Konkursrådets årsberetning 2001

Hovedlinjer

2001 har vært et meget aktivt år for Konkursrådet som dels har vært preget av utadrettet satsning på en bred front og dels av arbeid med planlegging av langsiktig strategi for bobehandling.

Konkursrådet er nå en etablert organisasjon som er godt kjent og har en bred kontaktfront både blant fagfolk og folk som ved enkelte anledninger kommer i kontakt med konkursinstituttet.

Regnskap

Forbruket var totalt kr. 1.624.041. Bevilgningen fra Justisdepartementet var kr. 1.350.000. I tillegg hadde Konkursrådet inntekter på konferanser og boksalg. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt.

Utgifter:

It: kr. 161.703
Domsdatabase: kr. 60.880
Regionsbesøk: kr. 328.210
Konferanse: kr. 152.655
Konkursråd: kr. 151.213
Studentavhandlinger: kr. 66.145
Rasjonaliseringsprosjektet: kr. 95.356
Møteforberedelser: kr. 230.395
Møter: kr. 119.631
Arbeidsgiveravgift: kr. 108.686
Diverse: kr. 149.167

Spesifikasjonen ovenfor inkluderer godtgjørelser. Godtgjørelser til medlemmene utgjorde kr. 613.588 og godtgjørelser til andre kr. 175.162.

Faste kostnader til sekretariatet er dekket av Justisdepartementet direkte og er ikke belastet rådets budsjett. Det er løpende ført prosjektregnskap.

Medlemmer og sekretariat:

Rådet har hatt følgende medlemmer:

Sorenskriver Knut Rønning, Sandefjord sorenskriverembete (leder)
Dommer Finn Kløvstad, Oslo skifterett og byskriverembete
Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
Advokat Knut Ro, Oslo
Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo
Kontrollsjef Solveig Skaar, Kemneren i Bergen
Advokat Anne Pauline Jensen, Advokatfirmaet Grette, Oslo

Underdirektør Rune Tystad, Skattedirektoratet, var medlem til mars 2001.
Avdelingsdirektør Merete Smith, Justisdepartementet, ble medlem fra november 2001.

Sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Plan og forvaltningsseksjonen. Frem til 28. mai 2001 var daværende avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen leder for sekretariatet. Fra 28. mai har avdelingsdirektør Merete Smith vært leder av sekretariatet.

Følgende personer har fungert som sekretær for Konkursrådet:

Førstekonsulent Gry Steen Hvidsten fra 1. januar til 1. august 2001,
Førstekonsulent Anniken Barstad fra 1. august 2001 til 19. oktober 2001,
Førstekonsulent Bjørn Åge Hamre fra 19. oktober 2001 til 31. desember 2001.

Pr 31. desember har Konkursrådet følgende medarbeidere:

Førstekonsulent Bjørn Åge Hamre, sekretær.

Deltid eller timebasert:
Alexander Abrahamsen, redaksjon domsdatabasen
Anniken Barstad, utredning
Aina Mee Fredriksen, sekretær rasjonaliseringsgruppen
Svenn Richard Mathisen, it-ansvarlig
Anniken Nygaard Ottesen, redaksjon domsdatabasen
Christian H. P. Reusch, redaktør domsdatabasen,
Knut Rønningsbakk, webpublisering,
Harald Andreas Skontorp, medarbeider it
Karl-Martin Skontorp, spesialprosjekter it og drift

Joachim Angeltun har laget nytt design til Konkursråd. Vegard Spiten deltok i registreringsarbeidet under regionsbesøket i Troms og Nordland.

Dette understreker at Konkursrådet har vokst på det organisatoriske plan. Kravene til ledelse og organisering er derfor andre enn tidligere. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam. På grunn av stadige personskifter i sekretariatet i 2001 har uvanlig mye av administrasjonen falt på lederen dette året. Det er gode samarbeidsforhold innad i Konkursrådet.

Møter

Det har blitt holdt 10 møter i 2001. I tillegg har det vært holdt en rekke prosjektmøter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt sammen med våre mange medarbeidere.

Regionsbesøk i Nordland og Troms

Konkursrådet besøkte Tromsø i perioden 6. - 8. juni og Svolvær i perioden 11. - 12. juni. Det ble foretatt registrering av data basert på dokumentene i skifterettene, besøk hos advokater som driver med bobehandling og hos politiet. Representanter for aktørene i bobehandlingen på hvert av stedene og omkringliggende distrikter ble invitert til et avsluttende plenumsmøte.

