Konkursrådets årsberetning 2000

1. Innledning


Konkursrådets budsjett for 2000 var på kr. 1 300 000. Totalt forbruk for 2000 var på kr 1 217 334,-. Av årets forbruk har ca. kr 800 000 ,- gått til godtgjørelse til rådets medlemmer for utredningsarbeid og deltagelse i prosjekter. Årsakene til at en så stor andel av bevilgningen har gått til godtgjørelse til medlemmene dette året, er at oppdateringene i forbindelse med endringene av lovverket har medført usedvanlig mye arbeid for medlemmene. Videre er kostnadene ved konferanser og bokutgivelse i stor grad er dekket gjennom inntekter fra denne virksomheten og ikke belastet rådets bevilgning, og arbeidsinnsats fra eget personale har blitt prioritert fremfor bl.a. reisevirksomhet dette året. Forøvrig har rådet satt opp et prosjektregnskap hvor kostnadene knyttet til de enkelte prosjekt fremgår.

Faste kostnader til sekretariatet er ikke omfattet av Konkursrådets regnskap, men belastes Justisdepartementet direkte.

2. Konkursrådets medlemmer og sekretariat

Sorenskriver Knut Rønning, (leder) Sandefjord Sorenskriverembete
Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett og byskriverembete
Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
Advokat Knut Ro, Oslo
Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
Underdirektør Rune Tystad, Skattedirektoratet
Kontrollsjef Solveig Skaar, Kemneren i Bergen
Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet

Oppnevningsperioden for halvparten av medlemmene gikk ut i 2000. Samtlige av disse medlemmene ble reoppnevnt for to nye år.

Konkursrådets sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Plan- og forvaltningsseksjonen. Leder for sekretariatet er avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen. Førstekonsulent Anniken N. Ottesen var sekretær frem til 18. september. Deretter overtok førstekonsulent Gry Steen Hvidsten sekretærfunksjonen.

Svenn Richard Mathisen er it-ansvarlig for rådets virksomhet. I tillegg har rådet en stab av ad hoc-medarbeidere.

3. Prioriteringer i året som gikk.

Konkursrådet prioriterte i første runde en komplett oppdatering av de sentrale delene av rådets anbefalinger, artikler og maler i forbindelse med lovendringen som ble effektiv pr. 1. januar 2001. Det meste av disse oppdateringene var tilgjengelige på internett allerede 1. januar. Noen deler ble imidlertid først fullført noe senere.

Temamessig har en jobbet mye med konkurskriminalitet. Dette reflekteres av rådets konferansetilbud, symposiet i Østfold, uttalelser, oppdateringen av anbefalingen om straffbare forhold i konkurs og nyhetsdekning på internett i året som gikk.

Rådet har også vært opptatt av en rasjonell og kostnadseffektiv realisasjon av eiendeler i konkursbo. I denne anledning har en fått utarbeidet og publisert artikkelen ”Sikring, registrering, verdsetting og realisasjon av boets eiendeler i konkurs.”

Det er lite midler til bobehandling i mange av boene. Rådet har avgitt flere uttalelser av relevans for denne problemstillingen. For å fremme en kostnadseffektiv bobehandling, utarbeider Konkursrådet stadig flere maler, huskelister og rutinebeskrivelser som kan lastes ned fra internett og brukes av skifteretter, bobestyrere, fordringshavere og andre involverte.

Konkursrådet har også forsøkt å stimulere til nytenkning. I denne sammenheng nevner en at en studentavhandling som ble ferdigstilt i slutten av året omhandler ”Beslag i domenenavn”. Denne blir publisert i nær fremtid. En søker også å få belyst flere temaer som knytter seg til nye typer eiendeler skapt av ”den nye økonomien” og de spørsmål som reiser seg med hensyn til realisasjon av slike eiendeler i en konkurssituasjon.

De ovenstående temaene vil bli bearbeidet videre i 2001. Flere andre prosjekter er også satt i gang, uten at en finner grunn til å nevne dem i denne årsberetningen.

Rådet mottar mange innspill både fra publikum og fagmiljøet. Enkeltsaker behandles ikke, men slike innspill er svært nyttige for å velge hvilke generelle temaer rådet bør ta opp. Stadig flere av henvendelsene kommer via e-mail.

Etter som Konkursrådet har mer etablert, har administrasjonen blitt stadig mer arbeidskrevende. Dette er en naturlig utvikling som rammer de fleste organisasjoner. Årsaken er trolig at en får stadig flere prosjekter og produkter som krever aktivt vedlikehold.

Sammenfatningsvis har året vært et av de mest produktive i rådets historie. En har imidlertid hatt en forholdsvis lav mediaprofil, noe som også har sammenheng med at temaet konkurs ikke har vært så mye omtalt i media i året som gikk. Det har ikke vært noen reisevirksomhet verken i inn- eller utland. En har imidlertid opplevd en sterk interesse både for Konkursrådets publikasjoner, internettsider og konferansetilbud.

4. Møter.

Konkursrådet har hatt 9 møter i 2000. I noen av møtene har medlemmene vært delt i to grupper som har behandlet ulike temaer.

