Konkursrådets årsberetning 1998

1. Innledning

Konkursrådets budsjett for 1998 inkludert ekstrabevilgninger var på kr. 1.285.000,-. Totalt forbruk for 1998 var på kr 1.159.116,-. Av årets forbruk har ca. kr. 350 000,- gått til godtgjørelse til rådets medlemmer for utredningsarbeid og deltagelse i prosjekter. Forøvrig har rådet satt opp et prosjektregnskap hvor kostnadene knyttet til de enkelte prosjekt fremgår.

Faste kostnader til sekretariatet er ikke omfattet av Konkursrådets regnskap, men belastes Justisdepartementet direkte.

2. Konkursrådets medlemmer

  • Sorenskriver Knut Rønning, (leder) Sandefjord Sorenskriverembete
  • Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett
  • Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
  • Advokat Knut Ro, Oslo
  • Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
  • Underdirektør Rune Tystad, Skattedirektoratet
  • Kontrollsjef Solveig Skaar, Kemneren i Bergen
  • Underdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet

Justisdepartementet har bestemt at Konkursrådet skal gjøres permanent. Alle medlemmene ble reoppnevnt ved utløpet av prøveperioden i juni. I tillegg ble kontrollsjef Solveig Skaar fra kemneren i Bergen oppnevnt som nytt medlem. Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde fra ØKOKRIM gikk ut av rådet i november og førstestatsadvokat Håvard Holm ble oppnevnt i stedet.

Konkursrådets sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Forvaltningsseksjonen. Leder for sekretariatet er underdirektør Anne Pauline Jensen. Førstekonsulent Inger A. E. Coll og senere førstekonsulent Anniken N. Ottesen har deltatt i sekretariatsarbeidet.

Fra september 1998 har Konkursrådet lønnet en vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet. Vit.ass. en skriver en avhandling innenfor emnet konkurs samt bidrar med sekretariatsarbeid for rådet.

3. Konkursrådets virksomhet

3.1. Møter

Konkursrådet har hatt månedlige heldagsmøter, tilsammen 8 møter i 1998. I oktober ble det i tillegg holdt et halvdagsmøte i forbindelse med Havnaseminaret. Junimøtet ble erstattet med Trondheimskonferansen. Aprilmøtet utgikk på grunn av usikker budsjettsituasjon. I tillegg har medlemmene i rådet hatt separate møter i forbindelse med ulike prosjekter, utgivelse av publikasjoner m.v. En delegasjon av rådets medlemmer hadde et møte med Justisdepartementets ledelse ved departementsrådene på slutten av året.

3.2. Virksomhetsplan og budsjettarbeid

Det ble ved årets begynnelse utarbeidet virksomhetsplan og budsjett for første halvdel av 1998. Etter at rådet ble reoppnevnt i juni, ble det utarbeidet virksomhetsplan og budsjett for annen halvdel av året.

3.3. Konkursrådets anbefalinger

Rådet utga i Konkursråd nr. 11 i mars 1998 en anbefaling om behandling av lønnskrav i konkurs. Arbeidet ble gjort i samarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet. Konkursrådet ferdigstilte også en anbefaling om konkursloven § 105 og forholdet til Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Denne vil bli utgitt i serien Konkursråd i januar 1999.

3.4. Andre utgivelser

Konkursrådet har avgitt 10 uttalelser i 1998 om forskjellige emner bl.a på bakgrunn av innkomne henvendelser. Uttalelsene har omhandlet forslag til endringer i pantelovens § 1-12, forslag til endringer i handelsloven, opplysninger fra konkursregisteret til bobestyrer, konkursboers plikter overfor fylkesskattekontorene, forsikring av ansvar for medlemmer av kreditorutvalget, offentlig representasjon i kreditorutvalg, arbeidsmiljølovens anvendelse ved konkurs, registrering av selskapets stifter i konkursregisteret, skjønnsligning ved personlige konkurser, bobestyrers rett til å påklage henleggelser i straffesaker og fortsatt bobehandling i boer uten midler.

Konkursrådet har kjøpt inn en studentavhandling om norsk konkursjurisdiksjon i internasjonalt perspektiv. Avhandlingen er skrevet av cand. jur. Heidi Aasheim.

Konkursrådet har også utgitt en domssamling om konkurs og tilgrensende emner. Samlingen er utarbeidet for Konkursrådet av stud. jur. Robert Jensen.

De ovenfor nevnte utgivelsene er en fortsettelse av serien Konkursråd som startet opp i 1994.

Publikasjonene har et opplag på 12.000 eksemplarer, og distribueres til samtlige skifteretter, advokater, revisorer, politimestere, skattefogder, kemnere, fylkesskattekontorer, departementene, en rekke enkeltpersoner samt private og offentlige virksomheter og pressen.

I arbeidet med publikasjonene har rådet benyttet en del ekstern hjelp, både ferdig utdannede jurister og studenter.

3.6. Innkomne henvendelser

Konkursrådet mottar en rekke henvendelser fra utenforstående, både offentlige etater, domstoler, organisasjoner, advokater og privatpersoner. Mengden henvendelser har vært jevnt økende etterhvert som rådet er blitt bedre kjent. En del henvendelser skjer muntlig direkte til medlemmene og blir ikke registrert som egne saker.

