Konkursrådets årsberetning 2002

KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2002 Hovedlinjer 2002 har vært et meget aktivt år for Konkursrådet. Rådet har bl.a. fremmet lovendringsforslag om rasjonalisering av bobehandlingen gjennom økt bruk av elektronisk kommunikasjon, avgitt uttalelser og avholdt konferanser. En betydelig del av rådets ressurser har vært knyttet opp mot arbeidet med forslag til endringer i lov og forskrift i forbindelse med rasjonalisering av bobehandlingen ved økt bruk av elektronisk kommunikasjon. Konkursrådets sammensetning ble endret 01.07.02 og advokat Knut Ro overtok som ny leder etter sorenskriver Knut Rønning. Konkursrådet er etter åtte års eksistens en etablert organisasjon som er godt kjent og som har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som ved enkelte anledninger kommer i kontakt med konkursinstituttet. Konkursrådets nettsider er blitt et etablert arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en informasjonskanal for publikum. Regnskap. Forbruket var totalt kr 2 123 473. Bevilgningen fra Justisdepartementet var kr 1.350.000. I tillegg til dette disponerte rådet inntekter fra boksalg og konferanser i 2001 og 2002 med til sammen kr 830 000. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere inntekter fra rådets konferanser og boksalg o.l. Utgifter Registreringsprosjekt Oslo skifterett 64 607 Studietur til London 121 485 Deltakelse på internasjonale konferanser 35 985 Domsdatabasen 15 717 Oppdatering 94 842 Regionsbesøk i Kristiansand 254 824 Avholdelse av konferanser 332 210 Tidsskriftet KonkursRåd 165 288 Studentstipend 40 000 Rasjonaliseringsprosjektet 86 470 Møteforberedelse 158 585 Møtegodtgjørelse 263 365 Konkursbørsen 56 177 IT 185 353 Arbeidsgiveravgift 158 287 Diverse 90 278 Sum kostnader 2002 2 123 473 Spesifikasjonen ovenfor inkluderer godtgjørelser. Godtgjørelser til medlemmene utgjorde kr 806 700 og godtgjørelser til andre kr 315 000. Saldo på Konkursrådets klientkonto pr. 31.12.02 er kr 212 913. Beløpet stammer fra inntekter fra rådets konferanse i oktober 2002. Beløpet overføres til 2003. Medlemmer og sekretariat: Frem til 01.07.02 hadde rådet har følgende medlemmer: Sorenskriver Knut Rønning, Sandefjord tingrett (leder) Sorenskriver Finn Kløvstad, Ytre Follo tingrett Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker Advokat Knut Ro, Oslo Statsautorisert revisor Liv Ørbeck, Oslo Kontrollsjef Solveig Skaar, Kemneren i Bergen Advokat Anne Pauline Jensen, Advokatfirmaet Grette, Oslo Avdelingsdirektør Merete Smith, Justisdepartementet. Etter 01.07.02 hadde Konkursrådet følgende sammensetning: Advokat Knut Ro, Advokatfirmaet Ro, Sommernes Co, (leder). Kontrollsjef Solveig Skaar, kemneren en i Bergen Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet. Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM. Avdelingsdirektør Merete Smith, Justisdepartementet (frem til august). Statsautorisert revisor Helge Østvold. Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger. Advokat Karen Margrethe Rime, Advokatfirmaet Rime & Co. Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen kom tilbake til departementet etter permisjon og erstattet i august avdelingsdirektør Merete Smith som departementets representant i rådet. Sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen,. Frem til 20. august 2002 var daværende avdelingsdirektør Merete Smith leder for sekretariatet. Deretter har avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen vært leder av sekretariatet. Førstekonsulent i Justisdepartementet, Bjørn Åge Hamre, har vært sekretær for Konkursrådet i 2002. Andre tilknyttet Konkursrådet på deltid eller timebasert: Alexander Abrahamsen, redaksjon domsdatabasen Aina Mee