Konkursrådets årsberetning 1997

1. Innledning

Konkursrådets budsjett for 1997 inkludert ekstrabevilgninger var på kr. 1.323.000,-. Totalt forbruk for 1997 var på kr. 1.324.762,-. Av årets forbruk har ca. kr. 568.880,- gått til godtgjørelse til rådets medlemmer for utredningsarbeid og deltagelse i prosjekter. Forøvrig har rådet satt opp et prosjektregnskap hvor kostnadene knyttet til de enkelte prosjekt fremgår.

Faste kostnader til sekretariatet er ikke omfattet av Konkursrådets regnskap, men belastes Justisdepartementet direkte.

2. Konkursrådets medlemmer

  • Sorenskriver Knut Rønning, (leder) Sandefjord Sorenskriverembete
  • Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett
  • Førstestatsadvokat Sverre Lilleng, ØKOKRIM
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
  • Advokat Knut Ro, Oslo
  • Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
  • Underdirektør Rune Tystad, Skattedirektoratet
  • Underdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet

Konkursrådets sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Forvaltningsseksjonen. Sekretær i rådet er underdirektør Anne Pauline Jensen. Førstekonsulent Inger A. E. Coll deltar fast i sekretariatsarbeidet.

3. Konkursrådets virksomhet

3.1. Møter

Konkursrådet har hatt månedlige heldagsmøter, tilsammen 11 møter i 1997. Det har også vært møter mellom leder og sekretariat. I tillegg har enkelte medlemmer i rådet hatt separate møter bl.a. i forbindelse med prosjekter, utgivelsen av publikasjoner m.v.

3.2. Virksomhetsplan og budsjettarbeid

Det ble ved årets begynnelse utarbeidet virksomhetsplan og budsjett for 1997.

3.3. Forskningsarbeid

Konkursrådet igangsatte i 1997 et forskningsprosjekt rundt konkurser i restaurantbransjen. Målet med dette arbeidet var å undersøke påstanden om at økonomisk kriminalitet særlig forekommer i forbindelse med restaurant-konkurser. Det ble innhentet et omfattende materiale fra samtlige restaurantkonkurser behandlet i rettskretsene Holt, Sand og Nedenes i perioden 1994-1997. I alt omfattet undersøkelsen 18 konkursbo.

Konkursrådet presenterte resultatene fra denne undersøkelsen på Norsk Forskningsråds konferanse om økonomisk kriminalitet, samt på rådets plenumsmøte i Fevik og på Havnaseminaret for ansatte i skatteetaten. Det ble også publisert en rapport fra forskningsprosjektet i desember 1997.

Dette arbeidet ble betydelig mer tidkrevende og komplisert enn opprinnelig forutsatt. Rådet benyttet seg av noe ekstern hjelp.

3.4. Konkursrådets anbefalinger

Konkursrådet har utgitt en anbefaling om behandlingen av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs (Konkursråd nr. 8 - august 1997). Et bredt spekter av problemstillinger ble her tatt opp, bl.a. bobestyrers undersøkelser omkring innberetning av mulige straffbare forhold i konkursboer, påtale-myndighetens behandling av innberettede forhold og kontroll- og innkrevingsetatenes medvirkning ved undersøkelser av disse forholdene.

Konkursrådet har lagt ned et betydelig antall timer i forbindelse med dette omfattende arbeidet.

Rådet har i 1997 påbegynt arbeidet med en anbefaling om behandling av lønnskrav i konkurs. Dette skjer i et samarbeid med Direktoratet for arbeids-tilsynet. Arbeidet vil bli ferdigstilt i første halvår av 1998.

Utgivelsen av Konkursråd nr. 8, publikasjonen om konkurskarantene, enkelte av temaene fra regionsbesøket i Fevik, Konkursrådets forslag til lov om tvangsavvikling, deler av Havnaseminaret og rådets undersøkelse av restaurantnæringen er alt ledd i Konkursrådets arbeid for å motvirke økonomisk kriminalitet i konkursboer.

3.5. Andre utgivelser

Konkursrådet trykket i 1997 opp et nytt opplag av brojyren "Konkurs hos atbeidsgiver - hva innebærer det?". Denne ble opprinnelig trykket i 1996, og hele opplaget var utsendt fra lageret i september 1997. Det ble foretatt visse oppdateringer i brosjyren før opptrykk.

Inntatt i Konkursråd nr. 8 - august 1997 er en artikkel av førstestatsadvokat Hans-Petter Jahre, ØKOKRIM, om hvordan Europadomstolens avgjørelse i Saunderssaken får betydning for bruk av dokumenter og forklaringer opptatt av kontrollorganene eller bostyret. Artikkelen er skrevet på anmodning av Konkursrådet. Denne artikkelen er en oppfølging av Jahres artikkel i Konkursråd nr. 7 - november 1996.

Konkursrådet ga i 1997 ut en materialsamling om konkurskarantene (Konkursråd nr. 9 - november 1997). Samlingen består av en oversikt over reglene om konkurskarantene og innlegg om praktiseringen av disse reglene fra embedslederne ved de fire største skifterettene. Dette er supplert med en artikkel av advokat Claus R. Flinder, samt statistikk fra Konkursregisteret og domsreferater fra lagmannsrett og Høyesterett.

Konkursrådet gikk i 1997 til innkjøp av en studentavhandling om konkursloven 101, levert ved universitetet i Oslo . Manuskriptet ble etter enkelte endringer publisert i Konkursråd nr. 10 - desember 1997. Avhandlingen er skrevet av cand. jur Thorbjørn Klundseter. I denne publikasjonen er det også inntatt en rapport fra Konkursrådets restaurantprosjekt skrevet av utreder Christian Reusch.

De ovenfor nevnte utgivelsene er en fortsettelse av serien Konkursråd som startet opp i 1994. Publikasjonene har et opplag på 12.000 eksemplarer, og distribueres til samtlige skifteretter, advokater, revisorer, politimestere, skattefogder, kemnere, fylkesskattekontorer, departementene, en rekke enkeltpersoner samt private og offentlige virksomheter og pressen.

I arbeidet med publikasjonene har rådet benyttet endel ekstern hjelp, både ferdig utdannede jurister og studenter.

3.6. Innkomne henvendelser

Konkursrådet mottar en rekke henvendelser fra utenforstående, både offentlige etater, domstoler, organisasjoner, advokater og privatpersoner. Mengden henvendelser har vært jevnt økende etterhvert som rådet er blitt bedre kjent. Endel henvendelser skjer muntlig direkte til medlemmene og blir ikke registrert som egne saker.

Innkomne henvendelser er nyttige tilskudd til rådets virksomhet, selvom rådet ikke har mandat til å behandle enkeltsaker. Konkursrådet tar opp og besvarer alle slike henvendelser.

3.7. Lovarbeid

I løpet av 1997 har Konkursrådet nedlagt et stort arbeid i utformingene av et forslag til lov om tvangsavvikling av virksomheter. Lovforslaget inkluderer generelle og spesielle forarbeider. Formålet med lovforslaget er å etablere en mer effektiv reaksjon mot virksomheter som i vesentlig grad bryter lover og regler om rammebetingelser for næringsvirksomhet. Lovforslaget ble fremlagt for justisministeren 6. november 1997.

I februar 1997 avga Konkursrådet en uttalelse om et notat om konkurs fra Næringslovutvalget. Rådet tok her opp problemstillinger rundt tilbakesalg til debitor, husleieavtale, utvidet omstøtelsesadgang, begrensninger i pant-settelsesadgangen og endret prioritet for skatte- og avgiftskrav.

Konkursrådet vedtok i mai 1997 en uttalelse om økning av rekvirent-ansvaret og senking av rettsgebyret i innstillingsboer. Vedtaket er i brevs form oversendt Justisdepartementet.

Konkursrådet avga i 1997 høringsuttalelse om revisorlovutvalgets utredning (NOU 1997:9) om revisjon og revisorer.

Rådet uttalte seg også om Sosial- og Helsedepartementets forslag til forskrifter til alkoholloven.

3.8. Konferanser og seminar

Konkursrådet avholdt i juni 1997 et regionsbesøk hos bl.a. bobestyrere, politi og kontrollmyndigheter på Sørlandet. Besøket ble avsluttet med et plenumsmøte i Fevik for lokale bobestyrere, ansatte i kontrolletatene og domstolene. Møtet tok utgangspunkt i rådets undersøkelse av restaurantvirksomheten i de tre rettskretsene Sand, Holt og Nedenes. På dette møtet deltok ca. 60 personer. Programmet omfattet bl.a. foredrag om boenes offentligrettslige eierplikter, konkurskarantene samt straffelovens gjeldskapittel.

I oktober 1997 arrangerte rådet et tredagers seminar for ansatte i kontroll-etatene på Havna Hotell på Tjøme. Både representanter fra rådet og eksterne foredragsholdere ble benyttet. Det var også lagt opp til rollespill og gruppearbeid. Blandt temaene som ble tatt opp var kemneren og skattefogdens rolle i konkursbehandlingen, konkursrekvirentens saksforberedelse og opptreden i retten, restaurantkriminalitet i et nordisk perspektiv, praktisk bobehandling og omstøtelse og erstatningsregler.

Det var 40 deltagere på seminaret. Rådet fikk svært gode tilbakemeldinger etter dette seminaret, og tar sikte på å arrangere et tilsvarende seminar ved en senere anledning.

Rådet får jevnlig forespørsel om å delta på ulike seminarer og konferanser som foredragsholdere. Det har imidlertid være liten tid til slik deltagelse i løpet av 1997. Representanter fra rådet har likevel deltatt som forelesere på endel kurs m.v.

Konkursrådet ved Knut Rønning holdt innlegg på Norges Forskningsråds dagsseminar om forskning om økonomisk kriminalitet i september 1997. Også her var temaet Konkursrådets undersøkelse av restaurantnæringen på Sørlandet. Finn Kløvstad og Liv Ørbeck representerte også rådet på dette møtet.

Finn Kløvstad og Liv Ørbeck deltok fra rådet på Kriminalitetsforebyggende råds (KRÅD) konferanse i Oslo, høsten 1997 om forebyggelse av økonomisk kriminalitet. Anne Pauline Jensen ledet deler av diskusjonen på denne konferansen.

Liv Ørbeck holdt innlegg på Handelshøyskolen BI om den nye revisorloven.

Finn Kløvstad, Trine Buttingsrud Mathiesen og Knut Rønning holdt kurs i konkursrett for nyutnevnte dommere, i regi av Etterutdanningsrådet for dommere, våren 1997.

Finn Kløvstad, Anne Pauline Jensen og Knut Ro holdt foredrag på Fordypningskurs i konkurs arrangert av Juristenes utdanningssenter i Oslo, høsten 1997.

3.9. Reisevirksomhet

Knut Rønning, Finn Kløvstad og Liv Ørbeck representerte Konkursrådet på INSOL 1997 i New Orleans. Dette er en konferanse for dommere, advokater og revisorer fra hele verden om insolvensrett. Blandt temaene var case-studies, konkurs i forbrukerforhold, bruk av internett som hjelpemiddel, fremvekst av samarbeide mellom de forskjellige rettssystemer, utveksling av informasjon om utviklingen av konkursretten i de forskjellige landene mv.

Knut Rønning og Finn Kløvstad deltok i denne forbindelse også på et møte for dommere fra hele verden med sikte på en bedre samordning av konkurs-instituttet for virksomheter som opererer på tvers av landegrensene. Møtet var en forberedelese i forbindelse med at en arbeidsgruppe i FN-organet UNCITRAL senere på året fremmet forslag til modellovgivning for Cross-Border Insolvency.Dette forslaget ble senere fremmet fra UNCITRAL overfor FNs generalforsamling.

Konkursrådet var i mai 1997 på studietur til København. Det var her lagt opp til et omfattende program. Rådet besøkte bl.a Bagmannspolitiet (Danske ØKOKRIM) og fikk en orientering om de danske selskaptømmerboene. Rådet besøkte også Sø- og Handelsretten, og hadde møte med flere advokater og også med en representant fra Told- og Avgiftsstyrelsen. Rådet møtte også den danske revisorforeningen, som uttrykte ønske om et fremtidig samarbeid med Konkursrådet.

Konklusjonen var at studieturen var nyttig og at man fikk mange verdifulle impulser.

