Konkursrådets årsberetning 2004

Hovedlinjer

Konkursrådet feiret sitt 10-årsjubileum i 2004, og markerte dette med å avholde jubileumskonferanse/seminar over to dager inkl. festmiddag på Holmenkollen Park Hotel i Oslo 23. og 24. september. Konferansen hadde deltakere og foredragsholdere fra Norge, Sverige og Danmark. Justisminister Odd Einar Dørum åpnet konferansen og deltok også på festmiddagen.

Rådet har i 2004 brukt ressurser på forberede et prøveprosjekt der hovedidéen er å foreta en utsiling av de boene som man bør legge mer ressurser i og tidlig avslutte enkle bo. Prosjektet vil involvere domstoler og kontrolletaten. Rådet har blant annet utarbeidet utkast til bostyrers innberetning og sjekkliste/revisorskjema til bruk for gjennomgang av skyldnerens regnskaper og økonomiske disposisjoner. Utkastet er lagt fram for Skattedirektoratet. Konkursrådet vil i 2005 fremme forslag overfor Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen m.fl. om oppstart av prøveprosjektet.

Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og som har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som ved enkelte anledninger kommer i kontakt med konkursinstituttet. Konkursrådets nettsider er arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en informasjonskanal for publikum.

Regnskap

Forbruket var på totalt kr 1 663 151,-. Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr 1 200 000,-. I tillegg til dette disponerte rådet inntekter fra Konferanser i 2003 og 2004 med til sammen kr 1 023 058,-. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra boksalg og konferanser.

Rådet hadde pr. 01.01.04 en beholdning på kr 403 668,-. Regnskapstallene for 2004 viser et underskudd på kr 17 451,-. I tillegg utgjør rådets overføringer til Justisdepartementet i løpet av 2004 netto kr 208 527,-. Dette resulterer i at rådets beholdning pr. 31.12.04 utgjør kr 177 690,-. Beløpet stammer fra inntekter fra rådets konferanser i 2004. Beløpet overføres til 2005.

Nøkkeltall

 

Inntekter 2004:

 

Tilskudd fra Justisdepartementet

kr 1 200 000

Inntekter fra konferanser i 2004

kr 441 700

Annet

kr 4 000

Sum inntekter 2004

kr 1 645 700

   

Utgifter 2004:

 

Samlet godtgjørelse

kr 667 875

Driftsutgifter

kr 995 276

Samlede utgifter 2004

kr 1 663 151

   

Underskudd 2004

kr 17 451

   

Overføringer:

 

Beholdning 01.01.04

kr 403 668

Overføringer Justisdepartementet, netto

kr 208 527

Underskudd 2004

kr 17 451

Beholdning 31.12.04

kr 177 690

Rådet hadde pr. 01.01.04 en beholdning på kr 403 668,-. Regnskapstallene for 2004 viser et underskudd på kr 17 451,-. I tillegg utgjør rådets overføringer til Justisdepartementet i løpet av 2004 netto kr 208 527,-. Dette resulterer i at rådets beholdning pr. 31.12.04 utgjør kr 177 690,-. Beløpet stammer fra inntekter fra rådets konferanser i 2004. Beløpet overføres til 2005.

Medlemmer og sekretariat:
Frem til 1. juli 2004 hadde Konkursrådet følgende sammensetning:

Advokat Knut Ro, Ro, Sommernes advokatfirma DA, (leder)
Underdirektør Solveig Skaar, Hordaland skattefutkontor
Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet
Førstestatsadvokat Håvard Holm, ØKOKRIM
Statsautorisert revisor Helge A. Østvold, Bakke Hjelmaas Larsen
Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger byfogdembete
Advokat Karen Margrethe Rime, Advokatfirmaet Rime & Co.

Førstestatsadvokat Håvard Holms oppnevnelse gjaldt frem til 1. juli 2005. Holm ble ikke gjenoppnevnt pga. overgang til stilling som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Konkursrådet tar sikte på å til enhver tid ha et medlem fra ØKOKRIM. Som nytt medlem fra ØKOKRIM ble konstituert førstestatsadvokat Sven Arild Damslora oppnevnt.

Etter 1. juli 2004 hadde Konkursrådet følgende sammensetning:

Advokat Knut Ro, Ro, Sommernes advokatfirma DA, (leder)
Underdirektør Solveig Skaar, Hordaland skattefutkontor.
Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet
Konst. førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, ØKOKRIM
Statsautorisert revisor Helge A. Østvold, Bakke Hjelmaas Larsen
Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger byfogdembete
Advokat Karen Margrethe Rime, Advokatfirmaet Rime & Co

Sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen. Sekretariatet er ledet av avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen. Seniorrådgiver Hege Feiring og førstekonsulent Jan Eivind Norheim har vært sekretærer for Konkursrådet i 2004.

