Konkursrådets årsberetning 2003

Hovedlinjer Mye av arbeidet i 2003 har vært preget av å følge opp rådets lovendringsforslag og annet arbeid som var igangsatt i året før. Konkursrådet har brukt mye ressurser på å innhente nye ideer og impulser for effektivisering av bobehandlingen. Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og som har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som ved enkelte anledninger kommer i kontakt med konkursinstituttet. Konkursrådets nettsider er arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en informasjonskanal for publikum. Regnskap. Forbruket var totalt kr 1 635 320. Bevilgningen fra Justisdepartementet var kr 1.500.000. I tillegg til dette disponerte rådet inntekter fra konferanser i 2002 og 2003 med til sammen kr 601 913. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere inntektene fra rådets konferanser o.l. Nøkkeltall Inntekter / disponible midler 2003 Tilskudd fra Justisdepartementet kr 1 500 000,00 Inntekter fra konferanser 2002 overført til departementet kr 212 913,00 Inntekter fra konferanser 2003, saldo på klientkonto kr 389 000,00 Annet kr 9 300,00 Sum disponible midler 2003 kr 2 111 213,00 Forbruk 2003 Samlet godtgjørelse kr 643 276,19 Driftsutgifter kr 992 044,53 Samlet forbruk 2003 kr 1 635 320,72 Tilbakeført Justisdepartement / ikke brukt kr 86 892,28 Saldo Klientkonto, overskudd konferanser, overføres til 2004 kr 389 000,00 Spesifikasjonen ovenfor inkluderer godtgjørelser. Godtgjørelser til medlemmene utgjorde kr 394 644 og godtgjørelser til andre kr 248 632. Saldo på Konkursrådets klientkonto pr. 31.12.03 er kr 389 000. Beløpet stammer fra inntekter fra rådets konferanser i 2003. Beløpet overføres til 2004. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra boksalg og konferanser. Medlemmer og sekretariat: I 2003 hadde Konkursrådet følgende sammensetning: Advokat Knut Ro, Ro, Sommernes advokatfirma DA, (leder). Kontrollsjef Solveig Skaar, kemneren i Bergen Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet. Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM. Statsautorisert revisor Helge A. Østvold, Bakke & Hjelmaas Larsen AS Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger byfogdembete. Advokat Karen Margrethe Rime, Advokatfirmaet Rime & Co. Sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen. Sekretariatet er ledet av avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen. Førstekonsulent Bjørn Åge Hamre har vært sekretær for Konkursrådet i 2003. I tillegg til dette har seniorrådgiver Liv Christina Houck Egseth og rådgiver Hege Feiring blitt tilknyttet sekretariatet i løpet av 2003. Andre tilknyttet Konkursrådet på timebasert arbeid: Alexander Abrahamsen, redaksjon domsdatabasen Aina Mee Fredriksen, redaksjon domsdatabasen Svenn Richard Mathisen, it-ansvarlig – drift og utvikling. Anniken Nygaard Ottesen, redaksjon domsdatabasen Christian H. P. Reusch, redaktør domsdatabasen, Knut Rønningsbakk, webpublisering, Harald Andreas Skontorp, medarbeider it Karl-Martin Skontorp, spesialprosjekter it og drift Joachim Angeltun, it - PDF. Øystein Madsen, it og utvikling. Anders Christensen, tegner, illustratør på rådets websider. Stein Bråthen-Otterbech, nyhetsmedarbeider. www.konkursradet.no Jørgen Dalberg, nyhetsmedarbeider. Knut Rønning , konsulent, it-drift og utvikling, m.m Eirik Horjen, utarbeiding av statistikk over konkursbobehandlingen i Oslo, ekstrahjelp ved konferanser og arbeid med spørreundersøkelse om konkurs (EU-prosjekt) Anders Hjelle, utarbeiding av statistikk over konkursbobehandlingen i Oslo, ekstrahjelp ved konferanser og arbeid med spørreundersøkelse om konkurs (EU-prosjekt) Jon Neergaard, utarbeiding av statistikk over konkursbobehandlingen i Oslo, ekstrahjelp ved konferanser og arbeid med spørreundersøkelse om konkurs (EU-prosjekt) Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam. Møter Det har blitt holdt 9 møter i 2003. I tillegg har det vært holdt en rekke prosjektmøter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt sammen med våre mange medarbeidere. Utarbeiding av statistikk over bobehandlingen i Oslo Konkursrådet har i 2003 utarbeidet statistikk over bobehandlingen i Oslo. Registreringsarbeidet ble påbegynt i 2002. Statistikken er utarbeidet på basis av 1100 konkursbo ved Oslo skifterett fra perioden 01.07.01 til 01.07.02. Dommerfullmektig Trine Melheim har utarbeidet en artikkel som sammenfatter resultatene fra de statistiske undersøkelsene. Denne er publisert på konkursrådets hjemmeside i 2003 og vil bli trykket i tidskiftet KonkursRåd. Det ble også utarbeidet statistikk over konkurssaker oversendt Oslo politidistrikt. Plenumsmøte om bobehandlingen i Oslo Konkursrådet arrangerte i samarbeid med Oslo skifterett et plenumsmøte om konkursbobehandlingen i Oslo. Formålet med møtet var å sette fokus på bobehandlingen, og samle aktørene i bobehandlingen i Oslo. Til møtet var det invitert et utvalg personer fra politiet, bostyrere, revisorer og skattemyndighetene. Åtti personer deltok på møtet. Konkursrådet presenterte under møtet statistikk over konkursbobehandlingen i Oslo og statistikk over konkurssaker som er oversendt Oslo politidistrikt. Statistikken ble kommentert og debattert. Plenumsmøtets program: Presentasjon av statistikk over bobehandlingen ved Oslo skifterett og byskriverembete

