Konkursrådets årsberetning 2007

 

 

Hovedlinjer

2007 har vært et aktivt år for Konkursrådet. Grunnkursene i konkursbehandling er videreført og prøveprosjektet om økt samarbeid og behandling av tomme boer er igangsatt. I tillegg har Konkursrådet blant annet arbeidet med videreutviklingen av elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen.

Konkursrådet er en etablert organisasjon og har i 2007 fortsatt sitt arbeid for å bidra til økt samarbeid mellom de ulike aktørene under konkursbobehandlingen.

Regnskap.

Regnskap

Konkursrådets forbruk var i 2007 på totalt kr. 1 059 162,-. Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr. 1 200 000,-. I tillegg til dette hadde rådet til disposisjon inntekter fra tidligere konferanser med til sammen kr 513 000,-. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra bl.a. konferanser.

 

 

Inntekter 2007 

 

 

 

 

 

 

Tilskudd fra Justisdepartementet

 

 

1 200 000,00

 

Inntekter kurs/ konferanse

 

 

 

201 003,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum inntekter 2007 

 

 

 

1 401 003,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter 2007 

 

 

 

 

 
 

Møtekostnader inkl. godtgjørelse rådets medlemmer

 

248 948,00

 

Godtgjørelser utenfor rådsmøter, rådets medlemmer

 

294 698,00

 

Arbeidsgiveravgift

     

72 354,00

 

Grunnkurs i bobehandling

     

328 725,00

 

Egne konferanser (NUF2006)

   

13 695,00

 

Domsdatabasen

     

10 138,00

 

IT-kostnader, inkl utvikling av bosiden.no

   

37 080,00

 

Studentstipend

     

21 000,00

 

Diverse

       

32 524,00

 

Sum utgifter 2007

     

1 059 162,00

             
             
 

Overskudd 2007

     

341 841,00

             

Overføringer:

         
 

Beholdning 01.01.07

     

513 000,00

 

Overføringer til Justisdepartementet netto

 

140 838,00

 

Overskudd 2007

     

341 841,00

             
 

Beholdning 31.12.2007

     

714 003,00

         

 

Faste kostnader til sekretariatet er dekket av Justisdepartementet direkte og er ikke belastet rådets budsjett.

Medlemmer og sekretariat:

Rådet har hatt følgende medlemmer:

Advokat Knut Ro, Oslo (leder)

Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, Økokrim

Advokat Karen Margrethe Rime, Oslo
Statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Stavanger
Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger tingrett
Seksjonssjef John Alfred Sætre, Skatteetaten

Skattefogd Brit K. Lundgård, Skatteetaten

Oppnevnelsen for samtlige medlemmer går ut sommeren 2008.

Sekretariatet er plassert i Justisdepartementet, Sivilavdelingen. Advokat Knut Ro har vært leder for sekretariatet

Følgende personer har fungert som sekretær for Konkursrådet:

Førstekonsulent Carl Håkon Andersen

Rådgiver Heid Iren Haugerud

Pr 31. desember 2007 har Konkursrådet følgende medarbeidere:

Norman Meyer har vært engasjert som nyhetsmedarbeider for Konkursrådets nyhetsoppdatering i 2007. Caroline Knem Christie har vært nyhetsmedarbeider deler av 2007. Svenn Richard Mathisen har hatt hovedansvar for Konkursrådets IT-vedlikehold og utvikling. I tillegg er sorenskriver Knut Rønning IT-konsulent for Konkursrådet. Matias Tveten har vært redaktør for domsdatabasen, mens Alexander Abrahamsen, Jan Eivind Norheim, og Trine Melheim utgjør redaksjonen i domsdatabasen. Konkursrådet engasjerer eksterne medarbeidere på ad hoc basis til ulike prosjekter.

Møter

Det har blitt avholdt 8 møter i 2007. I tillegg har det vært holdt en rekke møter i forbindelse med ulike prosjekter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt.

Grunnkurs i Bodø og Lillehammer

For å bidra til å styrke den faglige kompetansen og samspill mellom aktører og organer som er involvert i konkursbehandling, har Konkursrådet også i 2007 arrangert grunnkurs i praktisk konkursbobehandling.  To samlinger ble gjennomført i 2007. Den første i Bodø 11. – 13. juni, og den andre på Lillehammer 9. – 10. oktober.

Kursene retter seg mot ”ferske” aktører fra de ulike grupper som arbeider med praktisk konkursbehandling, og favner bredt. Særlig viktig anser Konkursrådet at det er å få med saksbehandlere fra kontrolletater og innkrevere, skattekrimenheter, øko-teamene i politidistriktene, foruten revisorer, advokat- og dommerfullmektiger. Deltakerne får et helhetsbilde av konkursbobehandlingen fra tiden før konkurs åpnes, og til boet er sluttet, med bruk av case hvor kronologien i konkursbehandlingen følges. Deltakerne skal gis mulighet til å kunne dra nytte av andres erfaringer og bli kjent med ulike aktørers roller både gjennom fordrag fra representanter fra ulike aktører og gruppearbeid.

Til sammen er det nå gjennomført totalt 4 grunnkurs. 

