Konkursrådets årsberetning 2014

Administreringen av Konkursrådet er flyttet til Statens Sivilrettsforvaltning. Som en følge av dette ble også Konkursrådets rapportering innlemmet i Statens Sivilrettsforvaltning sin årlige rapportering til Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådet og dets sekretariat er omtalt i årsrapportens kapittel 3.8 på side 17. Statens sivilrettsforvaltning sin årsrapport for 2014 kan leses i sin helhet her. Grunnet årsrapportens omfang har Konkursrådets utarbeidet en egen årsberetning for 2014 for publisering på hjemmesiden. Hensikten er å fortelle litt mer om Konkursrådets arbeid.

Konkursrådet og dets sekretariat

Konkursrådet er et statlig opprettet organ med en rådgivende og veiledende funksjon innen konkurs- og insolvensinstituttet. Etter sitt mandat skal Konkursrådet arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremme en harmonisering av praksis. Videre skal Konkursrådet bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet.

Konkursrådet består av leder og seks medlemmer og oppnevnes for tre år om gangen. Nåværende råd er oppnevnt for perioden 01.01.13 – 31.12.15 og er sammensatt av medlemmer som gjennom sitt arbeid har kjennskap til konkursfeltet.

Statens sivilrettsforvaltning har f.o.m 01.01.13 ivaretatt sekretariatsfunksjonen for Konkursrådet. Sekretariatet skal blant annet bistå rådet med administrativ og faglig bistand.

Konkursrådet – virksomheten 2014

Gjennom sitt arbeid i 20 år har Konkursrådet blitt godt kjent som premissleverandør innen konkursrett og insolvensbehandling i Norge. Konkursrådet har et bredt kontaktnett blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet, og bidrar gjennom sitt arbeid til å opplyse og informere om gjeldende rett og god praksis på området.

Konkursrådet har i 2014 konsentrert seg om å bedre kunnskapen om konkurs og fremme samarbeidet mellom de ulike aktørene i konkursbobehandling (domstoler, kontrolletater, bostyrer, revisor og politi).

Konkursrådets grunnkurs i bobehandling ble avholdt i Trondheim i mai, med deltakere fra domstol, bostyrermiljø, skatt, revisjon og politi. I sitt arbeid for en målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet har Konkursrådet samarbeid med bo koordinatoren i Oslo med oppfølgingen av straffbare forhold i konkurs.

I november ble det avholdt en 20-års jubileumskonferanse. Konferansen tok for seg temaet personlige skyldnere og forholdet gjeldsordning og konkurs. Videre ble en rekke andre tema tatt opp og problematisert. Konferansen dannet grunnlaget for et videre prosjekt om personlige skyldnere.

Konkursrådet har i 2014 fortsatt sitt samarbeid med Konkursregisteret for å utvide tjenesten Konkursbehandling i Altinn, slik at en enda større del av bobehandlingen skal kunne skje elektronisk. Konkursrådet har også vært delaktig i arbeid med forslag til lovendringer. Det har også medgått tid og ressurser for å oppdatere det faglige innholdet på Konkursrådets nettside, www.konkursradet.no.

Sekretariatet for Konkursrådet – virksomheten 2014

Statens sivilrettsforvaltning overtok som sekretariat for Konkursrådet 1. januar 2013. Etter overtakelsen har Statens sivilrettsforvaltning etablert rutiner for arbeidsoppgaver i tilknytning til sekretariatsfunksjonen for Konkursrådet.

Sekretariatets bistand til Konkursrådet ytes etter behov og i løpende dialog med rådets leder. For året 2014 har sekretariatets arbeid bestått i administrativ bistand til avholdelse av ordinære konkursrådsmøter samt eksterne møter og arrangementer i forbindelse med oppfølgingen av de ulike prosjektene Konkursrådet har vært involvert i. 

I løpet av året har Konkursrådet, ved sekretariatet, mottatt og besvart en rekke henvendelser fra private og profesjonelle aktører innen konkursbehandling. Konkursrådet tar ikke stilling til spørsmål i enkeltsaker, men tilstreber å yte generell veiledning om alminnelig lovforståelse og generell praksis innen konkursinstituttet

Konkursrådet – 2015

Konkursrådet vil i 2015 arbeide for en styrking av den faglige kompetansen hos aktørene involvert i konkursbobehandling, og det vil også i 2015 bli arrangert et grunnkurs i bobehandling. Videre kan det bli aktuelt for Konkursrådet å arrangere andre seminarer og konferanser, samt delta på de arenaer der det anses naturlig at Konkursrådet er representert. Konkursrådet kommer også til å se nærmere på koordineringen av ulike offentlige myndigheters innsats i forbindelse med bobehandlingen.

I 2015 vil Konkursrådet fortsette å ha sin oppmerksomhet rettet mot oppfølging av straffbare forhold i konkurs. I samarbeid med Konkursregisteret vil Konkursrådet bidra i videreutviklingen av tjenesten konkursbehandling i Altinn, den elektroniske bosiden.

Konkursrådets nettside fungerer som et sentralt arbeidsverktøy for mange av aktørene i bobehandlingen. Arbeidet med oppdatering av innhold og struktur på Konkursrådets nettsider vil fortsette i 2015. Konkursrådet planlegger også å få publisert engelske oversettelser av norsk konkurslovgivning i løpet av året.

Web levert av CustomPublish AS