5. Planer.

Rådet har arbeidet etter en virksomhetsplan. I tillegg har en hatt en separat plan for arbeidet med økonomisk kriminalitet og en separat it-plan.

6. Interne it-løsninger.

Ved forrige årsskifte anskaffet rådet Word 2000 til alle medlemmer som ikke allerede hadde dette programmet. De som er ansatt i sentralforvaltningen har dog ikke fått lov til å installere programmet på Pcen på kontoret av kontorets datatjeneste. Alle medlemmene er på en eller annen måte knyttet til internett. Denne ordningen har gitt stor gevinst. Det har vært mulig for medlemmer som befinner seg på ulike steder å jobbe kontinuerlig på de samme manuskriptene og sende dem på mail frem og tilbake. På denne måten har en fått en langt raskere og mer effektiv saksforberedelse enn en tidligere har hatt. En har også hatt portobesparelser og fått redusert ekspedisjonsarbeidet i sekretariatet. Løsningen er også til hjelp når manuskripter skal trykkes og legges ut på internett.

Konkursrådet har også lukkede internettsider som bare medlemmene har tilgang til. Her er de mest sentrale deler av rådets internarkiv lagt ut. På denne måten har medlemmene, hvor de enn befinner seg, adgang til møtereferater, planer og andre saksdokumenter.

7. Symposium om konkurskriminalitet

I februar 2000 arrangerte Konkursrådet i samarbeid med ØKOKRIM og Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet et symposium over 3 dager. Arrangementet fant sted på Refsnes gods, Moss og hadde 59 deltakere. Symposiet ble åpnet av justisminister Odd Einar Dørum. Øvrige foredragsholdere var assisterende riksadvokat Hans Petter Jahre, administrerende direktør Kristin Clemet, førstestatsadvokat Håvard Holm, viseadministrerende direktør Bård Syrrist, førstelagmann Nils Erik Lie, skattedirektør Bjarne Hope, førstestatsadvokat Trond Eirik Schea, spesialkonsulent Stig Arnesen, høyesterettsadvokat Jon Christophersen, ØKOKRIMsjef Einar Høgetveit, førstebyfogd Ernst Moe, advokat Tom Hugo Ottesen, lovrådgiver Vibeke Løvold, professor Henry John Mæland og sorenskriver Knut Rønning. Hensikten med symposiet var å utveksle synspunkter om omfanget og karakteren av konkurskriminalitet og hvordan denne best kan bekjempes.

8. Konferanse om konkurskriminalitet.

Konkursrådet arrangerte en konferanse om konkurskriminalitet i Oslo i oktober 2000. Foredragsholdere var sjefskonsulent Erling Grimstad, advokat Trygve Tønnessen, statsautorisert revisor Per Ødegaard, førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer, førstestatsadvokat Morten Eriksen, seniorrådgiver Roy Kristensen og avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy. Hensikten med denne konferansen var oppdatering av kunnskap hos deltakerne. Konferansen ble raskt fulltegnet, og 210 deltakere kom med.

9. Utgivelse av boken ”Konkurs i praksis”.

Etter at konkurslovgivningen ble endret med virkning fra 1. januar 2000, var det en sentral oppgave for Konkursrådet å informere om de nye reglene. I denne anledning ble de mest sentrale deler av Konkursrådets materiale revidert. De reviderte tekstene ble utgitt i bokform. Boken ”Konkurs i praksis” er på 560 sider. Den er trykket i 3000 eksemplarer. Ca 1000 eksemplarer er delt ut gratis til offentlige etater og ca 750 eksemplarer er solgt for kr. 250,- pr. stk..

Boken er også lagt ut på internett for gratis nedlasting for alle i en form som er helt identisk med boken.

Utgivelsen av boken har vært meget arbeidskrevende for rådet, men representerer en milepæl i rådets arbeid. Ved dette tiltaket har en klart å holde tidligere utgitte anbefalinger, artikler og innføringer aktuelle etter lovreformen.

10. Utgivelse av Konkursråd nr 16.

16. utgave av publikasjonen Konkursråd ble utgitt sommeren 2000. Det inneholdt artiklene "Sikring, registrering, verdsetting og boets eiendeler i konkurs" skrevet av advokat Dag Røed i samarbeid med Hans Petter Bjarøy og Geir Buan og "Beslag, inndragning og konkurs" av advokat Claus R. Flinder og advokatfullmektig Eirik Høiby samt diverse uttalelser fra Konkursrådet.

Publikasjonen gis ut i et opplag på 12 000 eksemplarer.

11. Studentavhandlinger.

Daværende stud. jur. Thomas Keiserud arbeidet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, institutt for privatrett, med lønnsbidrag fra Konkursrådet. Hans avhandling ”Rettsvirkningene av ulovlige utdelinger fra aksjeselskaper” ble publisert i boken ”Konkurs i praksis” og på Konkursrådets internettsider i 2000.

Rådet har etter søknad delt ut stipendier a kr 5.000 til studenter som skriver spesialoppgave. Den først fullførte spesialoppgaven er skrevet av stud jur Torjus Torjusen og omhandler ”Beslag i domenenavn”. Den vil bli publisert i 2001.

12. Anbefalinger.

Anbefalingen ”Behandlingen av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs” ble gjennomgående revidert pr. februar 2000. Den er trykket i boken ”Konkurs i praksis”.

6. desember 2000 vedtok Konkursrådet anbefalingen ”Fremgangsmåten ved begjæring av konkurs (rekvirenthåndboken)”. Det har vært arbeidet med denne anbefalingen gjennom hele året. Anbefalingen retter seg særlig mot offentlige etater og arbeidstakere som begjærer arbeidsgiveren konkurs. I tilknytning til anbefalingen er det utarbeidet en rekke maler til bruk for fordringshaverne.

Denne anbefalingen publiseres på Konkursrådets internettsider og i Konkursråd i januar 2001.

13. Uttalelser.

Konkursrådet har i 2000 avgitt uttalelser om følgende emner:

  • Høringsuttalelse: Forbrytelser i gjeldsforhold
  • Samarbeid om felles kontroller
  • Høringsuttalelse: Forslag om endringer i gjeldsordningsloven
  • Økning av midlene til bobehandling
  • Betaling for bobestyrers og borevisors bistand til politiet
  • Offentlighet og allmennhetens innsyn i konkursbegjæringer og konkursboer
  • Høring: Endringer i arbeidsmiljøloven
  • Merverdiavgift på tjenester – konsekvenser for bobehandlingen
  • Sluttmelding til konkursregisteret

Alle uttalelsene er lagt ut på Konkursrådets internettsider. De som er av størst almen interesse er også publisert i Konkursråd.

14. Database for rettslige avgjørelser

Konkursrådet har startet arbeidet med å oppdatere sin samling av rettslige avgjørelser på de fagfeltene som faller innenfor rådets mandat. Disse vil bli tilgjengelig på en nyutviklet teknisk plattform på rådets nettsider i løpet av første halvår 2001.

15. Nyhetssider på internett

Rådets nettsider oppdateres normalt minst hver annen uke. Det er utviklet en nyhetsside som gir aktuell informasjon om utviklingen på fagfeltet. Her har en tatt opp mange temaer som gjelder arbeidet mot konkurskriminalitet, referert en del aktuell rettspraksis, tatt opp aktuelle emner i bobehandlingen og lansert Konkursrådets egne prosjekter.

16. Internasjonal kontakt

Knut Rønning er som leder av Konkursrådet medlem av European Insolvency Practitionars Association og American Bankruptcy Institute.

Rådets internettsider er bygget ut med flere engelskspråklige orienteringer og standardskjema for anmeldelse av fordringer i norske konkurser på engelsk.

Rådet har ikke deltatt i internasjonale konferanser i foregående år. En har ikke kunnet prioritere dette verken arbeidsmessig eller økonomisk på grunn av de øvrige prosjektene.

17. Konkursrådets nettsider.

Sidene ble flyttet fra Lovdatas webserver til Powertech i desember 2000. Driften hos Lovdata har vært meget stabil og bra. Rådet har vært svært godt fornøyd med denne ordningen. Årsaken til byttet var behovet for tilgang til et bredere utvalg av software.

På grunn av flyttingen, er ikke webstatistikken helt nøyaktig for året. Siten hadde ca 118.000 nedlastede sider i 2000 mot 42.214 i 1999. Dette representerer en økning på ca. 179,5 %, noe en må være meget tilfreds med. Det har skjedd en stor utvikling med både design og innhold av sidene uten at en går nærmere inn på dette her. Det nevnes bare at det er lagt til flere maler i løpet av året.

Svenn Richard Mathisen er teknisk ansvarlig for driften av sidene. Karl-Martin Skontorp og Joachim Angeltun er tekniske medarbeider på prosjektbasis, og Knut Rønning er sterkt engasjert både i redaksjonell og teknisk drift og utvikling.

Alt tyder på at en når ut til et stort publikum med nettsidene. En fanger opp mange som ikke står på distribusjonslisten for publikasjonen Konkursråd, særlig blant vanlig publikum. På den annen side er det fortsatt mange fagfolk som ikke benytter internett som daglig arbeidsverktøy. Utviklingen vil imidlertid gå i den retningen. Rådet finner det imidlertid naturlig og nødvendig både å publisere sitt materiale skriftlig på konvensjonelle måter og over internett i de nærmeste årene fremover.

Nettsidene krever imidlertid kontinuerlig oppdatering av det viktigste stoffet, kontinuerlig kontroll av lenker osv. Publikums forventninger til en online-service er annerledes enn forventningene til et magasin eller en bok.

18. Utarbeidelse av maler.

Konkursrådet har inngått et samarbeid med Juristenes Utdanningssenter om utarbeidelse av maler for standarddokumenter som benyttes av bobestyrer under bobehandlingen. En rekke slike maler er under utarbeidelse, og vil etter hvert bli tilgjengelig på Konkursrådets nettsider.

 

Web levert av CustomPublish AS