Fredriksen, sekretær rasjonaliseringsgruppen første halvår 2002 Svenn Richard Mathisen, it-ansvarlig – drift og utvikling. Anniken Nygaard Ottesen, redaksjon domsdatabasen Christian H. P. Reusch, redaktør domsdatabasen, Knut Rønningsbakk, webpublisering, Harald Andreas Skontorp, medarbeider it Karl-Martin Skontorp, spesialprosjekter it og drift Joachim Angeltun, it - PDF. Øystein Madsen, it og utvikling. Anders Christensen, tegner, illustratør på rådets websider. Stein Bråthen, nyhetredaktør, www.konkursradet.no Jørgen Dalberg, nyhetsredaktør. Knut Rønnig , konsulent, it-drift og utvikling, m.m (andre halvår 2002). Øyvind Skjellin it, Ylvia Akselsen, medhjelper under konferanse. I tillegg til dette har det vært engasjert syv studenter til registreringsteam ved Oslo skifterett. Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er både en utfordring for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam. Møter Det har blitt holdt 11 møter i 2002. I tillegg har det vært holdt en rekke prosjektmøter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt sammen med våre mange medarbeidere. Regionsbesøk i Kristiansand Konkursrådet besøkte Kristiansand i perioden 12 – 15. mai. Det ble foretatt registrering av data basert på dokumentene i skifterettene, samt besøk hos politiet og fylkesskattesjefen. Representanter for aktørene i bobehandlingen ble invitert til et avsluttende en dags plenumsmøte hvor bl.a. statistikk over konkursbehandlingen i distriktet ble gjennomgått og diskutert. Det var 55 deltakere på plenumsmøtet. Plenumsmøtets program: . Formålet med bobehandlingen – særlig om bobestyrere v/ sorenskriver Ivar Axel Oftedahl, Kristiansand tingrett. Presentasjon av statistisk undersøkelse vedrørende konkursbobehandlingen og betraktninger om praksis v/Konkursrådet Paneldebatt Konkursrådets tilbud av hjelpemidler for domstoler og advokater samt introduksjon av Konkursbørsen – en online presentasjon v/sorenskriver Knut Rønning og advokat Knut Ro, Konkursrådet Hva er det vanskeligste ved bobehandlingen i Vest-Agder? v/advokat Øystein Krabberød, Kristiansand. Hvorfor begjærer kemneren i Kristiansand konkurs? v/ kemneren i Kristiansand Egil Bjørgum, Hva er den alvorligste konkurskriminaliteten i Vest-Agder? v/avdelingssjef Kristen Ribe, Kristiansand politidistrikt Presentasjon av besøk hos Fylkesskattesjefen i Vest-Agder og Kristiansand politidistrikt v/ Konkursrådet Paneldebatt En artikkel som sammenfatter resultatene fra de statistiske undersøkelsene er under utarbeidelse. Prosjektansvarlig for regionsbesøket var Anne Pauline Jensen. Registrering av konkursbo ved Oslo skifterett. Rådet har høsten 2002 registrert opplysninger fra over 1100 avsluttede konkursbo ved Oslo skifterett for perioden 01.07.01 til 01.07.02. Prosjektet har vært gjennomført av syv juss- og BI-studenter som har gjennomgått og innhentet opplysninger fra konkursbo i nevnte periode. Prosjektet vil bli sluttført i løpet av vinteren 2003. Registreringen skal danne basis for utarbeidelse av statistikk over bobehandlingen i Oslo. Statistikken forventes presentert i løpet av våren 2003. Liv Ørbeck og Finn Kløvstad har deltatt i prosjektet som konsulenter. Konferanser Samtlige av rådets konferanser i 2002 har vært overbooket. Konkursrådet får svært god respons på rådets konferanser og avholdelse av disse er blitt et viktig bidrag til kompetansebygging innen fagfeltet. Det ble i 2002 avholdt tre konferanser med i alt 542 deltakere. Konferanse om omstøtelse Det ble det avholdt en konferanse om omstøtelse i Oslo kongressenter den 23. januar 2002 med 230 deltakere. Programmet var slik: - Hvilke regnskapsmessige og andre undersøkelser må gjøres for å avdekke omstøtelige transaksjoner i konkursbo? Foredragsholdere: Statsautorisert revisor Birger Landøy, Advokat Turid Mæland. - Nyere rettspraksis angående omstøtelse. Foredragsholder: advokat Karen Margrethe Rime. - Frist for å gjøre gjeldende omstøtelseskrav, jf deknl. § 5-15 samt prosessuelle regler ved gjennomføringen etter lovendringen. Foredragsholder: Advokat Knut Ro. - Subjektive omstøtelser, jf deknl. § 5-9. Foredragsholder: Professor Erik Røsæg. - Ekstraordinær betaling, jf deknl. § 5-5. Foredragsholder: Advokat Per Nyheim i Gjensidige NOR. - Virkningen av omstøtelse. Foredragsholder: Advokat Knut Ro. Prosjektansvarlig var advokat Trine Buttingsrud Mathiesen. Konferanse om sikkerhet for aktørene i bobehandlingen Konferansen var en oppfølging av konkursrådets møte om sikkerhet for aktørene under bobehandlingen høsten 2001. Konferansen fant sted den 25. april, Hotell Kong Karl i Sandefjord. Det var 81 deltakere på konferansen. Programmet var som følger: ”Sex, løgn og digital rekorder” - Spesialmedarbeider Thomas Nielsen ved Økonomi / konkursavsnittet ved Oslo politidistrikt ”Organisert kriminalitet.” - politiførstebetjent Nils Arne Mehammar, KRIPOS, og politiavdelingssjef Espen Erdal, KRIPOS. ”En analyse av personer som opptrer truende” - Psykolog Britt Røisli, rådgiver i KRIPOS. ”Mestring av, og reaksjoner på trusler og vold mot aktørene i bobehandlingen og deres familier” - Professor overlege Lars Weisæth, kontor for katastrofepsykiatri, Forsvarets overkommando Universitet i Oslo. ”Bobestyrers egensikkerhet” - Sikkerhetsrådgiver Egil Løksa, Statistisk sentralbyrå. Prosjektansvarlig for konferansen var Merete Smith og Bjørn Åge Hamre. Konferanse om regnskapsanalyse i bo. Konkursrådet arrangerte konferanse om regnskapsanslyse i konkursbo. Konferansen fant sted 28. til 29. oktober. Det var 128 deltakere på konferansen. Programmet var som følger: Dag 1. Insolvens Foredragsholdere: Førstestatsadvokat Håvard Holm, Økokrim og Spesialetterforsker Ann Hilde Nes, Økokrim Sikring av regnskap – Registrering - Foredragsholdere: Statsautorisert revisor Liv Ørbeck Statsautorisert revisor Helge Østvold. Rekonstruksjon m.m. Foredragsholder: Statsautorisert revisor Helge Østvold Gjennomgang av case - Statsautorisert revisor Liv Ørbeck Dag 2. Vurdering av balansen - Foredragsholder: Statsautorisert revisor Birger Landøy. Økonomisk kriminalitet – aktualitet? Foredragsholder: Spesialrådgiver Eva Joly, Justisdepartementet. Valgt revisors rolle ved konkurs, Foredragholder: advokat Hans Cordt-Hansen. Straffbare forhold. Foredragsholdere: Førstestatsadvokat Håvard Holm, Økokrim og Spesialetterforsker Ann Hilde Nes, Økokrim Prosjektansvarlig for konferansen var Solveig Skaar og Håvard Holm. Konkursrådets internettsider Bruken av rådets nettsider (www.konkursradet.no) tiltar stadig. Konkursrådet har lykkes godt i å nå ut til publikum via internettsidene. Enkelte av primærmålgruppene har imidlertid fortsatt dårlig tilgang til internett. Dette gjelder særlig domstoler, politi og påtalemyndighet. Rådet antar imidlertid at dette vil rette seg etter hvert. Internett er en fremtidsrettet, effektiv og rimelig måte å nå ut til brukerne på. I 2002 hadde rådet ca 700.000 nedlastede websider. Sammenlignet med år 2000 kan en registrere en øket bruk på ca 125 %. Sammenlignet med bruken i 1999 er økningen ca 1.577 %. Det er registrert en stadig økende tendens ut over året i 2002. Det nedlegges mye arbeid i nettsidene. Blant det nye i 2002 er: - Konkursbørsen - Ny design - Nytt databasebasert nettpubliseringskonsept levert av Mathisen It Consult AS - Nytt system for statistikk for bobehandling - Pdf-versjoner av innføringene - Waptjeneste Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet. Rådets nettsider tar løpende opp mange aktuelle temaer som det ikke blir tid til å avgi uttalelser om fra Konkursrådet. Prosjektansvarlig i Konkursrådet er Knut Ro og Knut Rønning som konsulenter. Konkursråd Konkursrådets publikasjon Konkursråd er utgitt med to nummer i 2002 (nr 20 og 21). Merete Smith var ansvarlig redaktør for nr. 20 og Anne Pauline Jensen var ansvarlig redaktør for nr. 21. Bjørn Åge Hamre og Stein Bråthen (nr 21) har vært redaksjonssekretærer. De utgitte publikasjonene har hatt følgende innhold: Konkursråd nr. 20 – juni 2002 (G - 0332 B) (I) Konkursinstituttets fremtid (II) Uttalelser fra Konkursrådet (III) Huskeliste ved borevisjon (IV) Erstatningsansvar for revisor (Studentavhandling) (V) Salg av domener ved konkurs (Artikkel) (VI) Endringer og ajourføringer Reglene om virksomhetsoverdragelse Konkursråd nr. 21 – desember 2002 G - 0342 B (I) Rasjonalisering av konkursbehandlingen Høringsnotat fra Konkursrådet (II) Uttalelser og annet stoff fra Konkursrådet Uttalelser, nyhetsklipp og informasjon fra Konkursrådet (III) Abandonering og merverdiavgift Artikkel (IV) Styrets handleplikt ved tap av egenkapital Studentavhandling Publikasjonen trykkes i 12.000 eksemplarer og distribueres gratis bl.a. til alle domstoler, advokater, revisorer og politidistrikter samt til forvaltningsorganer som er involvert i bobehandling. Uttalelser Konkursrådet har avgitt følgende uttalelser i 2002: - Politiets behandling av konkurskriminalitet. - Merverdiavgiftsplikt for konkursboer. - Konkursboet og registrering i Verdipapirsentralen. - Dagpenger i oppsigelsestid etter konkurs. Uttalelsene er publisert på Konkursrådets nettsider og i tidsskriftet Konkursråd. Innføringer Det er i 2002 utarbeidet en Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledningen er publisert via Internett. Huskelister. Liv Ørbeck har sammen med rådet utarbeidet huskeliste for borevisor under bobehandlingen. Huskelisten er trykket i KonkursRåd og publisert på nettsidene. KonkursBørsen KonkursBørsen ble lansert april 2002. KonkursBørsen har som formål å formidle salgsobjekter i konkursbo. Nettsiden er gratis å bruke og hensikten er at salg av eiendeler fra konkursbo på en enkel og kostnadseffektiv måte kan annonseres. Siden har pr. årsskiftet 80 registerte bostyrere. Bruken av siden forvents å øke i 2003 etter hvert som siden blir ytterligere kjent blant bostyrere. En privatperson innehar for tiden domenenavnet konkursborsen.no. Domeneinnehaver registerte domenet like etter et avisoppslag om konkursbørsen i Aftenposten. Rådet har overfor domeneinnehaver fremmet krav om domenenavnet ut fra at rådet har opphav til ideen om konkursbørsen. Dette vil i løpet av 2003 bli vurdert fulgt videre opp. Rasjonalisering av bobehandlingen Arbeid med rasjonalisering av bobehandlingen har vært det største prosjektet Konkursrådet har arbeidet med i 2002. Konkursrådet fremmet overfor Justisdepartementet et 35 siders notat vedrørende rasjonalisering av bobehandlingen bl.a gjennom økt bruk av elektronisk kommunikasjon. Rådet har i notatet bl.a. foreslått at opplysninger på alle stadier i bobehandlingen skal gjøres kjent via Konkursregisterets internettsider. Dette er ment, helt eller delvis å erstatte utsendelser pr. brev og kunngjøringer i aviser og i Norsk Lysingsblad. Det foreslås bl.a. at boinnberetningen og sluttregnskap m.v. skal formidles via Internett fremfor at dette sendes til hver enkelt fordringshaver Notatet er sendt på høring fra Justisdepartementet november 2002. Det tas sikte på at forslagene innarbeides i JDs Ot.prp. om sikring av tilstrekkelig med midler til bobehandlingen. Konkursrådet har høsten 2002 påbegynt utarbeidelsen av en mal for boinnberetningen. Ernst Moe og Karen Margrethe Rime arbeider med et utkast som skal behandles i rådet i løpet av 2003. På sikt legges det opp til at malen gjøres tilgjengelig på internett via Konkursregisterets hjemmesider slik at opplysninger kan sendes elektronisk dirkete til registeret. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet - samarbeid med Eva Joly prosjektet Rådet får med jevne mellomrom tilbakemelding fra bostyre om at politiets oppfølging av økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurssaker varierer sterkt. Dette ble fulgt opp i uttalelse nr. 43.om politiets organisering av økonomisk kriminalitet. Det er i 2002 innledet et samarbeid med Eva Joly prosjektet om økonomisk kriminalitet. Dette vil bli videreutviklet i løpet av 2003. Studentstipendier Det er i 2002 delt ut 4 stipendier a kr 7.000 og et fellesstipend til tre studenter a kr 12 000 i 2002. Følgende studenter har mottatt stipend fra Konkursrådet i 2002: Martin P. Askvig - “Tvangsinnløsning av aksjer, samt oppløsning / avvikling av aksjeselskaper etter ”alminnelige rettsgrunnsetninger” Fredrik Haavind - ”Er det behov for et eget realregister for registrering av telekommunikasjonslinjer?” Mari Gjersøe – ”Emner innen straffelovens gjeldskapittel”. Mari E. Paulsen – ”I hvilken utstrekning har kreditor adgang til å fremme krav mot tidligere tillitsmenn (styremedlemmer mv.) i et selskap som har gått konkurs , med krav om erstatning for lidt tap som følge av at selskapet har vært drevet for kreditors regning”. Eirik Horjen, Anders Hjelle og Jon Neergaard - Mulige årsaker og konsekvenser ved illegal regnskapsmanipulasjon i konkurser. Rådet har i løpet av året publisert 2 besvarelser fra studenter i Konkursråd. Alle er publisert på rådets internettsider. Internasjonal kontakt Internasjonal kontakt har vært en viktig kilde til inspirasjon for nye ideer. Rådet mottar invitasjoner til en rekke kurs og konferanser i utlandet. Studietur til London Konkursrådet gjennomførte en studietur til London 26 – 29 november. Deltakere på studieturen var Knut Ro, Ernst Moe, Bjørn Åge Hamre, Karen Margethe Rime, Helge Østvold (frem til 28. november) og Solveig Skaar. Programmet var som følger: Onsdag 27. november. Møte med KPMG - European Insolvency - Regulatory burden - Overview of UK Insolvency procedures - EU Directive and the Enterprise Act 2002. - Cross border insolvency Fra KPMG møtte følgende partnere i insolvensavdelingen: Tommy Thomson David Harris Jon Randall Roger Oldfield Torsdag 28. november. Møte med Mads Andenes, British Institute of International and Comparative Law ble avlyst Møte med Insolvency Service - http://www.insolvency.gov.uk/ - Introduction from Desmond Flynn (Inspector General and Chief Executive of the Insolvency Service). - Individual insolvency legislative changes - Mike Norris (Assistant Director Insolvency Service Policy Unit) - Company rescue - Current practice - Colin Haig (President of the Insolvency Practitioners Association) - Legislative changes - Steve Leinster (Assistant Director Insolvency Service Policy Unit) - Company Director Disqualification - Elliott Burns (Assistant Director Insolvency Service Enforcement Directorate) Fredag 29. november Oppsummeringsmøte. Prosjektansvarlig for studieturen var Bjørn Åge Hamre. Deltakelse i EU-kommisjonens prosjekt: ”Bankruptcy and a Frech start”. Bjørn Åge Hamre har deltatt på møte i ekspertgruppen ”Bankruptcy and a Frech start”. Gruppen er opprettet av EU-kommisjonen og har til formål å utarbeide guidelines for konkurslovgivingen i EU og omkringliggende land. Møtene avholdes i Brussel. Solveig Skaar og Bjørn Åge Hamre deltok på INSOL konferanse i Dublin i slutten av mai. Det er i løpet av 2002 opprettet kontakt mellom Bjørn Åge Hamre og sekretariatet for det danske Konkursrådet.

 

Web levert av CustomPublish AS