Konkursrådets årsberetning 2012

KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2012

 

1.Hovedlinjer

Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet.

Konkursrådet har i 2012 særlig konsentrert seg om å bedre kunnskapen om konkurs og fremme samarbeidet mellom aktørene i konkursbobehandlingen (domstoler, kontrolletater, bostyrer, revisorer og politi). Rådet har brukt mye ressurser på å oppdatere sine nettsider www.konkursradet.no. Det har også blitt arbeidet videre med oppfølging av straffbare forhold i konkurs og med å utvide bosiden slik at en større del av bobehandlingen skal kunne skje elektronisk.

Justisdepartementets sivilavdeling hatt begrensede ressurser i 2012, og sekretariatet har bare bestått av en person som har hatt mange andre arbeidsopppgaver. Tilgangen til annen sekretærhjelp har også vært begrenset. Dette har ført til at Konkursrådets aktivitet i 2012 har vært lavere enn ønskelig.
 

2.Regnskap

Konkursrådets forbruk var i 2012 på totalt kr 1 073 920,-. Faste kostnader til sekretariatet er dekket av Justisdepartementet direkte og er ikke belastet rådets budsjett. Konkursrådets inntekter var i 2012 totalt kr 119 557,- . Bevilgningen fra Justisdepartementet var på kr. 1 200 000,-. I Konkursrådets regnskapsrapport for 2012 gis nærmere informasjon om inntekter og utgifter.
 

3.Medlemmer og sekretariat:

Rådet har hatt følgende medlemmer:

Advokat Knut Ro, (leder), Ro Sommernes advokatfirma DA

Statsadvokat Bård Thorsen, Økokrim
Advokat Karen Margrethe Rime, Rime advokatfirma DA
Statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young  
Førstebyfogd Ernst Moe, Stavanger tingrett
Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet
Advokat og avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, NHO

Sekretariatet er plassert i Justisdepartementets sivilavdeling. Advokat Knut Ro har vært leder for sekretariatet. Følgende personer har fungert som sekretærer for Konkursrådet:

Førstekonsulent Ragnhild Oddbjørnsen (til 1.5.2012)
Rådgiver Kari Stokke (fra 1.5.2012)

I tillegg har Konkursrådet fått bistand på timebasis av:

Kine Steffensen, sekretæroppgaver
Agnete Klevstrand, nyhetsmedarbeider www.konkursradet.no
Svenn Richard Mathisen, IT-ansvarlig – drift og utvikling
 

4.Møter

Det har blitt avholdt ni Konkursrådsmøter i 2012. I tillegg har det vært holdt flere møter i ulike prosjekter der kun deler av rådets medlemmer har deltatt.
 

5.Rasjonalisering av bobehandlingen - bosiden

Konkursrådet har i flere år samarbeidet med Konkursregisteret for å utvikle bosiden, en side på Altinn for elektronisk kommunikasjon under bobehandlingen. Målet er at tilnærmet all kommunikasjon i bobehandlingen skal kunne skje elektronisk.

Konkursregisteret hadde første halvdel 2012 problemer med Altinn II, og det var da ikke mulig å arbeide videre med bosidenprosjektet. Siste halvdel av 2012 har imidlertid Konkursregisteret og Konkursrådet tatt opp igjen arbeidet. Det er arbeidet videre med elektroniske innberetningsskjemaer, og ved årsskiftet 2012/2013 ble bosiden flyttet over til Altinn II og oppgradert noe. Det arbeides også videre med å knytte flere aktører opp mot bosiden, og Konkursrådet og Konkursregisteret har blant annet hatt møter med Kartverket, VPS og DA.
 

6.Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Konkursrådet har i flere år arbeidet for å bedre oppfølgingen av konkurssaker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet. Innrapporteringer av straffbare forhold følges ofte ikke opp av politiet, og dette er uheldig. Situasjonen ved Oslo politidistrikt har vært særlig utfordrende. Derfor tok Oslo politidistrikt og Konkursrådet initiativet til å etablere et prøveprosjekt med en bokoordinator i Oslo. Bokoordinatoren ble ansatt i oktober 2010 og har som oppgave å bedre kommunikasjonen mellom politiet og bostyrerne slik at mistanker om straffbare forhold blir bedre fulgt opp. Bokoordinator gjennomgår samtlige anmeldelser, og sammen med politiet sorterer han ut hvilke saker som bør følges opp av politiet og hvilke som umiddelbart kan legges til side. Deretter gir han rask tilbakemelding til bostyrerne om hvorvidt deres anmeldelser vil bli fulgt opp videre av politiet eller ikke. Høsten 2010 sendte Konkursrådet og Riksadvokaten også ut en revidert anbefalingen om behandling av straffbare forhold i konkurs, der det legges opp til en siling av hvilke saker bostyrerne skal anmelde. Bokoordinator og Oslo Politidistrikt utformet også en mal for anmeldelse av straffbare forhold. I tillegg ble det igangsatt et prøveprosjekt der bostyrer ved mistanke om straffbare forhold som vedrører skatt og avgift, sender melding til skattemyndigheten for videre saksbehandling og ev. anmeldelse og kopi av dette til politiet, fremfor å sende anmeldelse til politiet.

