Konkursrådets årsberetning 2009

 

 

I Hovedlinjer

Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og som har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet.  

Konkursrådet har i 2009 konsentrert seg om å styrke forholdet til de som er involvert i konkursbobehandlingen (domstoler, kontrolletater, bostyrer og politi), samt å fremme samarbeidet mellom disse. Videre har Konkursrådet hatt særlig fokus på oppfølging av straffbare forhold i konkurs. Konkursrådet har vært en pådriver for å få virkeliggjort forslaget fra Oslo politidistrikt om å etablere et prøveprosjekt med en bo-koordinator i Oslo. Bo-koordinatoren vil ha som oppgave å gå igjennom innberetninger som sendes til politiet og bistå i utvelgelsen av hvilke saker som bør følges opp av påtalemyndigheten, og hvilke som umiddelbart kan legges til side. Bo-koordinatoren skal også sikre kommunikasjon mellom påtalemyndigheten og bostyrerne. Konkursrådet har søkt Justisdepartementet om midler til et slikt prøveprosjekt med varighet på ett år, og avventer endelig tilbakemelding fra departementet.

Konkursrådet har deltatt på det årlige samarbeidsmøtet med Riksadvokaten, som også er positiv til prøveprosjektet med bo-koordinator. Konkursrådet og Riksadvokaten har videre samarbeidet om å endre Konkursrådets anbefaling om behandling av straffbare forhold i konkurs, ved å innføre en terskel for anmeldelse av straffbare forhold. Konkursrådet har tatt initiativ til et prøveprosjekt i Oslo i samarbeid med Riksadvokaten og Skatt Øst om endring av bostyrers innberetningspraksis for straffbare forhold som gjelder skatt og avgift. Dette arbeidet følges opp videre i 2010.

Det ble arrangert et seminar og en konferanse om straffbare forhold i forbindelse med konkurs. Seminaret rettet seg spesielt mot situasjonen i Oslo, mens konferansen hadde et bredere strafferettslig perspektiv. Det var mange deltakere på arrangementene, både representanter fra bostyrere, revisorer, politi, dommere og kontrollmyndigheten. 

Det ble arrangert grunnkurs i konkursbehandling for bostyrere, domstoler, kontrolletater og politi i Borgarting lagdømme.

 

II Regnskap

Konkursrådets forbruk var i 2009 på totalt kr. 1 155 482,-. Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr. 1 200 000,-. I tillegg til dette hadde rådet til disposisjon inntekter fra tidligere konferanser med til sammen kr 852 092,-. Konkursrådet har nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra bl.a. konferanser.

Inntekter 2009 

         
 

Tilskudd fra Justisdepartementet

   

1 200 000,00

 

Inntekter kurs/ konferanse

     

184 400,00

             
 

Sum inntekter 2009 

     

1 384 400,00

             
             

Utgifter 2009

         
 

Møtekostnader, inkl. godtgjørelse til rådets medlemmer

 

482 918,00

 

Diverse driftsutgifter

 

672 564,00

       
 

Sum utgifter 2009

     

1 155 482,00

             
             
 

Overskudd 2009

     

228 918,00

             

Overføringer:

         
 

Beholdning 01.01.09

     

852 092,00

 

Overføringer til Justisdepartementet netto

 

44 518,00

 

Overskudd 2009

     

228 918,00

             
 

Beholdning 31.12.2009

     

1 081 010,00

                   
         

Faste kostnader til sekretariatet er dekket av Justisdepartementet direkte og er ikke belastet rådets budsjett.

III Medlemmer og sekretariat:

Rådet har hatt følgende medlemmer:

Advokat Knut Ro, (leder), Ro Sommernes advokatfirma DA

Statsadvokat Bård Thorsen, Økokrim

Advokat Karen Margrethe Rime, Rime advokatfirma DA
Statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young  
Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger tingrett
Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet

Seniorkonsulent Brit K. Lundgård, Skattedirektoratet

Oppnevnelsen for Brit Lundgård utgikk 31.12.2009.

Sekretariatet er plassert i Justisdepartementets sivilavdeling. Advokat Knut Ro har vært leder for sekretariatet.