Besøket i Tromsø ble avsluttet med et plenumsmøte den 8. juni. Det var 37 deltakere på møtet. Det var følgende program:

 • Konkursrådets tilbud av hjelpemidler for domstoler og advokater ved sorenskriver Knut Rønning og it-student Svenn Richard Mathisen
 • "Overflatebehandling av konkursboer". Foredrag av herredsrettsdommer Bernhard Halvorsen
 • Presentasjon av statistisk undersøkelse om bobehandlingen. Diskusjon.
 • Presentasjon av besøket hos bobestyrerne.
 • Innlegg ved advokat Dagfinn Strønstad, Tromsø.
 • Presentasjon av besøket hos påtalemyndigheten. Innlegg ved politiførstebetjent Renee Nilsen.

I Svolvær deltok 28 personer på plenumsmøtet den 12. juni. Det var følgende program:

 • Konkursrådets tilbud av hjelpemidler for domstoler og advokater ved sorenskriver Knut Rønning og it-student Svenn Richard Mathisen
 • "Konkurslovens plass i embetets fagkrets" Foredrag av sorenskriver Rolf Eidissen, Lofoten.
 • Presentasjon av statistisk undersøkelse om bobehandlingen. Diskusjon.
 • Presentasjon av besøket hos bobestyrerne.
 • Innlegg ved politiinspektør Eirik Trønnes Hansen
 • Presentasjon av besøket hos påtalemyndigheten.

En artikkel som sammenfatter resultatene fra de statistiske undersøkelsene er under utarbeidelse. Herredsrettsdommer Halvorsens foredrag er publisert på Konkursrådets nettsider.

Prosjektansvarlig for regionsbesøket var dommer Finn Kløvstad.

Konferanse om omstøtelse

Det ble det avholdt en konferanse om omstøtelse i Oslo kongressenter den 2. november 2001 med 231 deltakere. Programmet var slik:

 • Hvilke regnskapsmessige og andre undersøkelser må gjøres for å avdekke omstøtelige transaksjoner i konkursbo? Foredragsholdere: Statsautorisert revisor Birger Landøy, Advokat Turid Mæland.
 • Nyere rettspraksis angående omstøtelse. Foredragsholder: advokat Karen Margrethe Rime.
 • Frist for å gjøre gjeldende omstøtelseskrav, jf deknl. § 5-15 samt prosessuelle regler ved gjennomføringen etter lovendringen. Foredragsholder: Advokat Knut Ro.
 • Subjektive omstøtelser, jf deknl. § 5-9. Foredragsholder: Professor Erik Røsæg.
 • Ekstraordinær betaling, jf deknl. § 5-5. Foredragsholder: Advokat Per Nyheim i Gjensidige NOR.
 • Virkningen av omstøtelse. Foredragsholder: Advokat Knut Ro.

Det var så stor interesse for konferansen at det ble besluttet å gjenta den i januar 2002. Det er nå 243 påmeldte til denne konferansen. Prosjektansvarlig var advokat Trine Buttingsrud Mathiesen.

Møte om sikkerhet

Konkursrådet har funnet grunn til å sette temaet sikkerhet for aktørene under bobehandlingen på dagsorden. Den 1. november 2001 ble det avholdt et utvidet møte i rådet om dette temaet hvor også representanter for namsmannen i Oslo, Skattedirektoratet, Oslo politidistrikt, bobestyrerne, kemneren i Oslo, bankene og Oslo tinghus deltok. Bl.a. diskuterte en trusselbildet, rutiner og mottiltak. Konkursrådet vil arbeide videre med disse problemstillingene. Det er berammet et oppfølgingsseminar i Tønsberg i april 2002. Prosjektansvarlig i Konkursrådet var Håvard Holm.

Konkursrådets internettsider

Bruken av rådets nettsider (www.konkursradet.no) tiltar stadig. Konkursrådet har lykkes godt i å nå ut til publikum via internettsidene. Enkelte av primærmålgruppene har imidlertid fortsatt dårlig tilgang til internett. Dette gjelder særlig domstoler, politi og påtalemyndighet. Rådet antar imidlertid at dette vil rette seg etter hvert. Internett er en fremtidsrettet, effektiv og rimelig måte å nå ut til brukerne på.