Konkursrådet har i 2012 fulgt prosjektene tett. Rådet har sammen med Oslo politidistrikt arrangert kurs i boregnskap og straffebestemmelser i konkurs, bistått bokoordinator og Oslo politidistrikt i utformingen av halvårsrapport, veiledet bokoordinator og arbeidet med presseutspill om bokoordinatorprosjektet.

Trenden har nå snudd fullstendig. Samarbeidet mellom politiet og bostyere er langt bedre. Bostyrerne leverer anmeldelser med et innhold og i et format som gjør at politiet raskt kan se om det er en sak de bør forfølge eller ikke. Der det tidligere kunne gå år før politiet tok kontakt med bostyrer, etableres det nå kontakt mellom politiet (normalt via bokoordinator) og bostyrer i løpet av to til tre uker. Dermed kommer politiet på banen mens bostyreren fortsatt arbeider med boet og mens det fortsatt er mulig å sikre bevis. På denne måten klarer politiet lettere å forfølge straffbare forhold, og antallet etterforskede saker har gått betraktelig opp, mens antallet henlagte saker har gått betraktelig ned. Statistikken viser at 164 saker ble henlagt i 2010, mens bare 34 saker ble henlagt i 2012. I 2010 ble det tatt ut siktelse i 25 saker, mens det i 2012 ble tatt ut siktelse i 75 saker.

De gode resultatene førte til at bokoordinatorordningen gjort permanent i prop. 1 (2012‑2013).Det er også mulig at modellen vil bli brukt andre steder i landet.

Konkursrådet hadde 7. desember 2012 det årlige møtet med Riksadvokaten. Riksadvokaten er svært tilfreds med at prøveprosjektet nå er blitt gjort permanent og at det vurderes å benytte modellen andre steder i landet.
 

7.Konkursrådets internettsider

Konkursrådet har skrevet en rekke innføringer, anbefalinger, huskelister, uttalelser, maler og annet fagstoff om konkurs. Disse publiseres på Konkursrådets nettsider, www.konkursradet.no og fungerer som et helt sentralt arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Nettsidene er også en sentral informasjonskanal for privatpersoner som havner i økonomiske problemer eller ikke får sin lønn eller andre fordringer de har krav på.

I 2010 begynte Konkursrådet på et prosjekt for å modernisere nettsidens utseende og struktur, samt foreta en fullstendig gjennomgang av det faglige innholdet på nettsiden. Flere av anbefalingene, malene og innføringene er skrevet helt på nytt. Dette arbeidet har vært en av Konkursrådets hovedaktiviteter også i 2012. Arbeidet med å oppdatere alt fagstoff og sørge for at strukturen og plasseringen på nettsidene er hensiktsmessig er svært tidkrevende. Det gjenstår derfor fortsatt en del arbeid, og dette vil bli høyt prioritert i 2013.
 

8.Regionsbesøk

Det ble arrangert regionsbesøk på Lillehammer 15. mai 2012. Konkursrådet møtte Sør‑Gudbrandsdal tingrett,  Nord-Gudbrandsdal tingrett, Skatt Øst, Skatteoppkreveren på Gjøvik, Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor, Gudbrandsdal politidistrikt, bostyrere og borevisorer,  totalt over 30 stykker. Konkursrådet fikk inntrykk av at bobehandlingen fungerte relatvit godt, men at få straffbare forhold ble etterforsket. Besøket fra Konkursrådet ble godt mottatt og virket å være kilde til inspirasjon i det videre arbeidet.
 

9.Kurs, konferanser og foredragsvirksomhet

23. mars 2012 arrangerte Konkursrådet i samarbeid med Oslo politidistrikt kurs om boregnskap og straffebestemmelser i konkurs. Over 70 personer deltok, og deltakerne ga uttrykk for at de var svært fornøyde med kurset. Senere holdt Hilde Krogh igjen sitt foredrag om boregnskap for politiet.

Konkursrådet arrangerte grunnkurs i Tromsø 18. og 19. oktober. Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene i konkursbehandlingen. Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politiet og borevisorer uten lang erfaring i konkursbehandling. Kurset skal gi en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller. Grunnet lav kapasitet hos sekretariatet og ekstern sekretær ble invitasjon til grunnkurset sendt ut svært sent. Derfor fikk kurset bare 28 deltakere. Evalueringen viser imidlertid at de som deltok hadde svært godt utbytte av kurset.

Knut Ro holdt foredrag om konkurs, abandonering og mva for Skatteetaten på Skeikampen 30.5.2012. Karen Margrethe Rime holdt foredrag om Konkursrådets arbeid og om straffbare forhold for Sparebanken Hedmark 23.08.2012. Hun holdt også et kurs om Konkursrådets arbeid, innføring i konkurs og om lønnsgarantiordningen for Jussbuss 11.10.2012. 27.11.2012 holdt hun foredrag for Connecto.
 

10.Studietur og deltakelse på konferanser

Grunnet lav kapasitet hos sekretariatet har Konkursrådet måttet utsette sin planlagte studietur til Berlin til 2013.  Knut Ro deltok imidlertid på seminar med Nordisk nettverk for insolvensrett på Solstrand 6.-7. september 2012. Utover dette har rådet ikke hatt kapasitet til å delta på seminarer og konferanser.
 

11.Studentstipendier

Det er delt ut 4 stipend a kr 7.000 i 2012.

Web levert av CustomPublish AS