Andre tilknyttet Konkursrådet på timebasert arbeid:

Christian H. P. Reusch, redaktør domsdatabasen
Alexander Abrahamsen, redaksjon domsdatabasen
Knut Lykke, redaksjon domsdatabasen
Trine Melheim, redaksjon domsdatabasen
Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig ? drift og utvikling.
Øystein Madsen, IT og utvikling
Karl-Martin Skontorp, spesialprosjekter IT og drift
Knut Rønningsbakk, webpublisering
Knut Rønning , konsulent, IT-drift og utvikling, m.m.
Stein Bråthen-Otterbech, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no
Norman Meyer, nyhetsmedarbeider

Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam.

Møter

Det har blitt holdt 9 møter i 2004, inkludert et to-dagers seminar på Holmsbu. I tillegg har det vært holdt en rekke prosjektmøter hvor kun enkelte av rådets medlemmer har deltatt, hvorav noen sammen med rådets tilknyttede medarbeidere. Det har i tillegg vært avholdt møter med eksterne parter, blant annet Skattedirektoratet og Domstoladministrasjonen.

Møte med Riksadvokaten - bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Rådet hadde i august 2004 møte med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Også representanter fra ØKOKRIM og Politidirektoratet var til stede på møtet. På møtet tok Konkursrådet blant annet opp at anmeldelser fra bobestyrere i liten grad følges opp av politiet. Riksadvokaten har fulgt opp dette bl.a. gjennom brev 7. januar 2005 til statsadvokatene og politimestrene.

Konkursrådet, Riksadvokaten, ØKOKRIM og Politidirektoratet er enige om at det er behov for gjensidig orientering om pågående arbeid, ressurser, samarbeid og organisering, og det er besluttet at slike møter skal avholdes årlig.

Grunnkurs i bobehandling

Konkursrådet har i 2004 begynt planleggingen av et grunnkurs i bobehandling. Rådet har i den forbindelse hatt møte med Domstoladministrasjonen og Kompetanseutvalget for dommere.

Konferanse om revisoransvar

Konkursrådet arrangerte 8. mars konferanse om revisors erstatningsansvar. Konferansen ble avholdt i Folkets hus i Oslo. Det var 245 betalende deltakere på konferansen. Tema og foredragsholdere var som følger:

- Åpning v/advokat Knut Ro, leder av Konkursrådet
- Revisors rolle og oppgaver, og tilsynet med at dette blir tilfredsstillende ivaretatt v/ Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør i Kredittilsynet
- Revisors ansvar for å avdekke misligheter, herunder regnskapsjuks og underslag
Kort om objektivt ansvar for feil innberettet aksjekapital, jf aksjeselskapslovene § 2-19
v/advokat Erik Hirsch
- Forholdet mellom internkontroll og ekstern revisjon - God revisjonsskikk - Avdekking av regnskapsjuks - Hvor langt rekker revisors ansvar i forhold til styret og IK-ansvar? v/statsautorisert revisor Terje Nagell og statsautorisert revisor Trond Tømta
-Årsakssammenheng, medvirkning og lemping v/advokat Else Bugge Fougner og advokat Kristel Heyerdahl

Jubileumskonferanse  

I anledning sitt 10-årsjubileum arrangerte Konkursrådet 23. og 24. september en Jubileumskonferanse med skandinavisk tilsnitt. Arrangementet fant sted på Holmenkollen Park Hotel. Dag 1 var åpen for påmelding, mens dag 2 var lukket for spesielt inviterte fra Norge, Sverige og Danmark. Det var ca. 155 deltakere dag 1, hvorav ca 100 betalende. Dag 2 var det ca 50 deltakere. Konkursrådet arrangerte også en jubileumsmiddag om kvelden 23. september for 50 inviterte gjester. Justisminister Odd Einar Dørum åpnet konferansen, og var også tilstede under jubileumsmiddagen.