 • Presentasjon av statsautorisert revisor Liv Ørbeck med kommentarer av justitiarius Anne Cathrine Frøstrup
 • Innlegg fra bostyrer advokat Erling Opdal
 • Innlegg fra Skattefogden ved Hanne Dyrnes
 • Kommentarer fra Konkursrådet ved førstebyfogd Ernst Moe
 • Debatt

Presentasjon av statistikk over behandlingen av konkurssaker ved Oslo politidistrikt

 • Presentasjon v/ Konkursrådet –
 • førstestatsadvokat i ØKOKRIM Håvard Holm
 • Kommentarer fra Oslo politidistrikt
 • politioverbetjent Torgny Isene og politiadvokat Frank Jensen
 • Innlegg ved bostyrer advokat Tom Hugo Ottesen.
 • Innlegg fra skattedirektoratet, seniorrådgiver Atle Zerwekh.
 • Debatt

Konferanse om styreansvar Konkursrådet arrangerte 17. februar konferanse om styreansvar. Konferansen ble avholdt i Folkets hus i Oslo. Det var 292 deltakere på konferansen. Tema og foredragsholdere var som følger: - Professors dr. juris. Tore Bråthen - Styrerollen - Dr. juris. Kristin Normann Aarum – Styremedlemmenes erstatningsansvar ved insolvens – aksjelovene §§ 3-4 og 3-5. - Advokat Knut Ro - Hvem har erstatningskravet mot styremedlemmene - boet eller enkeltkreditorene? - Statsautorisert revisor Øyvind Thorsby – Forsvarlig egenkapital - fortsatt drift forutsetningen. Hvilke oppgaver og ansvar har styre, daglig leder og revisor for dette? Konkursrådets internettsider Nettsidene er blitt et hovedredskap for formilding av informasjon til publikum. Antall treff på nettsidene har fortsatt å øke i 2003. Konkursrådets hovedside, www.konkursradet.no hadde i 2003 ca 950 000 nedlastede websider mot 700.000 i 2002. Dette utgjør en økning på ca 36 % i forhold til 2002. Konkursrådet nettsider består av: www.konkursradet.no www.kborsen.no www.domsdatabasen.no www.konkursborsen.no wap.konkursradet.no Konkursrådet innledet i 2003 innledet forhandlinger om å overta domenenavnet konkursborsen.no. Forhandlingene ble sluttført og domenenavnet overtatt på nyåret 2004. Konkursrådet har også satt i gang et arbeid for å få inn bokstavene æ, ø og å i domenenavnene. Målet er at dette skal være innført i løpet av 2004. Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet på nettsidene. Rådets nettsider tar løpende opp aktuelle temaer som det ikke blir tid til å avgi uttalelser om fra Konkursrådet. Tidsskriftet KonkursRåd Konkursrådets publikasjon KonkursRåd er utgitt med ett nummer, KonkursRåd nr. 22 – juni 2003 (G - 0349 B). Anne Pauline Jensen var ansvarlig redaktør. Bjørn Åge Hamre og Stein Bråthen-Otterbech var redaksjonssekretærer. Den utgitte publikasjonen har hatt følgende innhold:

(I) Statistikk over bobehandlingen i Kristiansand - Konkursrådets regionbesøk i Kristiansand 13.-15. mai 2002
Artikkel av sorenskriver Finn Kløvstad
(III) Uttalelser og annet stoff fra Konkursrådet
Uttalelser og nyhetsklipp fra www.konkursradet.no
(IV) Advokaters taushetsplikt overfor et konkursbo. Artikkel av advokat Leif Haugen
(V) Styremedlemmers erstatningsansvar overfor enkeltkreditorer ved et aksjeselskaps konkurs. Studentavhandling av Mari Paulsen

Publikasjonen trykkes i 12.000 eksemplarer og distribueres gratis bl.a. til alle domstoler, advokater, revisorer og politidistrikter samt til forvaltningsorganer som er involvert i bobehandling. Uttalelser Konkursrådet har avgitt følgende uttalelser i 2003: - Uttalelse nr. 45 - Postens gebyrer for omadressering av post til konkursboet - Uttalelse nr. 44 - Konkurskarantene Uttalelsene er publisert på Konkursrådets nettsider og i tidsskriftet KonkursRåd. Studentstipendier Det er i 2003 tildelt 5 stipendier a kr 7.000, herav 4 utbetalt i 2003. Følgende studenter har mottatt stipend fra Konkursrådet i 2003: Alf Lasse Kopperud - ”Handleplikt ved lav egenkapital. – Spesielt om problematikken rundt bedriftsøkonomiske analyser og likviditetsstyring i relasjon til insolvensbetraktingen”. Marthe Misvær – ”Straffeansvar ved regnskapsovertredelse – herunder hvilke subjekter som kan blir straffeansvarlig”. Camilla Wasserfall – ”Konkursboets ansvar etter forurensingsloven”.Andreas Hobæk – ”Factoringpant og konkurs” Vibeke Godal – ”Deknl. § 2-2 i hjemmelskonflikter / konkursbegjæringer på grunnlag av omtvistede krav”. Rådet har i løpet av året publisert en besvarelse i KonkursRåd nr. 22. Besvarelsene publiseres på rådets nettside etter hvert som disse foreligger. Huskelister Det er igangsatt arbeid med huskeliste for skifterettsdommere, herunder hvilke krav skifteretten stiller til bostyrer, og huskelister for politi og påtalemyndighet og for borevisjon. KonkursBørsen KonkursBørsen ble lansert april 2002. KonkursBørsen har som formål å formidle salgsobjekter i konkursbo. Nettsiden er gratis å bruke og hensikten er at salg av eiendeler fra konkursbo på en enkel og kostnadseffektiv måte kan annonseres. Siden har pr. årsskiftet 109 registerte bostyrere. Siden hadde ca. 190 000 nedlastede sider pr. årsskiftet 2003 2004. Prøveprosjekt for domstolene - behandling av konkurs- og tvangsavviklingsboer uten egne midler Hovedideen i prosjektet er å bruke mindre tid på enkle og oversiktlige bo og mer tid på uoversiktlige og mer kompliserte bo. Dette slik at ressursene i bobehandlingen brukes mest mulig målrettet i forhold til bobehandlingens hovedformål – søking etter midler og avdekking av økonomisk kriminalitet. Det tas sikte på at det på et tidlig stadium i bobehandlingen skal foretas en utsiling av de boene som man bør legge mer ressurser i. På den ene siden ønsker man enkelt og uten for mye papirarbeide å få avsluttet de boene som er uten midler og hvor videre bobehandling også av andre grunner er formålsløst. På den annen side er de ønskelig at man i enkelt boer gjennomfører en mer omfattende bobehandling. Tanken er å bringe skiftedommeren mer aktivt inn i denne utvelgelsesprosessen ved at det settes av mer tid til første skiftesamling i boet. Man ønsker også at en representant for skatteetaten og i enkelte tilfeller også påtalemyndigheten og en revisor, bør møte på denne skiftesamlingen. Retten beslutter så om boet umiddelbart skal innstilles etter kkl. § 135 eller om bobehandlingen skal fortsette. Konkursrådet har i 2003 utarbeidet et idénotat for prosjektet. Konkursrådet har i forbindelse med dette arbeidet bl.a. vært i kontakt med Oslo skifterett og Brønnøysundregistrene, samt Skattedirektoratet. Arbeidet vil fortsette i 2004 før prosjektet forelegges Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen. Sikring av tilstrekkelige midler