 

Prøveprosjektet i Bergen

Konkursrådet har i den senere tid arbeidet for økt samarbeid mellom bostyrere, politi og andre offentlige myndigheter i konkursbehandlingen. Høsten 2007 ble det satt i gang et prøveprosjekt i Bergen. Prosjektet går i hovedsak ut på en utsiling av de boene som man mener at det er grunn til å undersøke nærmere med henblikk på å avdekke eiendeler, ansvarsforhold, årsak til konkurs, straffbare forhold og erstatningsansvar. Formålet med prosjektet er raskt å kunne avslutte konkursbo det ikke er grunnlag for å granske nærmere, samtidig som det legges mer ressurser i granskningen av boene man blir enige om å følge opp. Prøveprosjektet retter seg i første omgang særlig mot de såkalte tomme boene. Det er gjennomført møter mellom aktørene i Bergen og enkelte av Konkursrådets medlemmer. Konkursrådet har mottatt gode tilbakemeldinger og vil senere evaluere prosjektet for eventuelt å kunne videreføre dette til andre distrikter. 

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

 

Konkursrådet har i flere år arbeidet for å bedre oppfølgingen av konkurssaker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet. Konkursrådet har tatt kontakt med ulike politidistrikt, bobestyrere og offentlige etater for å kartlegge politiets oppfølging av straffbare forhold. Kartleggingen har vist at innrapporteringer av straffbare forhold fra bostyrere mange steder i liten grad følges opp av politiet. Dette er en uheldig utvikling, og Konkursrådet har som et bidrag til å bedre dette ferdigstilt en revidert anbefaling om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs. Anbefalingen er utarbeidet i samarbeid med Riksadvokaten på de punkter som gjelder politiets oppfølgning av konkurskriminalitet.

Konkursrådet hadde i november 2007 det årlige møtet med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Også representanter fra Økokrim var til stede på møtet. Tema for møte var blant annet samarbeid mellom de ulike aktører for oppfølging av straffbare forhold, konkursbehandling av NUF, og skjema for innberetning, herunder terskel for anmeldelse fra bostyrer.

Konkursrådet ble på møtet også bedt om å lage et opplegg for kursing av politiets utestasjoner. Konkursrådet har fulgt opp dette ved brev til Riksadvokaten med forslag til kursopplegg.

Medlemmer av Konkursrådet har i 2007 holdt foredrag på Politihøyskolen om konkurskriminalitet og bobehandling. Dette er et viktig forum for Konkursrådet for å gjøre dets arbeid kjent blant representanter for politi- og påtalemyndigheten. Sammen med grunnkursene i praktisk konkursbehandling, se eget punkt, er dette et viktig ledd i oppfølgningen av bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

Forsikringsordning for bostyrere

Konkursrådet har i 2007 tatt initiativ til endring av forsikringsvilkårene for bostyrere.

De aller fleste tingretter har i dag sluttet seg til en standardpolise som tilbys av forsikringsselskapet If. Forsikringsordningen innebærer imidlertid ikke den ønskede sikring av bostyrers potensielle ansvar ved behandling av konkursbo. Konkursrådet har på bakgrunn av dette tatt opp spørsmålet med Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen om å utarbeide nye forsikringsvilkår. Domstolsadministrasjonen har overlatt arbeidet til Advokatforeningen, som har utformet en ny standard som skal avhjelpe de mangler dagens standardpolise har vist seg å ha. I motsetning til eksisterende forsikring dekker den nye standarden for eksempel krav som gjøres gjeldende mot bostyrer etter at boet er sluttet, samt feil som bostyrer gjør i et tomt bo.

Konkursrådet har også tatt initiativ til at tegningsprosedyren skjer elektronisk umiddelbart etter konkursåpning.

Konkursrådet vil følge opp arbeidet i 2008, og det satses på at den nye ordningen kan tre i kraft fra 01.01.09.

 

Konkursrådets internettsider

Konkursrådets nettsider, www.konkursradet.no, er et hovedmedium for publisering av Konkursrådets uttalelser og annet fagstoff. I tillegg inneholder Konkursrådets nettsider nyhetsstoff innenfor fagområdet og en egen domsdatabase.

Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet. I deler av 2007 hadde Konkursrådet ingen aktive nyhetsredaktører, noe som gjorde at nyhetssiden til tider ikke var fullt oppdatert. Det arbeides med å ansette nye nyhetsmedarbeidere.

Uttalelser

Konkursrådet har i 2007 avgitt uttalelse om konkursbehandling av norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF). Det er videre lagt ned mye arbeid i oppdatering av eksisterende uttalelser, innføringer, huskelister etc slik at disse blir oppdatert i forhold til ny lovgining, herunder ny tvistelov.

Rasjonalisering av bobehandlingen

Konkursrådet har i 2007 hatt et nært samarbeid med Brønnøysundregistrene om de elektroniske bosider. Konkursrådet har videreutviklet skjemaene for innberetning som man på sikt ønsker skal implementeres på bosiden. Innberetningene er sendt departementet.

Studentstipendier

Det er delt ut 2 stipendier a kr 7.000 i 2007. 

Mediekontakt

Konkursrådet har hatt bra mediakontakt og mediadekning i 2007, både i forbindelse med Konkursrådets egne utspill og i forbindelse med kommentarer av generelle problemstillinger. Det har blant annet vært flere medieoppslag om konkursbehandling av norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), hvor Konkursrådets medlemmer har uttalt seg.

Evaluering av Konkursrådet

Justisdepartementet har i 2007 påbegynt arbeidet med å evaluere Konkursrådet. Arbeidet vil avsluttes i løpet av våren 2008.

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS