Konkursrådets årsberetning 2006

KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2006

 

 

 

Hovedlinjer

Konkursrådet har i 2006 hatt fokus på å bidra til å bekjempe konkurskriminalitet. Rådet har i den forbindelse hatt som mål å skape økt bevissthet og engasjement hos politi, skattemyndigheter, domstoler og bostyrere om viktigheten av samarbeid og økt kommunikasjon i bobehandlingen. Konkursrådet har deltatt på det årlige møtet med Riksadvokaten og arrangert grunnkurs i konkursbehandling i Bergen og Kristiansand de nevnte aktørene har deltatt.  I tillegg har rådet arbeidet med oppdatering av sin anbefaling om behandling av straffbare forhold i konkurs.

 

 

Videre har rådet i 2006 brukt ressurser på å ferdigstille forslag til forenklede innberetninger til bruk for bostyrer og borevisor. Konkursrådet mener at slike skjemaer vil bidra til å forenkle og effektivisere bobehandlingen, både for bostyrers, borevisors og domstolens vedkommende. Arbeidet med de forenklede innberetningene må ses i sammenheng med Justisdepartementets initiativ til å forenkle bobehandlingen gjennom elektronisk kommunikasjon. 21. desember 2005 vedtok Stortinget en rekke  endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) Lovendringene er kun delvis trådt i kraft. Se videre nedenfor.

 

Et ledd i effektiviseringen av bobehandlingen er også Konkursrådets arbeid for å sette i gang et prøveprosjekt der hovedidéen er å foreta en utsiling av de boene det bør legges mer ressurser i og tidlig avslutte enkle bo. Prosjektet vil involvere domstoler og kontrolletaten. Konkursrådet innledet i 2005 et samarbeid med Skattedirektoratet, og har i 2006 hatt ett møte direktoratet. Direktoratet har lovet å komme tilbake med forslag til distrikter som er aktuelle for et slikt prøveprosjekt.

 

Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og som har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet. Konkursrådets nettsider fungerer som et arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en sentral informasjonskanal for publikum.

 

 

Regnskap

Konkursrådets forbruk var i 2006 på totalt kr. 1 424 144,-. Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr. 1 200 000,-. I tillegg til dette hadde rådet til disposisjon inntekter fra Konferanser i 2005 og 2006 med til sammen kr 326 400,-. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra boksalg og konferanser.

 

         

 

Inntekter 2006

         
 

Tilskudd fra Justisdepartementet

 

kr.

1 200 000,00

 

Inntekter NUF-konferanse

 

kr.

187 400,00

             
 

Sum inntekter 2006

   

kr.

1 387 400,00

             

Utgifter 2006

         
 

Godtgjørelse rådets medlemmer

 

kr.

334 000,00

 

Andre driftsutgifter

kr.

679 500,00

 

Sum utgifter 2006

   

kr.

1 013 500,00

             
             
 

Overskudd 2006

   

kr.

374 000,00

             

Overføringer 2006

         
 

Beholdning 01.01.06

   

kr.

139 000,00

 

Overføringer til Justisdepartementet netto

kr.

0,00

 

Overskudd 2006

   

kr.

374 000,00

 

Beholdning 31.12.06

   

kr.

513 000,00

                     

Rådet hadde pr. 01.01.06 en beholdning på kr 139 000,-. Regnskapstallene for 2006 viser et overskudd på kr 374 000,-. Dette resulterer i at rådets beholdning pr. 31.12.06 utgjør kr 513 000,-. Beløpet stammer fra inntekter fra rådets konferanser i 2005 og 2006, og overføres til 2007.

Grunnen til overskuddet er at rådet siste halvdel av 2006 kun hadde fire fungerende medlemmer. I tillegg ble en del av regningene for godtgjørelse levert for sent til å bli med på regnskapet for 2006. Det skal også bemerkes at ikke alle inntektene fra konferansen i november er innkommet.

Medlemmer og sekretariat:

Konkursrådet hadde i 2006 følgende sammensetning:

Advokat Knut Ro, Ro, Sommernes advokatfirma DA, (leder)

Underdirektør Solveig Skaar, Hordaland skattefutkontor (frem til 1. juli 2006)

Avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen, Justisdepartementet (frem til 1. juli 2006)

Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, ØKOKRIM

Statsautorisert revisor Helge A. Østvold, Bakke Hjelmaas Larsen (frem til 1. juli 2006)

Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger byfogdembete

Advokat Karen Margrethe Rime, Advokatfirmaet Rime & Co.

Skattefogd Brit Lundgård, Skattefogden i Hedmark og Oppland (fra 1. november 2006)

Seksjonssjef John Alfred Sætre, Skattedirektoratet (fra 1. november 2006)

Konkursrådets sekretariat er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen. Sekretariatet ble ledet av avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen frem til hun sluttet i departementet 1. oktober 2006. Rådgiver Hanne Messel, rådgiver Steinar Backe og førstekonsulent Carl Håkon Andersen har vært sekretærer for Konkursrådet i 2006. Førstekonsulent Carl Håkon Andersen tok over som sekretær i rådet etter Hanne Messel 7. august 2006.

I tillegg har Konkursrådet en rekke andre medarbeidere som er tilknyttet rådet på timebasert arbeid:

Matias Tveten, redaktør domsdatabasen

Alexander Abrahamsen, redaksjon domsdatabasen

Audhild Ulvang, redaksjon domsdatabasen (fra 01.10.2006)

Trine Melheim, redaksjon domsdatabasen

Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig – drift og utvikling.

Øystein Madsen, IT og utvikling

Karl-Martin Skontorp, spesialprosjekter IT og drift

Knut Rønning , konsulent, IT-drift og utvikling, m.m.

Stein Bråthen-Otterbech, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no (sluttet 1. september 2006)

Norman Meyer, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no

Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam.

Møter i Konkursrådet

Det har blitt holdt 10 møter i 2005. I tillegg har det vært holdt en rekke prosjektmøter hvor kun enkelte av rådets medlemmer har deltatt, hvorav noen sammen med rådets tilknyttede medarbeidere. Det har i tillegg vært avholdt møter med eksterne parter, blant annet Riksadvokaten og Skattedirektoratet.

Møte med Riksadvokaten – bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Rådet hadde i november 2006 det årlige møtet med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Også representanter fra ØKOKRIM var til stede på møtet. Konkursrådet, Riksadvokaten, og ØKOKRIM er enige om at det er behov for gjensidig orientering om pågående arbeid, ressurser, samarbeid og organisering.

På møtet tok Konkursrådet blant annet opp at bobestyrers innberetninger om overtredelser av skattelovgivningen i liten grad følges opp av politiet, dersom ikke forholdene også er anmeldt av skattemyndighetene. Videre ble det diskutert hvilke prioriteringer bostyrer skal foreta når det gjelder arbeidet med å avdekke økonomisk kriminalitet. I forbindelse med ferdigstillelse av oppdateringen av anbefalingen om straffbare forhold i konkursboer, har det vært et samarbeid med Riksadvokaten.

Grunnkurs i bobehandling

Konkursrådet ser at det er behov for å veilede i grunnleggende konkursbehandling rundt om i landet. Samtidig ser rådet det som viktig bidra å bedre samarbeidet mellom ulike aktører i konkursbobehandling. Konkursrådet har derfor i 2006 startet en kursserie i bobehandling hvor deltakere fra ulike aktører har deltatt. Rådet tar sikte på å gjennomføre grunnkurs i konkursbehandling i alle lagsognene i løpet av de neste årene avhengig av ressurssituasjonen. I 2006 ble det arrangert kurs i Bergen og Kristiansand med stor deltakelse.

Tema for grunnkursene er grunnleggende konkursbehandling fra konkursvarsel til konkursens avslutning. Innlegg holdes av rådets medlemmer.

Konferanse om NUF

Konkursrådet arrangerte 29. november 2006 konferanse om konkursbehandling i Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF). Konferansen satte fokus på de problemstillingene som oppstår ved denne type konkursbehandling, spesielt hvordan man skal forholde seg til selskapets vertsland. Det var spesielt fokus på England, og Senior Support Lawyer Chaterine Burton fra DLA Piper UK var en av foredragsholderne. Øvrige foredragsholdere var advokat Knut Ro, advokat Siv Sandvik fra DLA Piper Nordic, advokat Leif Petter Madsen fra Wikborg, Rein, advokat Halvard Austlid fra advokatfirmaet Varjag, advokat Inger Coll fra Oslo kemnerkontor, og Kar Erik Rørmark fra Brønnøysundregistrene.

Konkursrådets internettsider

Nettsidene er et hovedredskap for formidling av informasjon til publikum. Antall treff på nettsidene har fortsatt å øke i 2006.

Konkursrådets hovedside, www.konkursradet.no hadde i 2006 [sjekk med SRM] mill. sideoppslag.

Konkursrådets nettsider består av:

www.konkursradet.no

www.kborsen.no

www.domsdatabasen.no

Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet på nettsidene. Det er imidlertid en utfordring å holde den store mengden fagstoff som finnes på nettsidene oppdatert til enhver tid. Rådet vil derfor i 2007 vurdere hvordan nettsidene i størst mulig grad kan holdes oppdatert

Aktuelle temaer tas løpende opp på rådets nettsider.

Tidsskriftet KonkursRåd

Konkursrådets publikasjon KonkursRåd ble ikke utgitt i 2006. KonkursRåd vil heretter kun bli lagt ut elektronisk på www.konkursradet.no

Forslag til endringer i regelverk og rutiner, høringsuttalelser o.a.

Konkursrådet skal som del av sitt mandat fange opp behov for endringer i regelverk og rutiner knyttet til bobehandling. Konkursrådet har i 2006 ved flere anledninger presentert sitt syn på praksis eller konkursrettslige problemstillinger overfor offentlige myndigheter – dels på eget initiativ og dels etter forespørsel fra den aktuelle myndighet. 

Studentstipendier

Det er i 2006 tildelt 2 stipendier a kr 7 000,-.

Følgende studenter har mottatt stipend fra Konkursrådet i 2006:

Arve Sverdrup Drageseth - ”Handleplikt ved lav egenkapital”.

Anne Cathrine Grimsrud – ”Gjeldsordning etter norsk og amerikansk konkurslovgivning. En sammenligning og vurdering”.

Rådet har i løpet av året publisert 5 besvarelser på www.konkursradet.no

KonkursBørsen

KonkursBørsen ble lansert april 2002. KonkursBørsen har som formål å formidle salgsobjekter i konkursbo, og er tilgjengelig for advokater som har oppdrag som bostyrere. Bruken av nettsiden er gratis og tilrettelegger for en enkel og kostnadseffektiv annonsering av salg av eiendeler fra konkursbo. Siden har pr. 8. januar 2007 173 registerte bostyrere.

Effektivisering av bobehandlingen – forenklede innberetninger

Konkursrådet er opptatt av at bobehandlingen skal være mest mulig effektiv, og at midlene i boet i størst mulig grad skal konsentreres om hovedformålene med bobehandlingen; å sikre kreditorenes interesser samt å avdekke mulige straffbare forhold. Konkursrådet ser i den forbindelse meget positivt på at Justisdepartementet, etter forslag fra Konkursrådet, har gått inn for å rasjonalisere bobehandlingen, jf. Ot.prp. nr. 108 (2004-2005) om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.).  Stortinget vedtok lovendringene 21. desember 2005.  Endringene i kunngjøringssystemet, med elektronisk kunngjøring på www.brreg.no trådte i kraft 1.februar 2006. Øvrige endringer er avhengig av teknisk utvikling, blant annet i Brønnøysundregistrene og vil bli satt i kraft 01.01.2008.

Konkursrådet ser imidlertid et stort effektiviseringpotensiale også i forbindelse med utarbeidelsen av bostyrers og borevisors innberetninger. Rådet har erfaring med at det i mange boer produseres omfattende innberetninger ofte med standardisert tekst som går igjen fra bo til bo, og som kun i begrenset grad er av interesse for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige og/eller hensiktsmessige under bobehandlingen. Konkursrådet mener det er svært viktig at bobehandlingen ikke ”eser ut” som følge av at rekvirentansvaret ble økt fra kr. 20 000,- til 50 R (pt. kr. 43 000,-) fra 1. juli 2005, og nye regler om legalpant for boomkostninger (panteloven § 6-4) trinnvis trer i kraft fra samme tidspunkt.

Det er ikke hensikten at den økte tilgangen til midler for å dekke bokostnader skal benyttes fullt ut i ethvert ubemidlet bo. Konkursrådet har på denne bakgrunn lagt mye arbeid ned i å utarbeide standardiserte skjemaer til bruk i bobehandlingen. Konkursrådet mener at slike skjemaer vil bidra til å forenkle og effektivisere bobehandlingen, både for bostyrers, borevisors og domstolens vedkommende. Konkursrådet har erfaring med at kreditorene i forholdsvis liten grad leser bostyrers og borevisors innberetninger, og er av den oppfatning at kreditorene bør kunne rette en direkte henvendelse til bostyrer for mer utfyllende informasjon.

Ved at innberetningen avgis i et skjema, ligger det også til rette for at denne kan mottas og behandles elektronisk hos domstolen og i Brønnøysund. På denne måten sparer man kontorarbeid.

Konkursrådets forslag til skjemaer omfatter bostyrers innberetning etter konkursloven § 120, sluttredegjørelse etter kkl. § 122 og borevisors innberetning etter kkl. § 90. Benyttelse av skjemaene nødvendiggjør ikke lovendringer, da disse oppfyller konkurslovens krav til innhold i innberetningene.

Konkursrådet har forelagt de forenklede innberetningene for Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet. Både Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet ser positivt på at det utvikles forenklede skjemaer og tilrår at skjemaene sendes på høring til utvalgte domstoler, og deretter til utprøving. Det tas sikte på at skjemaene sendes på høring tidlig i 2007 så snart Konkursrådet har ferdigstilt en manual med nærmere forklaringer til de enkelte punkter i skjemaene. Det tas deretter sikte på at skjemaene utprøves i praksis i enkelte domstoler, for så at de eventuelt sendes på en bredere høring til samtlige domstoler, Brønnøysundregistrene mv.

 

Prøveprosjekt for domstolene - behandling av konkurs- og tvangsavviklingsboer uten egne midler

Hovedformålet med dette prosjektet er at det skal brukes mindre tid på enkle og oversiktlige bo og mer tid på uoversiktlige og mer kompliserte bo. Ressursene i bobehandlingen vil dermed brukes mest mulig målrettet i forhold til bobehandlingens hovedformål; søking etter og fordeling av midler og avdekking av økonomisk kriminalitet.

Det tas sikte på at det på et tidlig stadium i bobehandlingen skal foretas en utsiling av de boene som man bør legge mer ressurser i. På den ene siden ønsker man enkelt og raskt å få avsluttet de boene som er uten midler og hvor videre bobehandling anses formålsløst. På den annen side er det ønskelig at man i enkelte boer gjennomfører en mer omfattende bobehandling. Tanken er å bringe dommeren mer aktivt inn i denne utvelgelsesprosessen ved at det settes av mer tid til første skiftesamling i boet. Man ønsker også at en representant for skatteetaten og i enkelte tilfeller påtalemyndigheten og en revisor, møter på denne skiftesamlingen. Retten beslutter så om boet umiddelbart skal innstilles etter kkl. § 135 eller om bobehandlingen skal fortsette.

Rådet har i 2006 avholdt et møte med Skattedirektoratet som har utvist interesse for prosjektet. En rekke sentrale premisser for arbeidet må imidlertid klarlegges i samarbeid med Skattedirektoratet, og Konkursrådet avventer innspill fra Skattedirektoratet om hvilke distrikter som er egnet til å prøve ut prosjektet.

 

Utvikling av databasert verktøy for bobestyrere

Konkursrådet har påbegynt utviklingen av et databasert verktøy for bobestyrerne. For at dataverktøyet skal være enkelt å vedlikeholde, bør bruk av systemet skje ved at bostyrer arbeider mot en sentral server over Internett (såkalt asp). Programmet vil inneholde nyttige maler, standardbrev, systemer for integrert anmeldelse og registrering av fordringer, boregnskap og muliggjøring av kommunikasjon med kreditorer via e-post eller Internett. Saksbehandlingssystemet innebærer en påbygging av de rasjonaliseringsforslagene som Konkursrådet tidligere har lansert, og som nå Justisdepartementet har fulgt opp.

Å stille til disposisjon for aktørene et slikt saksbehandlingsverktøy, vil medføre en effektivisering av bobehandlingen og derved være et kostnadsdempende element som først og fremst kommer staten til gode i egenskap av å være prioritert fordringshaver i de fleste bo. Saksbehandlingsverktøyet vil også bidra til en mer enhetlig behandling av konkursboer, og vil kunne høyne kvaliteten på arbeidet.

Verktøyet vil være klart for utprøving i liten skala primo 2007 ovenfor utvalgte bostyrere. Lanseringsmåte og drift av verktøyet er foreløpig uavklart.

 

Innkomne henvendelser

Konkursrådets sekretariat mottok i 2006 et større antall innkomne henvendelser på e-post og telefon. Henvendelsene er besvart fortløpende.

 

Internasjonal kontakt

Internasjonal kontakt er en viktig kilde til inspirasjon for nye ideer og til å se nasjonale problemstillinger i et nytt lys.

Rådet invitasjoner til en rekke kurs og konferanser i utlandet. Representasjon på slike arrangementer vurderes løpende ut fra fagprogrammenes relevans i forhold til rådets arbeid og kostnadene ved deltakelse på de enkelte arrangementer. Rådets medlemmer har i 2006 deltatt på IAIR-konferanse i Mexico.

 

Web levert av CustomPublish AS