3.10. IT-strategi

Konkursrådet har satset offensivt på internett som informasjonskanal. I løpet av 1997 inngikk rådet i et samarbeid med LOVDATA, om utlegging av rådets materiale på internett, under LOVDATAs server.

Etableringen av nettsidene har vært arbeidskrevende, men rådet ser denne satsningen som fremtidsrettet, og er overbevist om at bruk av internett i løpet av kort tid vil være den mest effektive måten å nå ut både til fagfolk og vanlige brukere av almen informasjon. Rådets sider er beregnet for begge disse målgruppene.

Rådets sider har gjennomgått en stor utvikling i løpet av 1997. Alt det materiale Konkursrådet har publisert, med noen få unntak ligger nå tilgjengelig på internett. I dette stoffet henvises det direkte til andre kilder, noe som letter lesingen. Også andre internettsider henviser til rådets sider for informasjon om konkurs.

Det arbeides nå kontinuerlig med å oppdatere fagstoffet og rette tekniske feil på sidene. Målsettingen er å holde stoffet oppdatert slik at man på internett vil finne en nyere versjon av Konkursrådets publikasjoner.

Besøkstallene for sidene har økt fra ca 1400 oppslag pr måned i juni til 2700 oppslag i desember. Veksten i antall oppslag synes å fortsette i 1998.

Konkursrådets internettsider har følgende adresse: www.konkursrad.no

Konkursrådet har også egen e-postadresse: konkursraadet@jd.dep.no

3.11. Mediakontakt

Konkursrådet har hatt en ikke ubetydelig mediakontakt. Det har i stor grad vært bransje- og fagpublikasjoner som har tatt inn stoff, men også dagsaviser har omtalt rådets arbeid.

I forbindelse med offentliggjøringen av forslag til lov om tvangsavvikling laget rådet en egen pressemelding som også ble publisert i "Konkursråd".

3.12. Annet

Det har også i 1997 vært god kontakt mellom Konkursrådet og Næringslovutvalget, og mellom Konkursrådet og Justisdepartementets Lovavdeling.

Knut Rønning er på vegne av rådet innmeldt i EIPA (European Insolvency Practitioners Association).

Anne Pauline Jensen er med i KRÅDs underutvalg mot økonomisk kriminalitet, og i styringsgruppen for prosjektet med skatterevisorer i politiet.

Trine Buttingsrud Mathiesen og Knut Ro er medlemmer i en fagkomite i Juristenes utdanningssenter som bl.a. tilbyr kurs i konkursrett.

Knut Rønning og Finn Kløvstad er medlemmer i Dommerforeningens fagutvalg for gjeldsforhandling og konkurs.

4. Langsiktige prosjekter

Idet Konkursrådet kun er oppnevnt frem til sommeren 1998, har rådet vært varsomme med å legge for mange langsiktige planer i 1997.

Konkursrådet vil imidlertid fortsetter arbeidet med konkurslovens 105, og bestemmelsens forhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Også rådets internettsider vil bli holdt kontinuerlig ajour. Det er desuten planlagt utgivelse av to nye utgaver av Konkursråd våren 1998, og en stor konferanse vil bli avholdt i Trondheim i juni 1998.

5. Oppsummering

De oppgaver som er nedfelt i Konkursrådets mandat er av langsiktig art. Det vil etter rådets mening være uheldig å drive et slikt arbeid over en periode for deretter å nedlegge virksomheten. Mye arbeid har blitt gjort i rådets funksjonstid og arbeidet dekker et bredt felt, men solide resultater kan først oppnås ved en langsiktig og konsekvent satsing. Antall konkurser vil variere fra tid til tid, og de dominerende konkrete problemstillingene i tilknytning til bobehandlingen vil også variere over tid.

Rådet har fått mange positive tilbakemeldinger, og Justisdepartementets evaluering av Konkursrådet var også positiv i sin konklusjon. Rådet har inntrykk av at Konkursrådet har blitt godt kjent i alle ledd av fagmiljøet, og en mottar menge henvendelser. Det er stor interesse for Konkursrådets publikasjoner, konferanser og internettsider.


Sist oppdatert 4. des. 1998

 

Web levert av CustomPublish AS