Innkomne henvendelser er nyttige tilskudd til rådets virksomhet, selv om rådet ikke har mandat til å behandle enkeltsaker. Konkursrådet har tatt opp og besvart alle slike henvendelser i 1998.

3.7. Lovarbeid

Konkursrådet har i 1998 avgitt høringsuttalelser til endringer i lønnsgarantiordningen og lov om handelsvirksomhet.

Videre har Konkursrådet skrevet en uttalelse om behov for endring i panteloven § 1-12 annet ledd.

Konkursrådet har behandlet UNCITRALs modellov. I den forbindelse har rådet rettet en henvendelse til Justisdepartementet og Utenriksdepartementet om at arbeidet med modellovgivningen bør følges aktivt opp fra norsk side. Rådet har også overfor UNCITRAL gitt utrykk for at det støtter arbeidet med å få til en regulering på dette området.

I forbindelse med anbefalingen om konkursloven § 105 og EMK, oversendte Konkursrådet en skisse til lovendring til Justisdepartementets lovavdeling og utviklings- og menneskerettighetsministeren.

3.8. Konferanser og seminar

Konkursrådet avholdt i juni 1998 en konferanse i Trondheim. Konferansens tema var omstøtelse, erstatning og ansvarsbetingende handlinger. Konferansen hadde over 300 deltakere. Foredragsholdere var h. r. advokat Else Bugge Fougner, professor Mads Henry Andenæs, assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre, utreder Christian H. P. Reusch og advokat Knut Ro.

I oktober 1998 arrangerte rådet et tredagers seminar for ansatte i kontrolletatene på Havna Hotell på Tjøme. Et tilsvarende seminar ble arrangert høsten 1997. Både representanter fra rådet og eksterne foredragsholdere ble benyttet. Det var også lagt opp til rollespill og gruppearbeid. Blant temaene som ble tatt opp var kemneren og skattefogdens rolle i konkursbehandlingen, konkursrekvirentens saksforberedelse og opptreden i retten, restaurantkriminalitet i et nordisk perspektiv, praktisk bobehandling og omstøtelse og erstatningsregler.

Det var 40 deltagere på seminaret. Rådet fikk svært gode tilbakemeldinger etter dette seminaret.

Rådet får jevnlig forespørsel om å delta på ulike seminarer og konferanser som foredragsholdere. Det har imidlertid være liten tid til slik deltagelse i løpet av 1998.

3.9. Reisevirksomhet

Utenom å arrangere konferanse i Trondheim og seminar på Havna, har ikke Konkursrådet hatt noen reisevirksomhet i 1998.

3.10. IT-strategi

Konkursrådet har satset offensivt på internett som informasjonskanal. Lovdata har også i 1998 vært operatør for hjemmesidene. Rådets sider er beregnet for både fagfolk og vanlige brukere av almen informasjon.

Alt det materiale Konkursrådet har publisert, med noen få unntak ligger nå tilgjengelig på internett. I tillegg er det noe materiale som kun er publisert på nettsidene bl.a en innføring i konkurs beregnet på lekfolk og en engelsk presentasjon av det norske konkursinstituttet.

Det arbeides kontinuerlig med å oppdatere fagstoffet og rette tekniske feil på sidene. Målsettingen er å holde stoffet oppdatert slik at man på internett vil finne en nyere versjon av Konkursrådets publikasjoner.

Besøkstallene for sidene var i januar 5331 og i desember 3119. Dårligst besøk var det i august med 1912.

Konkursrådet har i 1998 startet arbeidet med et konkursforum på nettet. Rådet har i denne forbindelse hatt et nært samarbeid med elever ved IT-linjen ved Tønsberg videregående skole.

Konkursrådets internettsider har følgende adresse: www.konkursradet.no

Konkursrådet har også egen e-postadresse: konkursraadet@jd.dep.no

3.11. Mediakontakt

Konkursrådet har hatt en ikke ubetydelig mediakontakt. Det har i stor grad vært bransje- og fagpublikasjoner som har tatt inn stoff, men også dagsaviser har omtalt rådets arbeid.

Lov & Rett skal i 1999 utgi et spesialnummer med foredragene fra Konkursrådets Trondheimskonferanse i juni 1998.

3.12. Annet

Knut Rønning er på vegne av rådet innmeldt i EIPA (European Insolvency Practitioners Association).

Anne Pauline Jensen har i 1998 vært med i KRÅDs underutvalg mot økonomisk kriminalitet. Hun er videre med i styringsgruppen for prosjektet med skatterevisorer i politiet samt i embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet.

Trine Buttingsrud Mathiesen og Knut Ro er medlemmer i en fagkomite i Juristenes utdanningssenter som bl.a. tilbyr kurs i konkursrett.

Knut Rønning og Finn Kløvstad er medlemmer i Dommerforeningens fagutvalg for gjeldsforhandling og konkurs.

4. Langsiktige prosjekter

Konkursrådet har satt i gang arbeidet med en håndbok for konkursrekvirenter som vil bli ferdig i løpet av 1999. Videre ble arbeidet med to orienteringer, en til kreditorer og en til medlemmer av kreditorutvalget, påbegynt i 1998.

Rådets internettsider må holdes kontinuerlig ajour. Det er dessuten planlagt en konferanse som vil bli avholdt i Stavanger i september 1999.

 

Web levert av CustomPublish AS