Tema og foredragsholdere dag 1:

- Åpning v/justisminister Odd Einar Dørum
- Den nye franske konkursloven - inspirasjon for Norden? v/spesialråd Eva Joly, Justisdepartementet
- Lovreformer innen svensk konkurslovgivning v/professor Mikael Möller, Uppsala universitet
- Formålet med bobehandlingen v/professor Mads Andenæs, Universitetet i Oslo
- Behandling av konkurs- og tvangsavviklingsboer i Danmark v/ retsassessor Jeanette Melchior, Sø- og handelsretten, København
- Rådgivning til klienter i insolvenslignende situasjoner ? etiske problemstillinger v/advokat Leif Petter Madsen, Wikborg, Rein & Co, Oslo
- Utfordringer og muligheter i fremtidens bobehandling sett i lys av den teknologiske utviklingen v/sorenskriver Knut Rønning, Sandefjord tingrett og Svenn Richard Mathisen, student NTNU

Tema og foredragsholdere dag 2:

- Innledning v/advokat Knut Ro, leder av Konkursrådet
- Tomme boer v/advokat Nete Weber, Bang & Regnarsen, København
- Forberedte innlegg i panel om tomme boer, med påfølgende diskusjon/debatt
- skattedirektør Bjarne Hope, Skattedirektoratet, Oslo
- chefskronofogde Fredrik Benndorf, Kronofogdemyndigheten i Stockholm
- førstebyfogd og medlem av konkursrådet Ernst Moe, Stavanger byfogdembete

- Fresh start v/ landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Østre Landsret, København
- Forberedte innlegg i panel om fresh start med påfølgende diskusjon/debatt
- advokat Tom Hugo Ottesen, Advokatfirmaet Kvale & Co, Oslo
- advokat Hans Lindell, Advokatfirman Nordia, Malmö, leder av Konkursförvaltarkollegernas förening
- Økonomisk kriminalitet i konkurser v/ØKOKRIM-sjef Einar Høgetveit, ØKOKRIM, Oslo
- Forberedte innlegg i panel om økonomisk kriminalitet i konkurser med påfølgende diskusjon/debatt
- statsadvokat Henning Thiesen, leder for SØK (statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet), København
- avdelningsschef Gunnar Stetler, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm
- advokat Arne Laastad, Bergen
- Rasjonaliseringsprosjektet samt oppsummering og avslutning v/advokat Knut Ro, leder av Konkursrådet

Konkursinstituttet var opprinnelig et rent privatrettslig institutt. Flere og flere boer avsluttes nå uten dekning til de usikrede kreditorene. Dette har gjort at de private kreditorene ikke lenger har så stor interesse i bobehandlingen. De fleste konkurser begjæres i dag av det offentlige. Dette har medført at de offentligrettslige interesser kanskje har blitt vel så fremtredende som de private.

Det offentlige bruker store ressurser på bobehandling, og det er derfor viktig å ha en diskusjon om hvilken bobehandling man bør foreta i de tomme og nesten tomme boene. Dette ønsket Konkursrådet å drøfte i et nordisk perspektiv. Det viser seg at det er de samme problemstillingene i alle de nordiske landene, men man har likevel forskjellige løsninger. Diskusjonen under konferansen ga verdifulle innspill for deltagerne og rådets medlemmer.

Konkursrådets internettsider

Nettsidene er blitt et hovedredskap for formidling av informasjon til publikum. Antall treff på nettsidene har fortsatt å øke i 2004.

Konkursrådets hovedside, www.konkursradet.no hadde i 2004 ca 1, 2 mill. sideoppslag, som er en betydelig økning i forhold til 2003.

Debattforumet "Konkursforum" ble besluttet lagt ned i 2004. Forumet var opprinnelig ment å være et diskusjonsforum for personer som arbeider med konkursrelaterte problemstilinger til daglig. I praksis ble imidlertid sidene et forum der privatpersoner stilte spørsmål om hvordan de skulle forholde seg i konkrete saker. Spørsmålene ble i svært liten grad besvart av andre enn Konkursrådet og dets sekretariat. Konkursrådet har verken kapasitet eller mandat til å drive rådgivning i enkeltsaker. Konkursrådet har derfor funnet at det er bedre å avslutte forumet enn at spørsmål blir liggende ubesvart.

Konkursrådets nettsider består av:
www.konkursradet.no
www.kborsen.no
www.domsdatabasen.no
wap.konkursradet.no

Konkursrådet har i 2004 også overtatt domenenavnet www.konkursborsen.no.

Konkursrådet har også satt i gang et arbeid for å få inn bokstavene æ, ø og å i domenenavnene.

Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet på nettsidene.

Aktuelle temaer tas løpende opp på rådets nettsider.

Tidsskriftet KonkursRåd  

Konkursrådets publikasjon KonkursRåd er i 2004 utgitt med to nummer: KonkursRåd nr. 23 (august, G-0363 B) og KonkursRåd nr. 24 (desember, G0369 B). Anne Pauline Jensen var ansvarlig redaktør og Jan Eivind Norheim og Stein Bråthen-Otterbech redaksjonssekretærer for begge utgivelsene.

De utgitte publikasjonene har følgende innhold:

KonkursRåd nr. 23

(I) Bobehandlingen ved Oslo skifterett og byskriverembete
Artikkel av dommerfullmektig Trine Melheim

(II) Uttalelser og annet stoff fra Konkursrådet
Uttalelser og nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

(III) Bestillers separatistrett i forskuddsbetalt løsøre ved tilvirkers konkurs
Studentavhandling av stud. jur. Andreas Myrstad

(IV) Mulige årsaker til og konsekvenser av økonomisk kriminalitet i konkurssaker. En sammenligning fra 1992 til 2002
Studentavhandling av Jon Neergaard Dahle-Eliassen, Anders Hjelle og Eirik Horjen

KonkursRåd nr. 24

(I) Nytt i konkurs- og pantelovgivningen. legalpant for boomkostninger, lov om finansiell sikkerhetsstillelse m.v.
Artikkel av advokat Reidar Myhre

(II) Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no

(III) Revisors ansvar for å avdekke feil og misligheter (herunder regnskapsjuks og underslag) og feil innberettet aksjekapital
Artikkel av advokat (H) Erik Hirsch

(IV) Rettsvernkravet ved forbrukers kjøp av løsøre. Overleveringskrav eller avtaleprinsipp
Studentavhandling av Karine Lutnæs

KonkursRåd nr. 23 ble, som tidligere numre av tidsskriftet, trykket i 12 000 eksemplarer og distribuert gratis bl.a. til alle domstoler, advokater, revisorer og politidistrikter samt til forvaltningsorganer som er involvert i bobehandling.

Denne distribusjonen er svært kostnadskrevende, og mange av mottakerene har ingen egentlig interesse i eller nytte av tidsskriftet. Konkursrådet besluttet derfor i 2004 at tidsskriftet fra og med nr. 24 bare sendes til de som gir særskilt beskjed om at de ønsker tidsskriftet. Opplysninger om dette ble annonsert i KonkursRåd nr 23, på konferansen om revisoransvar og Jubileumskonferansen samt på www.konkursradet.no. Tidsskriftet er fortsatt gratis.

KonkursRåd nr 24 ble trykket i 3 000 eksemplarer. Ca. 700 eksemplarer ble distribuert til de som inntil da hadde meldt fra at de ønsket tidsskriftet tilsendt.

Uttalelser  

Konkursrådet har avgitt følgende uttalelser i 2004:

- Uttalelse nr. 52 - Gjeldsordning og konkurs
- Uttalelse nr. 51 - Revisjon av boregnskapet
- Uttalelse nr. 50 - Dekning av omkostninger til fremme av konkursbegjæring mv
- Uttalelse nr. 49 - Sikring av regnskap på leasede datamaskiner
- Uttalelse nr. 48 - Innsyn i boets og skyldnerens dokumenter
- Uttalelse nr. 47 - Bankers plikt til å sperre skyldnerens konti
- Uttalelse nr. 46 - Praksis ved fordringsanmeldelse fra Statens Innkrevingssentral

Uttalelsene er publisert på Konkursrådets nettsider og (med unntak av uttalelse nr 52) i tidsskriftet KonkursRåd.

Forslag til endringer i regelverk og rutiner, høringsuttalelser o.a.

Konkursrådet skal som del av sitt mandat fange opp behov for endringer i regelverk og rutiner knyttet til bobehandling. Konkursrådet har i 2004 ved flere anledninger presentert sitt syn på praksis eller konkursrettslige problemstillinger overfor offentlige myndigheter ? dels på eget initiativ og dels etter forespørsel fra den aktuelle myndighet.

Studentstipendier

Det er i 2004 tildelt 3 stipendier a kr 7 000,-, herav 2 stk utbetalt i 2004.

Følgende studenter har mottatt stipend fra Konkursrådet i 2004:

Siren S. Ellensen - "Aksjeselskapsretten som grunnlag for å gjenvinne eiendeler/midler til konkursboet".
Thale Blanck Torkildsen - "Factoringpant og konkurs".
Lars Petter Liland - "Omstøtelse av enkle pengekrav"

Rådet har i løpet av året publisert 3 besvarelser i KonkursRåd nr. 23 og 24. Besvarelsene publiseres på rådets nettside etter hvert som disse foreligger.

Huskelister.

Konkursrådet har fullført utarbeidelsen av en huskeliste for skifterettsdommere, herunder hvilke krav skifteretten stiller til bostyrer.

KonkursBørsen

KonkursBørsen ble lansert april 2002. KonkursBørsen har som formål å formidle salgsobjekter i konkursbo. Bruken av nettsiden er gratis og hensikten er at salg av eiendeler fra konkursbo på en enkel og kostnadseffektiv måte kan annonseres. Siden har pr. årsskiftet 2004/2005 121 registerte bostyrere.

Prøveprosjekt for domstolene - behandling av konkurs- og tvangsavviklingsboer uten egne midler

Hovedideen i prosjektet er å bruke mindre tid på enkle og oversiktlige bo og mer tid på uoversiktlige og mer kompliserte bo. Dette slik at ressursene i bobehandlingen brukes mest mulig målrettet i forhold til bobehandlingens hovedformål ? søking etter og fordeling av midler og avdekking av økonomisk kriminalitet.

Det tas sikte på at det på et tidlig stadium i bobehandlingen skal foretas en utsiling av de boene som man bør legge mer ressurser i. På den ene siden ønsker man enkelt og uten for mye papirarbeid å få avsluttet de boene som er uten midler og hvor videre bobehandling også av andre grunner er formålsløst. På den annen side er de ønskelig at man i enkelt boer gjennomfører en mer omfattende bobehandling. Tanken er å bringe dommeren mer aktivt inn i denne utvelgelsesprosessen ved at det settes av mer tid til første skiftesamling i boet. Man ønsker også at en representant for skatteetaten og i enkelte tilfeller også påtalemyndigheten og en revisor, bør møte på denne skiftesamlingen. Retten beslutter så om boet umiddelbart skal innstilles etter kkl. § 135 eller om bobehandlingen skal fortsette.

Rådet har i 2004 lagt frem utkast til bostyrers innberetning og sjekkliste / revisorskjema for Skattedirektoratet som kan benyttes for gjennomgang av skyldnerens regnskaper og økonomiske disposisjoner.

Konkursrådet vil i 2005 fremme forslag overfor Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen om oppstart av prosjektet. Under forutsetning av at rådet får gjennomslag for prosjektet, vil rådet følge dette opp i 2005 med møter og tilrettelegging for involverte domstoler.

Utvikling av databasert verktøy for bobestyrere

Konkursrådet har påbegynt utviklingen av et databasert verktøy for bobestyrerne. For at dataverktøyet skal være enkelt å vedlikeholde, bør bruk av systemet skje ved at man arbeider mot en sentral server over Internett (såkalt asp). Programmet vil inneholde nyttige maler, standardbrev, systemer for integrert anmeldelse og registrering av fordringer, boregnskap og muliggjøring av kommunikasjon med kreditorer via e-post eller Internett. Saksbehandlingssystemet vil være en påbygging av de rasjonaliseringsforslagene som Konkursrådet tidligere har lansert, og som nå er til behandling i Justisdepartementet etter å ha vært på høring.

Verktøyet vil være klart for utprøving i liten skala i løpet av 2005 ovenfor noen utvalgte bostyrere. Lanseringsmåte og drift av verktøyet er foreløpig uavklart .

Å utvikle å stille til disposisjon for aktørene et slikt saksbehandlingsverktøy, vil medføre en effektivisering av bobehandlingen og derved være et kostnadsdempende element som først og fremst kommer staten til gode i kraft av statens stilling som prioritert fordringshaver i de fleste bo. Saksbehandlingsverktøyet vil også bidra til en mer enhetlig behandling av konkursboer, og vil kunne høyne kvaliteten på arbeidet.

Samarbeid med Domstoladministrasjonen/LOVISAprosjektet (elektronisk saksbehandlingssystem for domstolene)

Konkursrådet har i 2004 hatt møte med LOVISA-prosjektet der foreliggende elektroniske standardmaler til bruk for domstolenes behandling av konkurssaker ble presentert. Det tas sikte på at rådet i samarbeid med Domstolsadministrasjonen i fremtiden skal bistå i vedlikehold og oppdatering av malene.

Innkomne henvendelser  

Konkursrådets sekretariat hadde 84 registrerte innkomne henvendelser i 2004. I tillegg til dette har rådets sekretariat i Justisdepartementet mottatt et større antall telefonhenvendelser. Henvendelsene er besvart fortløpende.

Internasjonal kontakt

Internasjonal kontakt er en viktig kilde til inspirasjon for nye ideer. Rådet mottar invitasjoner til en rekke kurs og konferanser i utlandet. Representasjon på slike arrangementer vurderes løpende ut fra fagprogrammenes relevans i forhold til rådets arbeid og kostnadene ved deltakelse på de enkelte arrangementer.

 

Web levert av CustomPublish AS