Konkursrådets årsberetning 2010

1.   Hovedlinjer

Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet.

Konkursrådet har i 2010 konsentrert seg om å fremme samarbeidet mellom aktørene i konkursbobehandlingen (domstoler, kontrolletater, bostyrer og politi). Det har særlig blitt fokusert på oppfølging av straffbare forhold i konkurs. Konkursrådet har samarbeidet med Konkursregisteret for å utvide bosiden slik at en større del av bobehandlingen skal kunne skje elektronisk. I tillegg har rådet arbeidet med å lage nye nettsider.

2.   Regnskap

Konkursrådets forbruk var i 2010 på totalt kr. 1 360 780 -. Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr. 650 000,- I tillegg til dette hadde rådet til disposisjon inntekter fra tidligere konferanser med til sammen kr 1 037 226,-. Konkursrådet hadde i henhold til Prop. 1 S 2010 nettobudsjetteringsfullmakt til å disponere over rådets inntekter fra bl.a. konferanser.

Inntekter 2010

Tilskudd fra departementet                                                                 650 000,00

Overførte midler                                                                          1 037 226,00

Inntekter kurs/konferanse                                                               116 394,00

Sum inntekter 2010                                                                     1 803 620,00

Utgifter 2010

Regnskapsførte utgifter                                                                1 360 780,00

Estimerte påløpte utgifter                                                                300 000,00

Sum utgifter 2010                                                                         1 660 780,00

Resultat 2010                                                                                  142 840,00

Faste kostnader til sekretariatet er dekket av Justisdepartementet direkte og er ikke belastet rådets budsjett.

3.   Medlemmer og sekretariat:

Rådet har hatt følgende medlemmer:

Advokat Knut Ro, (leder), Ro Sommernes advokatfirma DA

Statsadvokat Bård Thorsen, Økokrim

Advokat Karen Margrethe Rime, Rime advokatfirma DA
Statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young  
Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger tingrett
Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet

Advokat og avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, NHO

Ingebjørg Harto tiltrådte 1. juli 2010.

Sekretariatet er plassert i Justisdepartementets sivilavdeling. Advokat Knut Ro har vært leder for sekretariatet.

Følgende personer har fungert som sekretærer for Konkursrådet:

Rådgiver Rolf Lynum Bjerkem (frem til 1.3.2010)

Rådgiver Carl Håkon Andersen (frem til 15.1.2010)

Førstekonsulent Thea Elise Kjæraas (fra 15.1.2010)

Førstekonsulent Kari Stokke (fra 1.3.2010)

I tillegg har Konkursrådet en rekke andre medarbeidere som er tilknyttet rådet på timebasert arbeid:

Matias Tveten, redaktør domsdatabasen

Finn Magne Prydz, redaksjon domsdatabasen (frem til 1.6.2010)

Anne Gro Enger, redaksjon domsdatabasen (fra 1.9.2010)

Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig – drift og utvikling

Knut Rønning, konsulent, IT-drift og utvikling, m.m.

Aleksander Myrvold, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no (frem til 15.04.2010)

Eline Hvidsten, nyhetsmedarbeiderwww.konkursradet.no (fra 15.07.2010)

Norman Meyer, nyhetsredaktør www.konkursradet.no

Konkursrådets organisasjon er omfattende. Dette er en utfordring både for rådets leder og sekretariatet. Rådets arbeidsmodell hviler på utstrakt delegasjon og ansvarsdeling ved hjelp av prosjektarbeid og prosjektteam.

4.   Møter

Det har blitt avholdt 7 møter i 2010. I tillegg har det vært holdt en rekke møter i forbindelse med ulike prosjekter hvor kun deler av rådets medlemmer har deltatt.

5.   Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Konkursrådet har i flere år arbeidet for å bedre oppfølgingen av konkurssaker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet, og har hatt særlig fokus på dette arbeidet i 2010. Konkursrådet er kjent med at innrapporteringer av straffbare forhold fra bostyrere mange steder i liten grad følges opp av politiet. Dette er en uheldig utvikling. Konkursrådet har i samarbeid med Riksadvokaten revidert anbefalingen om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs, og den nye anbefalingen er lagt ut på Konkursrådets nettsider.

Situasjonen ved Oslo politidistrikt er spesielt utfordrende med hensyn til etterforskning av konkurssaker. Svært få saker blir fulgt opp, noe som etter hvert er blitt allment kjent, også blant såkalte konkursryttere. Konkursrådet har derfor vært en pådriver for å få virkeliggjort forslaget fra Oslo politidistrikt om å etablere et prøveprosjekt med en bo‑koordinator i Oslo. Bo-koordinatoren ble ansatt i oktober 2010 og har som oppgave å gå igjennom innberetninger som sendes til politiet og bistå i utvelgelsen av hvilke saker som bør følges opp av påtalemyndigheten og hvilke som umiddelbart kan legges til side. Bo-koordinatoren skal også sikre kommunikasjon mellom påtalemyndigheten og bostyrerne. Bo-koordinatoren er ansatt for ett år, og prøveprosjektet er finansiert av Konkursrådet og Justis- og politidepartementet.

Konkursrådet har i samarbeid med Riksadvokaten og Skatt Øst sørget for å sette i gang prøveprosjektet i Oslo om endring av bostyrers innberetningspraksis for straffbare forhold i skatt- og avgiftssaker. Prøveprosjektet har i første omgang en varighet på ett år.