til bobehandlingen Konkursrådet har i 2003 kommet med innspill til Lovavdelingen under utarbeidelsen av Ot.prp. nr. 23 (2003 – 2004) om midler til bobehandlingen. Rådet har her særlig kommet med innspil vedrørende hva som er ”nødvendig bobehandling”. Utvikling av databasert verktøy for bobestyrere Konkursrådets IT-avdeling har påbegynt å utvikle et databasert verktøy for bobestyrerne. Grunnideen er å utvikle et elektronisk saksbehandlingssystem for bostyrere. Det tas bl.a. sikte på å utvikle systemer for elektronisk fordringsanmeldelse og boregnskap. Samarbeid med LOVISA (elektronisk saksbehandlingssystem for domstolene) Konkursrådet har i 2003 påtatt seg å tjene som en referansegruppe overfor LOVISA-prosjektet. Formålet med referansegruppen er å bistå med utarbeiding av elektroniske standardmaler til bruk for domstolenes behandling av konkurssaker. Det tas også sikte på at rådet i samarbeid med Domstolsadministrasjonen i fremtiden skal bistå i vedlikehold og oppdatering av malene. Rådet avventer videre innspill fra LOVISA for videre fremdrift i samarbeidet. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet Rådet får med jevne mellomrom tilbakemeling fra bostyrene om at politiets oppføling av økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurssaker varierer sterkt. Konkursrådet avga høsten 2002 uttalelse nr 43 om politiets organisering av økonomisk kriminalitet. Uttalelsen er fulgt opp i 2003. Konkursrådet deltok på møte med Riksadvokaten sammen med representanter fra bl.a. Politidirektoratet og Oslo politidistrikt. Det tas sikte på årlige møter med Riksadvokaten for å sette temaet på dagsorden. Idédugnad – ”brainstormingsmøte” Konkursrådet arrangerte 20.01.03 idédugnad om konkurs. Formålet med møtet var å få frem nye ideer for bobehandlingen. På møtet deltok representanter fra Konkursrådet, Lovavdelingen, domstolene og politiet m.f. Samarbeid mellom skatte og kontrollmyndighetene og konkursbo Konkursrådet har i en tid registrert at det foretas kontroll av få regnskap i forbindelse med en konkursbehandling. Kontroll av konkursdebitors regnskaper skjer i hovedsak i bo med egne midler eller i noen få bo som er tilført midler fra ulike offentlige garantiordninger. Cirka 75% av alle bo blir innstilt fordi de mangler midler til bobehandlingen. De fleste konkursbo blir dermed avsluttet uten at det er foretatt en kontroll av selskapets regnskaper. Dette var bakgrunnen for at rådet tok initiativ til et møte med Skattedirektoratet for å se nærmere på mulighetene for økt informasjonsutveksling mellom skattemyndighetene og konkursbo og samarbeidsrutiner de ulike aktørene imellom. Konkursrådet vil følge dette videre opp i 2004. Innkomne henvendelser Konkursrådets sekretariat hadde 129 innkomne registrerte henvendelser i 2003. I tillegg til dette har rådet mottatt henvendelser via nettstedet Konkursforum og et større antall telefonhenvendelser til rådets sekretariat i Justisdepartementet. Henvendelsene er besvart fortløpende. Internasjonal kontakt Internasjonal kontakt er en viktig kilde til inspirasjon for nye ideer. Rådet mottar invitasjoner til en rekke kurs og konferanser i utlandet. Representasjon på slike arrangementer vurderes løpende ut fra fagprogrammenes relevans i forhold til rådets arbeide og kostnadene ved deltakelse på de enkelte arrangementer. Overskudd fra rådets konferanser har muliggjort at rådet etter hvert har opparbeidet seg et internasjonalt kontaktnettverk. Håvard Holm og Ernst Moe deltok i mai 2003 på IBA-konferanse i Italia om fresh start og refinansiering. Ernst Moe holdt innlegg og deltok på INSOL-konferanse i USA om konkurs over landegrensene. Ernst Moe holdt innlegg og deltok i mai 2004 på konferanse i Verdensbanken om internasjonal konkursbobehandling i deltakerlandene. Utgifter til reise, opphold og deltakelse ble dekket av Verdensbanken. Bjørn Åge Hamre har i 2003 deltatt på avsluttende møter i Brussel i ekspertgruppen ”Bankruptcy and a Fresh start”. Gruppen er opprettet av EU-kommisjonen og har til formål å utarbeide guidelines for konkurslovgivingen i EU og omkringliggende land. Arbeidet er avsluttet i 2003 med utarbeiding av endelig rapport. EU dekket reise og opphold. Konkursrådet deltok 12 – 14 mai på seminar om “insolvency, receivership and bankruptcy procedures in France (Procedures collectives)”. Seminaret var arrangert for Konkursrådet av Ecole Nationale de la Magistrature i sammarbeid med Eva Joly. Sammen med Konkursrådet deltok også lovrådgiver Vibeke Irene Løvold og Eva Joly. Seminaret fant sted i Paris. Hovedformålet med insolvensbehandlingen (procedures collectives) i Frankrike er å sikre arbeidsplasser. Sikring av arbeidsplasser har prioritet foran sikring av kreditorer gjennom salg av skyldnerens eiendeler. Dommeren har vid myndighet til å tilsidesette kreditorer til fordel for salg av virksomheten som et ”going consern” til høystbydende. I praksis ender likevel opp mot 90 % av alle åpnede insolvensprosesser med avvikling og salg av skyldnerens eiendeler (likvidasjon). Dommeren i insolvenssaker er ansatt på åremål. Dommeren har erfaring fra forretningslivet, men kan ikke ta aktiv del i næringslivet mens han er dommer. Den franske insolvens lovgivningen er i forandringer. Gode og dårlige tider reiser ulike utfordringer inne insolvensretten. Vi trenger regler for krise og gode tider. Målsetningen er å ha regler som er fleksible nok til å kunne tilpasses de ulike økonomiske konjunkturer. Program: WELCOME OF PARTICIPANTS TO THE E.N.M. By Mr. Philippe Darrieux, University Lecturer (Maître de conférences) International Relations Division Ecole Nationale de la Magistrature PRESENTATION AND COMMENTARY ON LEGISLATION APPLICABLE IN THE FIELD OF INSOLVENCY, RECEIVERSHIP AND BANKRUPTCY PROCEDURES IN FRANCE (prevention and voluntary procedures – court-ordered receivership and liquidation - sanctions). By Mr. Yves Chaput, Law Professor Director of Research Group in economic lawFrench speaker THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR (MINISTERE PUBLIC) IN THE PROCEDURE. By Mr. Jean-Louis Lecué, Deputy Public Prosecutor (Vice-Procureur) Tribunal de Grande Instance of Paris THE ROLE OF THE LAWYER IN THE PROCEDURE. By Mr. Jean-Louis Schermann, Attorney registered with the Paris bar Former member of the Board of the French Lawyers' Association, and Mr. Noual, Lawyer THE COMMERCIAL COURT AND THE ROLE OF THE COURT RECEIVER (JUGE COMMISSAIRE). By Mr. Georges Gallet, Presiding Judge of the Bankruptcy Chamber (Président de chambre de procédures collectives) at the Commercial Court of Paris JUDICIAL "AUXILIAIRIES" (Court-appointed trustees, liquidators, employee representatives), Mr. Hubert Lafont, Trustee (Administrateur judiciaire) CASE STUDIES, by Mr. Jean-Louis Lecué, Deputy Public Prosecutor Tribunal de Grande Instance of Paris, and Mr. Georges Gallet, Presiding Judge of the Bankruptcy Chamber at the Commercial Court of Paris Nordisk samarbeid Konkursrådet møtte det Danske Konkursrådet i København 26 – 28 oktober 2003. Rådet møtte også representanter fra Sø- og handelsretten i København. Det ble under besøket bl.a. diskutert danske reformer vedrørende pant, insolvens og bobehandling, implementeringen av collateral-direktivet i Danmark og Jubileumskonferanse i Oslo i september 2004. Møtene i København var svært utbytterike for rådet. De konkursrettslige problemstillinger som oppstår i de nordiske land er svært like. Konkursrådet har funnet at kontakten med de nordiske land bør videreutvikles. Rådet har 2003 innledet arbeidet med å arrangere en jubileumskonferanse september 2004 om konkurs. Til konferansen vil rådet invitere gjester fra de øvrige skandinaviske landene.

 

Web levert av CustomPublish AS