I 2001 hadde rådet ca 311.600 nedlastede websider. Sammenlignet med år 2000 kan en registrere en øket bruk på ca 164 %. Sammenlignet med bruken i 1999 er økningen ca 638 %. Det er registrert en stadig økende tendens ut over året i 2001.

Det nedlegges mye arbeid i nettsidene. Blant det nye i 2001 er:

 • Ny teknologi for domsdatabase for rettslige avgjørelser. En har gått over til dynamiske websider og har lansert sterkt forbedrede søkesystemer.
 • Konkursrådets nettsider har, i tillegg til alt annet, blitt webavis for konkursrelaterte nyheter. Det legges vanligvis ut flere nyhetsoppslag hver uke
 • Egne nettsider for studenter
 • Online bookingsystem for konferanser
 • Huskelister for Palm
 • Muligheter for å abonnere på nyhetsbrev som sendes ut som elektronisk post
 • Det er publisert et stort antall nye fagartikler

Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet. En systematisk plan for kvalitetssikring blir iverksatt i 2002.

Arbeidet med følgende nye prosjekter ble satt i gang og vil bli fullført i 2002:

 • Konkursbørsen. Muligheter for bobestyrere til å annonsere eiendeler som selges fra konkursbo via Konkursrådets nettsider.
 • Wap-tjenester fra Konkursrådet

Rådets nettsider tar løpende opp mange aktuelle temaer som det ikke blir tid til å avgi uttalelser om fra Konkursrådet.

Prosjektansvarlig i Konkursrådet er Knut Rønning.

Informasjon på andre språk

Samtlige innføringer om konkursspørsmål er oversatt til engelsk og er tilgjengelig via rådets nettsider. Disse nettsidene er mye brukt.

Konkursrådets innføring om ansattes stilling i konkurs er oversatt til kinesisk og er tilgjengelig på rådets nettsider. Papirutgave kan også bestilles fra sekretariatet.

Flere av innføringene er oversatt til urdu. Disse vil bli tilgjengelig på våre nettsider i begynnelsen av 2002.

Prosjektansvarlig for oversettelser til kinesisk og urdu er Finn Kløvstad.

Oversettelsene til kinesisk og urdu er et forsøksprosjekt med informasjon om konkursspørsmål til innvandrere. En av årsakene til at kinesisk ble det første språket, var at det var kompetanse ved Oslo skifterett til å foreta oversettelsen.

Konkursråd

Konkursrådets publikasjon Konkursråd er utgitt med tre nummer i 2001 (nr 17, 18 og 19). Ansvarlig redaktør har vært Anne Pauline Jensen. Gry Steen Hvidsten (nr 17 og 18) og Anniken Barstad (nr 19) har vært redaksjonssekretærer.

Design og format ble modernisert fra og med nr 18. Det nye formatet har redusert trykke- og distribusjonskostnadene vesentlig.

De utgitte publikasjonene har hatt følgende innhold:

Konkursråd nr.17 - januar 2001 (G - 0301 B)

I Anbefaling: Fremgangsmåten ved begjæring av konkurs - Rekvirenthåndboken
II Uttalelse nr 26: Offentlighet og allmenhetens innsyn i konkursbegjæringer og konkursboer
III Uttalelse nr 28: Merverdiavgift på tjenester - konsekvenser for bobehandlingen
IV Uttalelse nr 29: Sluttmelding til konkursregisteret

Konkursråd nr.18 - juni 2001 (G - 0306 B)

I Artikkelserie: Konkursinstituttets fremtid
II Uttalelse nr 30 - 33 fra Konkursrådet
III Beslag i domenenavn. Av stud jur Torjus Torjusen
IV Inndragning av utbyttet av en straffbar handling. Av førstestatsadvokat Anne-Mette Dyrnes

Konkursråd nr.19 - november 2001 (G - 0314 B)

I Artikkelserie: Konkursinstituttets fremtid
II Uttalelse nr 34 - 39 fra Konkursrådet
III Artikler:
1. Økoteamet i Vestfold og Telemark - et prøveprosjekt for mer effektiv etterforskning og iretteføring av økonomiske straffesaker
2. Useful tools for collection of evidence in the United States in connection with Norwegian bankruptcies and other Norwegian Legal proceedings

Publikasjonen trykkes i 12.000 eksemplarer og distribueres gratis bl.a. til alle domstoler, advokater, revisorer og politidistrikter samt til forvaltningsorganer som er involvert i bobehandling.

Uttalelser

Konkursrådet har avgitt følgende uttalelser i 2001:

 • Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler
 • Endring av ligning ved personlig konkurs
 • Oppnevning av bobestyrer - habilitet mv
 • Aksjelovens regler om handleplikt ved betydelig tap av egenkapital - forholdet til straffeloven § 283a
 • Konsekvenser av merverdiavgiftsreformen
 • Bruk av advokatfullmektig i konkursbobehandlingen
 • Konkurskarantene
 • Økoteamet i Vestfold/Telemark
 • Fremdrift i bobehandlingen
 • Høringsuttalelse - sikring av tilstrekkelige midler til bobehandlingen og enkelte andre endringer i konkurslovgivningen mv

Særlig har uttalelsen om konsekvensene av merverdiavgiftsreformen medført mye arbeid. Det var nødvendig å gi dette prosjektet prioritert i forbindelse med at det ble innført merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001.

Uttalelsene er publisert på Konkursrådets nettsider og i Konkursråd.

Rasjonalisering av bobehandlingen

Konkursrådet har nedsatt en arbeidsgruppe som opprinnelig besto av Knut Ro (prosjektansvarlig), Knut Rønning, Anne Pauline Jensen og Svenn Richard Mathisen. Senere har Merete Smith også tiltrådt arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har avholdt flere møter. Gruppen besøkte Brønnøysundregistrene i april 2001. Representant for lønnsgarantiordningen deltok også i besøket. Gruppen har også avholdt et heldagsmøte med representanter fra Brønnøysundregistrene i Trondheim den 31 oktober.

Hensikten med arbeidet er å finne frem til mer rasjonelle arbeidsformer i konkursboer. På denne måten kan en redusere både arbeid og kostnader Informasjonsteknologi står sentralt i dette arbeidet. En har konsentrert seg mye om følgende problemstillinger i arbeidets første fase:

 • Kan Konkursregisterets databaser benyttes til å gjøre informasjon om boer tilgjengelig på en effektiv måte?
 • Kan elektronisk publisering av informasjon erstatte distribusjon av papirversjoner i forhold til kreditorene?
 • Kan elektronisk informasjon erstatte kunngjøringer på sikt?
 • Kan regelverket forenkles slik at utarbeidelse av boinnberetninger blir mindre kostnadskrevende?
 • Kan informasjon på internett om eiendeler som er til salgs fra boene redusere salgskostnadene og øke inntektene i boene?

På denne bakgrunn har rasjonaliseringsgruppen etablert samarbeid med Brønnøysundregistrene og tatt initiativ til Konkursbørsen, som er omtalt annet sted i denne innberetningen. Det er også igangsatt høring vedrørende hva slags informasjon berørte aktører har behov for med sikte på en mulig forenkling av reglene om boinnberetninger.

Studentstipendier

Det er delt ut 7 stipendier a kr 7.000 i 2001. I tillegg ble det gitt to tilsagn til studenter som valgte å skrive en annen oppgave.

Rådet har i løpet av året publisert 3 besvarelser fra studenter som har hatt stipend fra oss. Alle er publisert på rådet internettsider, og noen også i Konkursråd. Besvarelsene som er publisert er:

Anne Lise Stokmo: Incentiver til, og omfang av, skatte- og avgiftsunndragelser i forbindelse med konkurser. (Hovedoppgave for cand.oecon-graden)
Leif O. Østerbø: Konkursrealisasjon med utslettende virkning for udekkede heftelser. (Spesialoppgave ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Torjus Torjusen: Beslag i domenenavn. (Spesialoppgave ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo)

Mediakontakt

Konkursrådet har hatt bra mediakontakt og mediadekning i 2001 både i forbindelse med rådets egne vedtak og utspill og i forbindelse med kommentarer av generelle problemstillinger.

Annet

Arbeidet med en rekke manuskripter er satt i gang og vil bli fullført i 2002.

 

Web levert av CustomPublish AS