Følgende personer har fungert som sekretærer for Konkursrådet:

Rådgiver Heid Iren Haugerud (frem til 1.7.2009)

Førstekonsulent Thea Elise Kjæraas (frem til 1.9.2009)

Rådgiver Rolf Lynum Bjerkem (fra 1.8.2009)

Rådgiver Carl Håkon Andersen (fra 1.9.2009)

I tillegg har Konkursrådet en rekke andre medarbeidere som er tilknyttet rådet på timebasert arbeid:

Matias Tveten, redaktør domsdatabasen

Sten Are Ellefsen, redaksjon domsdatabasen (til 1.5.2009)

Finn Magne Prydz, redaksjon domsdatabasen (fra 1.5.2009)

Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig – drift og utvikling

Knut Rønning, konsulent, IT-drift og utvikling, m.m.

Aleksander Myrvold, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no

Norman Meyer, nyhetsredaktør www.konkursradet.no

Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam.

IV Møter

Det har blitt avholdt 9 møter i 2009. I tillegg har det vært holdt en rekke møter i forbindelse med ulike prosjekter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt.

V Grunnkurs

For å bidra til å styrke den faglige kompetansen og samspill mellom aktører og organer som er involvert i konkursbehandling, har Konkursrådet også i 2009 arrangert grunnkurs i praktisk konkursbobehandling. Grunnkurset ble avholdt 3. og 4. juni på Refsnes Gods, og hadde 55 deltakere.

Kursene retter seg mot ”ferske” aktører fra de ulike grupper som arbeider med praktisk konkursbehandling, og favner bredt. Særlig viktig anser Konkursrådet at det er å få med saksbehandlere fra kontrolletater og innkrevere, skattekrimenheter, øko-teamene i politidistriktene, foruten revisorer, advokat- og dommerfullmektiger. Deltakerne får et helhetsbilde av konkursbobehandlingen fra tiden før konkurs åpnes, og til boet er sluttet, med bruk av case hvor kronologien i konkursbehandlingen følges. Deltakerne skal gis mulighet til å kunne dra nytte av andres erfaringer og bli kjent med ulike aktørers roller både gjennom fordrag fra representanter fra ulike aktører og gruppearbeid.

Til sammen er det nå gjennomført totalt 6 grunnkurs. 

 

VI Prøveprosjektet i Bergen

Konkursrådet initierte i 2007 et prøveprosjekt i Hordaland med mål om å oppnå bedre koordinering av ressursbruken hos bostyrer, kontrollmyndighet og politi, samt en kollektiv bevisstgjøring hos aktørene rundt hvilke av de tomme boene som skulle granskes nærmere. De boene ingen av aktørene så grunn til å granske nærmere, skulle raskt innstilles slik at det samlede fokus kunne rettes mot et utvalg boer. Målet var å bruke liten tid på enkle og oversiktlige boer som det ikke var grunn til å granske nærmere, og mer tid på uoversiktlige og mer kompliserte boer hvor det kunne være mulig å avdekke mistanke om straffbare forhold eller tilføre boet midler. Informasjonsutveksling på et tidlig stadium i bobehandlingen ble ansett for å være meget sentralt. Prosjektperioden var fra 01.01.2008 – 31.12.2008. I 2009 mottok Konkursrådet en rapport fra prosjektgruppen, og har jobbet med å evaluere prosjektet og avgjøre videre oppfølging. Prøveprosjektet har bl.a. vært omtalt under Konkursrådets grunnkurs og seminar om oppfølging av straffbare forhold. I 2010 vil Konkursrådet utgi en anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen, på bakgrunn av erfaringene fra prosjektet.

 

VII Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Konkursrådet har i flere år arbeidet for å bedre oppfølgingen av konkurssaker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet, og har hatt særlig fokus på dette arbeidet i 2009. Konkursrådet er kjent med at innrapporteringer av straffbare forhold fra bostyrere mange steder i liten grad følges opp av politiet. Dette er en uheldig utvikling. Konkursrådet har som et bidrag til å bedre situasjonen arbeidet med å revidere sin anbefaling om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs. Revideringsarbeidet er utført i samarbeid med Riksadvokaten på de punkter som gjelder politiets oppfølgning av konkurskriminalitet. Dette arbeidet fortsetter i 2010.

Situasjonen ved Oslo politidistrikt er spesielt utfordrende med hensyn til etterforskning av konkurssaker. Svært få saker blir fulgt opp, noe som etter hvert er blitt allment kjent, også blant såkalte konkursryttere. Konkursrådet arrangerte derfor et seminar i Oslo 5. mai 2009 som var særlig tilpasset utfordringene Oslo har med oppfølging av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs. Riksadvokaten, Skatt Øst, Oslo politi, og en bostyrerrepresentant var bidragsytere under seminaret.

 

Konkursrådet hadde i november 2009 det årlige møtet med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Også representanter fra Økokrim var til stede på møtet. Tema for møte var blant annet bo-koordinator, innberetning av straffbare forhold og kommunikasjon mellom de ulike aktører for oppfølging av straffbare forhold. Riksadvokaten er positiv til forslaget om å etablere en prøveordning med bo-koordinator for å avhjelpe situasjonen i Oslo.

 

Medlemmer av Konkursrådet har i 2009 holdt foredrag på Politihøyskolen om konkurskriminalitet og bobehandling. Dette er et viktig forum for Konkursrådet for å gjøre dets arbeid kjent blant representanter for politi- og påtalemyndigheten. Sammen med grunnkursene i praktisk konkursbehandling, se eget punkt, er dette et viktig ledd i oppfølgningen av bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

Leder av det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), Odd Einar Dørum, deltok på et av Konkursrådets møter for å vurdere felles tilknytningspunkter og samarbeidsområder som kunne utnyttes mellom Konkursrådet og KRÅD.

VIII Konkursrådets internettsider

Konkursrådets nettsider, www.konkursradet.no, er et hovedmedium for publisering av Konkursrådets uttalelser og annet fagstoff. I tillegg inneholder Konkursrådets nettsider nyhetsstoff innenfor fagområdet og en egen domsdatabase. Konkursrådets nettsider fungerer som et arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en sentral informasjonskanal for publikum.

Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre sidene og å oppdatere fagstoffet.

Konkursrådet gjennomførte i 2009 en evaluering av Konkursbørsen, som er et nettsted i regi av Konkursrådet hvor bostyrere kan selge eiendeler fra konkursboer. Spørreundersøkelsen viste at Konkursbørsen har en nytteverdi, og vil derfor bli opprettholdt. 

IX Uttalelser

Konkursrådet har i 2009 arbeidet med en uttalelse om bruk av borevisor i konkursbehandling og gjennomføringsforbud etter konkurranseloven. Det er videre lagt ned arbeid i oppdatering av eksisterende uttalelser, innføringer, huskelister.

X Rasjonalisering av bobehandlingen

Som et ledd i rasjonaliseringen av konkursbehandlingen ved økt bruk av elektronisk kommunikasjon, har Konkursrådet utarbeidet nye standardiserte skjemaer for innberetninger i konkursbo, tvangsavviklingsbo og oppløsningsbo. Konkursrådet oversendte skjemaene Justisdepartementet med ønske om at disse skulle erstatte nåværende mal for innberetninger som følger av rundskriv G-78/94. På sikt er tanken at skjemaene skal implementeres på bosiden. Før dette kan skje, kan skjemaene ligge på Brønnøysundregistrenes og evt. Konkursrådets nettside som maler som kan lastes ned for bruk.

Skjemaene ble sendt på bred høring 19.12.08, med frist for tilbakemelding 1. mars 2009. Departementet mottok til sammen 14 høringsuttalelser, i tillegg til en rapport fra bostyrerne som deltar i Konkursrådets prøveprosjekt i Bergen hvor skjemaene har vært tatt i bruk. Konkursrådet fikk i april 2009 saken tilbakesendt fra departementet for å vurdere skjemaene i lys av høringskommentarene. Konkursrådet avventer implementering av skjemaene på bosiden, og samarbeider tett med Brønnøysundregistrene for å få til dette.     

XI Studentstipendier

Det er delt ut 4 stipendier a kr 7.000 i 2009. 

XII Studietur

Konkursrådet reiste i 2009 til Helsinki for å se nærmere på den finske ordningen med en Konkursombudsmann. I Finland er ombudsmannen ansvarlig for ordningen med offentlig bobehandling og fører bl.a. tilsyn med bostyrere. Ombudsmannen utvikler også retningslinjer for bostyrers innberetninger. Konkursrådet besøkte også det finske Konkursrådet og en finsk domstol.

 

Web levert av CustomPublish AS