrådet har i tillegg avgitt uttalelse vedrørende regler i forbindelse med erstatningsansvar spesielt i forbindelse med oppstart av virksomheter. Denne uttalelsen vil bli trykket som uttalelse nr. 5 i 1996.

Konkursrådet har i et brev til Justisministeren og Barne- og familieministeren mars 1995 foreslått at konkursloven og gjeldsordningsloven endres, slik at det blir adgang til å stadfeste gjeldsordning under konkurs.

I tillegg har Konkursrådets sekretariat besvart en rekke henvendelser fra advokater og andre med spørsmål av mindre prinsipiell betydning.

Konkursrådet har i 1995 påbegynt arbeidet med 2 nye anbefalinger som vil bli trykket i 1996. Dette gjelder en anbefaling om skifterettens kontroll og oppfølging av konkursbehandlingen samt en anbefaling om behandling av straffbare forhold i innberetninger til patalemyndigheten. Konkursrådet har videre engasjert førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre, ØKOKRIM til å skrive en artikkel om rettslige rammer for samarbeid mellom offentlige etater. Artikkelen vil bli trykket i publikasjonsserien "Konkursråd" i 1996.

Konferanser og møter med andre:

I april 1995 arrangere Konkursrådet en dagskonferanse på Holmenkollen Park Hotel, Oslo, hvor temaet var det offentliges strategi ifbm konkursbobehandling. I alt var det 10 foredrag. Foredragsholderene var hovedsaklig representanter fra det offentlige, men også representanter fra pressen og andre holdt innlegg på konferansen. Av foredragsholderne kan bl.a. nevnes statssekretæren i Finansdepartementet, statssekretæren i Justisdepartementet, sjefsredaktør i Dagens Nceringsliv, ØKOKRIM-sjefen samt en advokat og en revisor.

Det var en enorm interesse for konferansen og det kom 234 påmeldinger. Da det var begrenset med plass måtte antall deltakere begrenses til 100. Deltakeme på konferansen var representanter fra departementer, Skattedirektoratet, fylkesskattekontorer, skattefogd, kemnere, domstolene, politiet samt advokater og revisorer. Konferansen ble senere fulgt opp med en anbefaling, se Konkursråd nr. 3 august 1995.

Konkursrådet hadde i november 1995 et halvdagsmøte med fagforeningene i restaurantbransjen, kontroll- og innfordringsmyndigheter, advokater, revisorer og andre, hvor problemer med konkursgjengangere og styrte konkurser i restaurantbransjen ble diskutert. Tilsammen deltok 31 personer. Konkursrådet vil arbeide videre med oppfølging av dette temaet i 1996.

Videre har Konkursrådet i november 1995 hatt et møte med Lovadelingen, Justisdepartementet, om enkelte spørsmål i forbindelse med arbeidet med endringer i konkurslovgivningen. To av Konkursrådets medlemmer har utarbeidet forslag til lovtekst om enkeltspørsmål, bl.a. fordringsprøvelse, som er oversendt Lovavdelingen. For øvrig har Konkursrådets leder og sekretær hatt god kontakt med Lovavdelingen i 1995.

Regionale samlinger:

Konkursrådet hadde våren og høsten 1995 to regionale samlinger, en på Hamar og en i Ålesund. Konkursrådet delte seg inn i flere team. Et team gjennomgikk samtlige avsluttede konkursbo for en periode. Statistikk fra disse undersøkelsene ble publisert i Konkursråd nr. 4 november 1995 II.

Et annet team hadde samtaler og kollokvium med dommere, dommerfullmektiger og funksjonærer. Her ble domstolenes rutiner gjennomgått og drøftet. På Hamar deltok ca. 30 på kollokviet (her deltok dommere/dommerfullmektiger/funksjonærer fra Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer) og i Ålesund deltok ca. 8.

Et tredje team besøkte politikammeret og gjennomgikk politiets behandling av konkurssakene. Et fjerde team, kontrollerte pva skifteretten, boregnskap hos bobestyrere. Man var i denne forbindelse pa stedlige besøk hos bobestyreme. På Hamar besøkte ett revisorteam 3 advokater og gjennomgikk i alt 9 boregnskap. I Ålesund hadde man to revisorteam som besøkte tilsammen 8 advokater og hvor man gjennomgikk totalt 19 boregnskap. Gjennomgangen av boregnskapene ble fulgt opp med kontrollrapporter til skifteretten.

Regionssamlingene ble avsluttet med et plenumsmøte hvor dommere, politi, revisorer og advokater deltok. I Ålesund deltok også representanter fra offentlige konkursrekvirenter og bankene. Tilsammen deltok 42 på plenumsmøtet på Hamar, mens det deltok 43 på plenumsmøtet i Alesund. Temaene på plenumsmøtene var bl.a. presentasjon av Konkursrådet og Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, presentasjon og statistikk fra politikammeret, generelle betraktninger vedrørende boregnskap samt praktisk bobehandling som realisasjon av boets eiendeler, abandonering mv.

Tiltak under planlegging:

Det vises til virksomhetsplanen for første halvår 1996. I løpet av høsten 1995 har Konkursrådet bl.a. satt i gang arbeid med a vurdere nærmere bestemmelsen i kkl. 105, særlig i forhold til menneskerettighetskonvensjonen. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 1996. Videre har en satt i gang arbeid med et forprosjekt hvor målet er å lage en egen database på konkurs under Lovdata. Forprosjektet vil bli fulgt opp i 1996. Konkursrådet har også satt i gang med å planlegge en dagkonferanse i Bergen juni 1996, hvor temaet vil være konkurs på tvers av landegrensene. Foredragsholdere fra utlandet, en høyesterettsdommer fra UK og en advokat fra USA, samt en professor fra Sverige har takket ja til å delta på konferansen.

Annet:

Flere av Konkursrådets medlemmer samt sekretæren har i forbindelse med Konkursrådets virksomhet, holdt en rekke foredrag på kurs, seminarer og konferanser i løpet av 1995.

Finn Kløvstad og Knut Rønning holdt foredrag om konkursrett på Startkurs for nye dommere på Larkollen våren 1995. Det var ca 30 deltakere på kurset.

Knut Rønning, Finn Kløvstad og Knut Ro var foredragsholdere på Fordypningskurs i konkurs arrangert av Juristenes utdanrýingssenter på Kongsberg høsten 1995. Antall deltakere var 55.

Finn Kløvstad holdt foredrag om tvangssavikling/konkurs på Det årlige selskapsrettskurset arrangert av Juristenes utdanningssenter i Stavanger høsten 1995.

Anne Pauline Jensen holdt foredrag om Konkursrådet og Justisdepartementets forventninger til konkursbobehandlingen på et seminar om rekonstruksjon av virksomheter arrangert av Nordlandsforskning i Bodø høsten 1995. Det var ca 25 deltakere på seminaret.

Knut Rønning holdt et 4 timers kurs om konkursrett og offentlig strategi i bobehandling på Bergen kemnerkontor høsten 1995. Det var ca. 50 deltakere. Samme dag innledet samme foredragsholder på et tverretatlig møte i Bergen om samarbeid vedrørende bobehandling. Det var ca 15 deltakere fra kemneren, politiet, fylkesskattekontoret, skattefogden, ligningskontoret og tolletaten.

Rune Tystad holdt foredrag om skatteetatens strategi ved kontroll i konkursbo på et seminar arrangert av Nordland fylkesskattekontor og Skattefogden i Nordland høsten 1995 i Bodø. På seminaret deltok Advokatforeningen, tollvesenet, politiet, kemner- og kommunkasserlaget og Bodø likningskontor.

Trine Buttingsrud Mathiesen og Knut Ro er medlemmer i en fagkomite i Juristenes utdanningssenter som tar seg av kurs i konkurs. Fagkomiteen planlegger kurs på Svalbard om gjeldsforhandling våren 1996.

Finn Kløvstad og Knut Rønning er medlemmer i Dommerforeningens fagutvalg for gjeldsforhandling og konkurs.

Trine Buttingsrud Mathiesen har besøkt skifteretten pa Hadeland og Land og på Ringerike, hvor hun sammen med dommere og funksjonærer gjennomgikk rutinene for konkursbobehandlingen.

Knut Ro foreleser om konkursrett på Universitetet i Oslo.

Christian Reusch (arbeider for Konkursrådet i forbindelse med de regionale samlinger) holder eksamensmanuduksjoner i konkursrett ved Universitetet i Oslo.

Finn Kløvstad, Knut Rønning og Anne Pauline Jensen deltok i 2 internasjonale konferanser om konkurs pa tvers av landegrensene i Toronto, Canada, våren 1995.

Finn Kløvstad deltok på et gjeldsordningsseminar arrangert av Etterutdanningsrådet i Bergen våren 1995.

3. Medlemmer

 • Sorenskriver Knut Rønning, Sandefjord sorenskriverembete (leder)
 • Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett
 • Førstestatsadvokat Sverre Lilleng, ØKOKRIM
 • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
 • Advokat Knut Ro, Oslo
 • Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
 • Kontorsjef Rune Tystad, Skattedirektoratet
 • Underdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet (sekretær)

22.02.96


Sist oppdatert 4. des. 1998

 

Web levert av CustomPublish AS