Konkursrådets årsberetning 1996

1. Innledning

Konkursrådet ble i juni 1996, reoppnevnt for to nye år. Rådet er utvidet ved at underdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet, er oppnevnt som medlem av rådet.

For 1996 ble det bevilget tilsammen kr. 1.083.000,- til Konkursrådets virksomhet. Regnskapet for 1996 viser at Konkursrådet hadde et forbruk på kr. 1.018.061,05.

Av årets forbruk har ca. kr. 400.000,- gått til lønn og godtgjørelse til rådets medlemmer og innleiet hjelp, ca. kr. 250.000,- er gått til dekning av reiseutgifter, herunder reiseutgifter for foredragsholdere fra USA, England og Sverige. Ca. kr. 366.000,- er driftsutgifter forøvrig, bl.a. trykkekostnader.

Faste kostnader til sekretariatet er ikke omfattet av Konkursrådets regnskap, men belastes Justisdepartementet direkte.

2. Konkursrådets medlemmer

  • Sorenskriver Knut Rønning, (leder) Sandefjord Sorenskriverembete
  • Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett
  • Førstestatsadvokat Sverre Lilleng, ØKOKRIM
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
  • Advokat Knut Ro, Oslo
  • Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
  • Underdirektør Rune Tystad, Skattedirektoratet
  • Underdirektør Anne Pauline Jensen, (sekretær) Justisdepartementet

Konkursrådets sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Forvaltningskontoret. Sekretær i rådet er underdirektør Anne Pauline Jensen. Fra august 1996 har førstekonsulent Inger A. E .Coll vært en del av sekretariatet.

3. Konkursrådets virksomhet

3.1. Møter

Konkursrådet har hatt månedlige heldagsmøter, tilsammen 11 møter i 1996. Det har også vært møter mellom leder og sekretariat. I tillegg har enkelte medlemmer i rådet hatt separate møter bl.a. i forbindelse med utgivelsen av publikasjoner m.v.

3.2 Virksomhetsplan og budsjettarbeid

Det ble ved årets begynnelse utarbeidet virksomhetsplan og budsjett for første halvår av 1996. Dette på bakgrunn av at rådet kun var oppnevnt frem til sommeren. Konkursrådet ble reoppnevnt i juni 1996. I september ble det utformet virksomhetsplan og budsjett for andre halvår.

I løpet av høsten 1996, er det utarbeidet virksomhetsplan og forslag til budsjett for 1997.

3.3. Konkursrådets anbefalinger

Konkursrådet har utgitt en anbefaling om skifterettens behandling av konkursbegjæringer og konkursboer (Konkursråd nr. 5 juni 1996).

Dette ble en svært omfattende publikasjon.

Konkursrådet ga også ut et referat fra rådets konferanse i Bergen, over temaet konkurs på tvers av landegrensene. (Konkursråd nr. 6 oktober 1996). Referatet er skrevet av stud.jur Frode Lillebakken og stud.jur. Kjell Sagen Berg, Universitetet i Bergen.

Det ble også utgitt en artikkel av førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre, om rettslige rammer for samarbeid mellom bostyrer, politi og kontrolletater i straffesaker (Konkursråd nr. 7 november 1996). Artikkelen er en oppfølging av et innlegg Jahre holdt på Konkursrådets konferanse på Holmenkollen Park Hotell i 1995, og er et bestillingsverk fra Konkursrådets side.

De ovenfor nevnte utgivelsene er en fortsettelse av serien Konkursråd som startet opp i 1994. Publikasjonene har et opplag på 12.000 eksemplarer, og distribueres til samtlige skifteretter, bobestyrere, revisorer, politimestere, skattefogder, kemnere, fylkesskattekontorer, departementene, en rekke enkeltpersoner samt private og offentlige virksomheter og pressen.

Konkursrådet har videre arbeidet med en anbefaling om behandlingen av straffbare forhold i konkurs. Denne publiseres i løpet av våren 1997.

3.4. Brosjyrer

Rådet har i desember 1996 utgitt en brosjyre om konkurs hos arbeidsgiver. Denne brosjyren følger opp de to foregående brosjyrene rådet har gitt ut, og er spesielt tenkt til bruk for menigmann som kommer i kontakt med konkursinstituttet for første gang. (G-0227 B).

Dommerfullmektig Christian Reusch, Sandefjord sorenskriverembete. har bistått Konkursrådet med utarbeidelsen av brosjyren.

3.5. Uttalelser

Konkursrådet har kommet med to prinsippielle uttalelser i 1996. Den første (Uttalelse nr. 6) omhandler bekjempelse av konkurs i resturantbransjen. Konkursrådet foreslår her å knytte bortfall av sjenkebevillingen til konkurs eller annet opphør av virksomheten.

Den andre uttalelsen (Uttalelse nr. 7) inneholder forslag om endring av rettshjelploven 19, i forbindelse med konkursl. 105 og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Begge uttalelsene er publisert i Konkursråd nr. 5 juni 1996.

Konkursrådet har i tillegg avgitt uttalelser i høringssaker:

Rådet har avgitt uttalelse til Kommunal- og arbeidsdepartementet om endringer i lønnsgarantiordningen. Det er videre avgitt uttalelse til Næringsdepartementet over hotellovutvalgets utredning om ny serveringslov, og til Sosial- og helsedepartementet om endringer i alkoholloven. Sistnevnte uttalelse bygget på prinsippene i uttalelse nr. 6. Rådet har også kommet med uttalelse til ny aksjelovgivning.

3.6. Innkomne henvendelser

Konkursrådet mottar en rekke henvendelser fra utenforstående, både organisasjoner, advokater og privatpersoner. Dette er et nyttig tilskudd til rådets virksomhet, selvom rådet ikke har mandat til å behandle enkeltsaker.

Konkursrådet tar opp og besvarer alle slike henvendelser.

3.7. Konferanser

Konkursrådet avholdt i juni 1996 en konferanse i Bergen om konkurs på tvers av landegrensene. Flere av foredragsholderne var hentet inn fra utlandet: Lord Hoffman fra House of Lords, UK, advokat Evan Flaschen fra advokatfirmaet Gitlin & Co i Connecticut, USA og professor Michael Bogdan, Universitetet i Lund, Sverige. Også jurister og revisorer fra Norge holdt innlegg, og Høyesterettsdommer Dolva avsluttet foredragsserien. Det var svært god oppslutning om konferansen blant advokater, dommere og representanter fra kontrolletatene.

Referatet fra konferansen er publisert i Konkursråd nr. 6 oktober 1996.

Representanter fra rådet deltok på KRÅDs konferanse i Oslo, høsten 1996 om forebyggelse av økonomisk kriminalitet.

Representanter fra Konkursrådet har forøvrig hatt et møte med Næringslovutvalget.

Rådet får jevnlig forespørsel om å delta på ulike seminarer og konferanser som foredragsholdere. Det har imidlertid være liten tid til slik deltagelse i løpet av 1996. Representanter fra rådet har likevel deltatt som forelesere på endel kurs m.v.

Finn Kløvstad og Knut Rønning holdt kurs i konkursrett for nyutnevnte dommere, i regi av Etterutdanningsrådet for dommere, våren 1996.

Knut Rønning og Knut Ro holdt foredrag på Fordypningskurs i konkurs arrangert av Juristenes utdanningssenter i Bergen, høsten 1996.

Knut Ro var fast foreleser i konkursrett ved Universitetet i Oslo.

Knut Ro holdt foredrag om gjeldsforhandling og akkord på Svalbard.

3.8. Regionale samlinger

Konkursrådet var i mai på regionsbesøk i Alta og Hammerfest. Representanter for rådet besøkte sorenskriverkontorene og bobestyrere for registrering av boer, og kontroll av boregnskaper. Det ble også avholdt et plenumsmøte i Alta, med innlegg fra bl.a. politiet og rådets medlemmer. Også her var det god oppslutning fra advokater, dommere og representanter fra kontrollmyndighetene.

I november var to av medlemmene av Konkursrådet på regionsbesøk i Sarpsborg. Det ble foretatt kontroll av boregnskap hos bobestyrere, og embetets boer ble registrert. Konkursrådet har benyttet juridiske studenter til registrering av boer i 1996.

Konkursrådet har igangsatt en evaluering av regionsbesøkene for å kartlegge eventuelle endringer i rutinene hos bobestyrere / domstoler. Evalueringen vil bli avsluttet i løpet av 1997. Denne evalueringen vil være avgjørende for om rådet skal fortsette sine regionsbesøk, og eventuelt hvilken form besøkene skal ha.

3.9. IT-strategi

Konkursrådet har i løpet av 1996 innledet et samarbeid med Lovdata. Konkursråd nr. 4, 5 og 6 var pr. 31.12.1996 oversendt Lovdata for publisering i Lovdatas databaser. Målet er at samtlige av rådets anbefalinger og uttalelser skal være elektronisk tilgjengelige innen 30.06.1997.

Konkursrådet har i denne forbindelse i 1996, gått til innkjøp av to bærbare pcer, en til rådets leder og en til sekretariatet.

3.10 Mediakontakt

Konkursrådet har hatt en ikke ubetydelig mediakontakt. Det har i stor grad vært bransje- og fagpublikasjoner som har tatt inn stoff, men også dagsaviser, radio m.v. har i noen utstrekning omtalt rådets arbeid.

3.11. Annet

Knut Rønning er på vegne av rådet innmeldt i EIPA (European Insolvency Practitioners Association).

Anne Pauline Jensen er med i KRÅDs underutvalg mot økonomisk kriminalitet, og i styringsgruppen for prosjektet med skatterevisorer i politiet.

Trine Buttingsrud Mathiesen og Knut Ro er medlemmer i en fagkomite i Juristenes utdanningssenter som tilbyr kurs i konkursrett.

Knut Rønning og Finn Kløvstad er medlemmer i Dommerforeningens fagutvalg for gjeldsforhandling og konkurs.

4. Langsiktige prosjekter

I løpet av 1996 igangsatte Konkursrådet planleggingen av en rekke prosjekter som skal videreføres i 1997:

Konkursrådet fortsetter arbeidet med konkurslovens 105, og bestemmelsens forhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Rådet er også igang med arbeidet med et lovforslag om tvangsavvikling og -oppløsning av aksjeselskaper som ledd i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette er forøvrig også en oppfølging av Konkursrådets uttalelse om konkurs i resturantbransjen.

Forøvrig har Konkursrådet i sin virksomhetsplan for 1997, såvidt påbegynt planleggingen av flere andre prosjekter, regionsbesøk og reiser.


Sist oppdatert 4. des. 1998

 

Web levert av CustomPublish AS