Konkursrådets mandat og sammensetning

KONKURSRÅDETS MANDAT

Formål

Konkursrådet har en rådgivende og veiledende funksjon. Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremme en harmonisering av praksis. Konkursrådet skal bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet.

Oppgaver

Konkursrådet kan avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling. Uttalelser kan avgis både på eget initiativ, på forespørsel fra et departement og fra organer som er involvert i bobehandling. Rådet kan også fremme forslag til generelle retningslinjer for bobehandling. Rådet kan ikke på egen hånd gi bindende retningslinjer eller instruksjoner.

Konkursrådet skal holde god kontakt med de instanser som forestår den praktiske bobehandling. Rådet bør fange opp eventuelle behov for endringer i gjeldende regelverk og rutiner. Konkursrådet kan iverksette tiltak innenfor rammen av sitt mandat og fremsette forslag til lov- og regelendringer overfor regjeringen.

Konkursrådet skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom politi og påtalemyndighet og andre etater og aktører med ansvar for konkurskriminalitet.

Konkursrådet bør kartlegge koordineringen av ulike offentlige myndigheters innsats i forbindelse med konkursbegjæringer og bobehandling, samt offentlige myndigheters evne til å avdekke og reagere adekvat på konkurskriminalitet. Konkursrådet kan foreslå og iverksette tiltak til forbedringer.

Konkursrådet skal arbeide for en styrking av den faglige kompetansen hos de organer som er involvert i konkursbobehandling. Konkursrådet bør ta initiativ til kurs og seminar der det er et udekket behov. Selve avviklingen bør skje i samarbeid med eksisterende utdanningsinstitusjoner.

Konkursrådet kan hente inn fagkompetanse fra andre instanser og interessegrupper enn de som er representert i rådet, eksempelvis offentlige konkursrekvirenter og private kreditorinteresser.

Sammensetning

Konkursrådet består av leder og syv medlemmer og oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet for 3 år om gangen med mulighet for gjenoppnevning. Konkursrådet er sammensatt av medlemmer som gjennom sitt arbeid har kjennskap til konkursfeltet.

Administrasjon

Konkursrådet har et eget sekretariat, som er lagt til Statens sivilrettsforvaltning. Statens sivilrettforvaltning er også gitt myndighet til å fastsette den årlige budsjettrammen for Konkursrådet og forvalter midlene til rådet i samråd med rådets leder.

Konkursrådet er underlagt de retningslinjer og lover som gjelder for offentlig virksomhet, herunder regler for offentlige anskaffelser.

Konkursrådet er faglig uavhengig av Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet fastsetter mandatet og utnevner rådets medlemmer. Konkursrådet rapporter til departementet gjennom Statens sivilrettsforvaltnings årlige rapportering.


KONKURSRÅDETS SAMMENSETNING:

Sammensetning per 1. januar 2019:

Leder:
Advokat Knut Ro, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Medlemmer:
Førstestatsadvokat Bård Thorsen, ØKOKRIM, Oslo
Advokat Karen Margrethe Rime, Rime advokatfirma DA, Oslo
Underdirektør John Alfred Sætre, Skattedirektoratet, Oslo
Seniorskattejurist Rakel Ree LilleholtSkatteetaten, Trondheim
Tingrettsdommer Hanne Tenden, Oslo byfogdembete
Statsautorisert revisor Bengt Eriksen, Deloitte, Stavanger
Advokat Stine Snertingdalen, Kvale Advokatfirma DA, Oslo


SEKRETARIAT

Konkursrådet imøteser henvendelser som gjelder behov for endringer i gjeldende regelverk og rutiner. Spørsmål i enkeltsaker vil ikke bli besvart av Konkursrådet.

Kontaktpersoner i sekretariatet:
Marius Finsrud Nilsen, seniorrådgiver Statens sivilrettsforvaltning

Konkursrådet kan kontaktes her
eller per tlf.: 22 99 13 67 / 25

Postadresse:

Konkursrådet
Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Web levert av CustomPublish AS