Det ble arrangert et seminar for å lansere prøveprosjektet for anmeldelse av skatte- og avgiftssaker og prosjektet med bo-koordinator i Oslo. Representanter fra politiet, Oslo byfogdembete og kontrollmyndigheten og nesten 40 bostyrer deltok, og alle sluttet positivt opp om prosjektene.

Konkursrådet hadde i november 2010 det årlige møtet med Riksadvokaten angående politiets organisering og prioritering av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Tema for møte var blant annet bo-koordinator, prøveprosjektet for innberetning i skatt- og avgiftssaker og bosiden. Riksadvokaten er tilfreds med at de to prøveprosjektene nå er i gang og vil oppfordre politiet i Oslo til å prioritere dette arbeidet.

6.   Regionsbesøk

Det ble arrangert regionsbesøk i Vadsø 5. - 6. mai 2010. Konkursrådet møtte Øst-Finnmark tingrett, Indre Finnmark tingrett, Alta skatteoppkreverkontor, Vadsø kommunekassererkontor, Skatt Nord, NAV lønnsgaranti, Øst-Finnmark politidistrikt og et 20-talls bostyrere. Besøket ble godt mottatt, og Konkursrådet fikk inntrykk av at aktørene hadde nytte av å møte hverandre og at dette fremmet kommunikasjonen i bobehandlingen.

 

7.   Foredragsvirksomhet

Bård Thorsen har holdt foredrag om konkurskriminalitet og bobehandling på Politihøyskolen. Karen Margrethe Rime har holdt kurs om konkurs for saksbehandlere i LO.

8.   Konkursrådets internettsider

Konkursrådets nettsider, www.konkursradet.no, er et hovedmedium for publisering av Konkursrådets uttalelser og annet fagstoff. I tillegg inneholder Konkursrådets nettsider nyhetsstoff innenfor fagområdet og en egen domsdatabase. Konkursrådets nettsider fungerer som et arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en sentral informasjonskanal for publikum.

Konkursrådet har i 2010 lagt ned mye arbeid i å fornye nettsiden. Ny nettside ble lansert 14. desember 2010. Den nye nettsiden har et mer moderne design og navigeringen på siden er enklere. Konkursrådet har gjennomgått alt som står på nettsidene slik at gammelt stoff som ikke lenger er relevant er slettet og annet stoff skal oppdateres. Arbeidet med å oppdatere artikler vil fortsette utover våren 2011.

9.   Faglige publikasjoner

Konkursrådet har i 2010 ferdigstilt en uttalelse om bruk av borevisor i konkursbehandling og en uttalelse om gjennomføringsforbud etter konkurranseloven. I tillegg har Konkursrådet lagt ut anbefalinger om innberetning av straffbare forhold og om kommunikasjon i bobehandlingen. Sistnevnte ble utgitt på bakgrunn av erfaringene fra prøveprosjektet i Bergen, som er nærmere omtalt i årsrapporten fra 2009.

10.             Rasjonalisering av bobehandlingen

Konkursrådet har i 2010 samarbeidet tett med Konkursregisteret for å videreutvikle bosiden, en side på Altinn for elektronisk kommunikasjon under bobehandlingen. Sammen har vi utviklet en skisse for innberetning på bosiden, og Konkursregisteret arbeider med et utkast til denne på Altinn 2. Forhåpentligvis vil innberetninger kunne fylles inn elektronisk på bosiden i løpet av 2011.

Det har også vært avholdt møter med en rekke aktører (politiet, Domstolsadministrasjonen, NAV Aa-register, NAV lønnsgaranti, VPS, FNO, Motorvognregisteret og Småbåtregisteret) for å legge til rette for at mer informasjon skal kunne gå automatisk mellom disse aktørene og Konkursregisteret. I denne forbindelse har Konkursrådet og Konkursregisteret også rettet en henvendelse til Justis- og politidepartementets Lovavdeling med anmodning om å endre konkursloven § 79, slik at denne kommunikasjonen skal kunne skje mellom Konkursregisteret og de forskjellige aktørene.

11.             Studentstipendier

Det er delt ut 1 stipend a kr 7.000 i 2010.

12.             Studietur

Konkursrådet reiste i 2010 til USA for å lære om Chapter 11 (de amerikanske gjeldsforhandlingsreglene). I motsetning til hva som er tilfellet i Norge, brukes gjeldsforhandlingsinstituttet mye i USA. Konkursrådet ville derfor se om noe fra det amerikanske gjeldsforhandlingsinstituttet kan overføre til norsk rett slik at flere selskaper i Norge kan bli reddet gjennom gjeldsforhandling fremfor å gå konkurs. Konkursrådet møtte blant annet dommerne i Bankruptcy Court, professorer på New York University Stern School of Business, US Trustee, US Attorney, partnere i advokatfirmaet Weil Gotshal og Kasowitz Benson & Torres og partnere i Ernst & Young. Aktørene ga fyldige presentasjoner om gjeldsforhandlingsinstituttet i USA, og Konkursrådet fikk mange nyttige innspill om hva som skal til for å få et mer velfungerende gjeldsforhandlingsinstitutt og også om hva som ikke bør adopteres fra det amerikanske gjeldsforhandlingssystemet. Kunnskapen vil i første rekke bli brukt på en konferanse Konkursrådet vil arrangere om gjeldsforhandling 1. februar 2011.

Les årsberetningen i pdf-format:

 

Vedlegg  

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS